Wywóz towarów do własnego magazynu poza UE to nie eksport 19 marca 2018

Miejscem dostawy wyrobów, a więc także ich opodatkowania VAT jest terytorium kraju, w którym znajdują się one w momencie dostawy. Polska spółka przemieszcza towary z terytorium Polski do własnego magazynu zlokalizowanego w państwie trzecim (USA). Towary są następnie sprzedawane na rzecz amerykańskich nabywców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2018 r. (0115- KDIT1-3.4012.849.2017.2.MD) czy tego rodzaju transakcja podlega w Polsce opodatkowaniu VAT jako eksport towarów. Z wnioskiem o interpretację wystąpił polski podatnik VAT (spółka) niezarejestrowany w USA na potrzeby podatku o podobnym charakterze.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Sprawa administracyjna z cywilnym ryzykiem dla pracodawcy 14 marca 2018

O chorobach zawodowych orzeka się z dużą łatwością. Postępowania te prowadzi inspekcja sanitarna, a pracodawcy pozostają wobec nich zupełnie bierni. Zaniechanie to może być dla nich kosztowne. Od początku lat 90. zmieniono reżim odpowiedzialności za wypadki i choroby zawodowe. Zniesiono mianowicie zasadę, że wszystkie świadczenia w takich przypadkach są płacone wyłącznie w ramach ubezpieczeń społecznych. Wprowadzono uzupełniającą odpowiedzialność cywilną pracodawców za takie sytuacje. Mogą oni zostać zobowiązani do zapłaty zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty wyrównawczej. Potencjalnie dla pracownika mogą to być świadczenia nawet wyższe niż z ubezpieczeń społecznych. Straciły one więc swój podstawowy walor uzupełnienia świadczeń społecznych. Zasądzenie takich kwot odbywa się w toku postępowania cywilnego. Orzeczenie o chorobie zawodowej to bezpośrednia zachęta do tego, by z takimi roszczeniami wystąpić. Tym bardziej, że istnieje duża łatwość w orzekaniu tych chorób.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Czynności administracyjne w szpitalach bez podatku od towarów i usług 23 lutego 2018

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej. Wyjaśnił m.in., że preferencja nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych. Z przepisów o VAT wynika, że z podatku zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych. Usługi muszą być jednak świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Nie są to jednak jedyne warunki, które są konieczne do zastosowania tego zwolnienia.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniu Dobra Firma oraz tutaj.

Jest szansa na skuteczną obronę przed wpisaniem do biura informacji gospodarczej 15 lutego 2018

Jest szansa na skuteczną obronę przed wpisaniem do biura informacji gospodarczej. Działania windykacyjne wobec przedsiębiorców mogą być szybsze i skuteczniejsze. Jednocześnie wielu dłużników ma uprawnienia, do przeciwdziałania bezzasadnym informacjom w BIG. Zmienione niedawno przepisy ułatwiają wpisywanie dłużników do rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Wpisów o zadłużeniach może być więc więcej. Dla przedsiębiorców może to oznaczać utrudnienia i utratę wiarygodności. Istotne jest więc, czy nowelizacja zabezpiecza przedsiębiorców przed nieuzasadnionymi i nieprawidłowymi wpisami. Dotychczas nie było skutecznej ochrony przed wpisaniem do rejestru informacji nieprawdziwych lub wątpliwych. Przedsiębiorcy musieli polegać na zmieniającym się orzecznictwie sądowym. Nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom określone narzędzia. Pozwala im na aktywną obronę na etapie poprzedzającym wpis i uprawnia ich do żądania aktualizacji lub usunięcia informacji gospodarczych po dokonaniu wpisu, w szerszym niż dotychczas zakresie. Wskazuje im też wprost na możliwości ponoszenia przez wierzycieli i biura określonej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Powinno to przyczynić się do większej ochrony przedsiębiorców przed nieuzasadnionymi i nieprawidłowymi wpisami.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.

Liczy się koniec umówionego okresu rozliczeniowego 1 lutego 2018

W świetle niedawnych wyroków NSA, obowiązek podatkowy należy rozpoznać na koniec umówionego okresu, a nie z chwilą każdej zrealizowanej w nim dostawy. Powinno to ułatwić rozliczenia VAT wielu podmiotów. Popularnym sposobem rozliczania wielu transakcji jest ustalenie płatności za umówione okresy. Dotyczy to nie tylko świadczenia usług (np. najmu), lecz również dostaw towarów. Przyjęcie takiego sposobu rozliczeń upraszcza raportowanie transakcji dla potrzeb VAT. Uproszczenie to wynika z przepisów dotyczących obowiązku podatkowego. Co istotne, możliwość ich stosowania potwierdzają najnowsze wyroki NSA. Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku dostaw rozliczanych okresowo istotny jest art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Na ich mocy dostawę, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu rozliczeniowego. Koniec okresu rozliczeniowego wyznacza zatem datę powstania obowiązku podatkowego.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.

Zasady wypłaty lepiej określić w umowie 29 stycznia 2018

Dzięki instytucji zaliczki dywidendowej spółka z o.o., która regularnie wypracowuje zyski, może je wypłacać wspólnikom częściej niż raz w roku. Przesłanki wypłaty przez spółkę z o.o. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy określają art. 194 i 195 kodeksu spółek handlowych. Określając przesłanki dopuszczalności wypłaty zaliczki, kodeks spółek handlowych nie rozstrzyga jednak wszystkich istotnych kwestii związanych z taką wypłatą. Dlatego warto zagadnienia te uregulować w umowie spółki. W momencie podejmowania decyzji o wypłacie zaliczek istnieje jedynie stan przewidywanej dywidendy. Jest to stan przyszły i niepewny. W przypadku, gdy do wypłaty dywidendy nie dojdzie lub zostanie ona przyznana w wysokości niższej niż suma wypłaconych zaliczek, powstaje pytanie, jak rozliczyć te zaliczki. Obowiązujące przepisy nie dają na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Pod adresem ustawodawcy należałoby zatem sformułować postulat uregulowania tej kwestii. Natomiast w obecnym stanie prawnym celowe jest uregulowanie skutków wypłaty zaliczek dywidendowych w umowie spółki. Pozwoli to uniknąć wątpliwości w przypadku, gdyby do wypłaty dywidendy nie doszło lub została ona przyznana w wysokości niższej niż suma wypłaconych zaliczek. Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej i tutaj.

Emocje w pracy radcy prawnego 13 grudnia 2017

Klient często oczekuje od reprezentującego go w sądzie radcy prawnego nie tylko profesjonalizmu. Opinię o pełnomocniku często kształtuje także poziom jego emocjonalnego zaangażowania w sprawę. Sąd Najwyższy wyrokiem z 17 maja 2017 r. wydanym w sprawie SDI 12/17 uniewinnił radcę prawnego od zarzutów przekroczenia granic wolności słowa i naruszenia godności wykonywanego zawodu. Podstawą zarzutów była opinia wyrażona przez radcę prawnego w pismach, że w części medycznej  składu orzekającego wystąpił „brak zdolności do logicznego rozumowania” oraz że część kompletu orzekającego „nie przeczytała ze zrozumieniem akt postępowania”.

Pełna treść artykułu dostępna jest na internetowym portalu dziennika Rzeczpospolita oraz tutaj.

Ceny transferowe jak podatkowa ruletka 8 grudnia 2017

W ostatnim czasie wzrosła liczba kontroli prowadzonych przez fiskusa, w których weryfikowane są ceny w transakcjach zawieranych przez przedsiębiorców z podmiotami powiązanymi. Organy podatkowe w coraz szerszym zakresie korzystają z narzędzi pozwalających na weryfikację rynkowości cen stosowanych przez podatników w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Między innymi korzystają z odpłatnych baz danych pozwalających na porównywanie wyników finansowych kontrolowanych przedsiębiorstw z wynikami finansowymi podmiotów działających na rynku. Zasadniczo te same bazy danych są wykorzystywane przez samych podatników do uzasadnienia rynkowości zawieranych transakcji – w zgodzie z regulacjami dotyczącymi dokumentacji podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Praktyka pokazuje, że wykorzystanie nowych narzędzi i wyciąganie prawidłowych wniosków z analiz benchmarkowych może stanowić nie lada wyzwanie.
Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.

O uldze decyduje to, nad czym zatrudniony pracuje 1 grudnia 2017

W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczyć również wynagrodzenia pracowników niezatrudnionych w dziale B+R oraz takich, którzy w zakresie swoich obowiązków nie mają wskazanej realizacji prac B+R – pod warunkiem, że wykonują oni zadania związane z taką działalnością. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 17 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1- 3.4010. 207.2017.3.MST), że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracowników realizujących określony cel – tj. działalność badawczo-rozwojową. Z powyższego wyprowadził wniosek, że to faktyczne wykonywanie danych czynności przesądza o tym, czy dane wynagrodzenie może zostać rozliczone w ramach ulgi B+R – i w jakiej części.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.

Ostrożnie z wypłatami na rzecz wspólników spółki w trudnej sytuacji finansowej 23 listopada 2017

Wypłaty na rzecz wspólników: Zakaz wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego spełnia ważną funkcję. Jego celem jest bowiem ochrona realnego pokrycia kapitału zakładowego w majątku spółki. Respektowanie tego zakazu jest zatem minimalną gwarancją, że spółka faktycznie zachowa taki majątek, jaki zgodnie z wolą wspólników stanowi jej kapitał zakładowy. Ma to znaczenie zarówno dla samej spółki, jak i dla jej wierzycieli. Pomimo to, kodeksowa regulacja tej materii nie realizuje skutecznie powyższych celów. Z uwagi na konsekwencje naruszenia tego zakazu i związane z tym wątpliwości warto na bieżąco weryfikować sytuację bilansową w razie planowanych wypłat na rzecz wspólników. Warto też zasygnalizować, jako postulat legislacyjny, wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych rozwiązań zabezpieczających wierzycieli przed pogorszeniem ich sytuacji w takich przypadkach (np. na wzór uprawnień wierzycieli w razie obniżenia kapitały zakładowego spółki).
Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.