Wywiad Grzegorza Młynarczyka dla Rzeczpospolitej 25 czerwca 2019

Do kontroli trzeba być dobrze przygotowanym

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, jakiego Rzeczpospolitej udzielił Grzegorz Młynarczyk doradca podatkowy, partner SENDERO Tax & Legal. W najnowszym Rankingu kancelarii doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej” po raz trzeci wyróżniony w obszarze cen transferowych.

Pełna treść wywiadu tutaj >> Do kontroli trzeba być dobrze przygotowanym

Czy można żądać zwrotu nadpłaconych kwot 24 czerwca 2019

W roku 2018 mocno wzrastały ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

W rezultacie sprzedawcy energii – co nie dziwi – podwyższali ceny odbiorcom przemysłowym. Podwyżki wprowadzali jednak również sprzedawcy, którzy we wcześniej zawartych umowach zagwarantowali swoim klientom niezmienność cen. Stanowiło to bardzo poważny problem przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Energia elektryczna jest zwykle bardzo istotną pozycją w ich budżetach. Dlatego zawierając umowy na poszczególne lata działy zakupów często starają się uniknąć ryzyka podwyżek poprzez zawarcie umów z dostawcami, którzy gwarantowali niezmienność stawek – nawet jeżeli proponowane przez nich ceny były nieco wyższe od cen rynkowych. Niestety w roku 2018 również tacy dostawcy wprowadzali kilkudziesięcioprocentowe podwyżki.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Pawła Michalskiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Monitoring może być nie tylko wizyjny 6 czerwca 2019

Miejscem określenia zasad kontrolowania np. poczty elektronicznej pracownika czy przeglądanych przez niego stron jest układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub obwieszczenie.

Monitoring wizyjny nie jest jedyną formą monitoringu, który może stosować pracodawca. Zgodnie z kodeksem pracy, dopuszczalne są również inne formy monitoringu. Najpopularniejsze to monitoring poczty elektronicznej, monitoring stron internetowych przeglądanych przez pracowników oraz monitoring lokalizacji. Uprawnienie do wprowadzenia którejkolwiek z tych form monitoringu wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami i obowiązkami po stronie pracodawcy.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Małgorzaty Sydor dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Z rozliczeniem odsetek i różnic kursowych wiążą się kłopoty 6 maja 2019

Polskie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji prowadzą do zwiększenia poziomu opodatkowania przedsiębiorców korzystających z finansowania dłużnego.

Na początku zeszłego roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Przepisy te implementują unijną dyrektywę mającą na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania (Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164). Od początku ich obowiązywania interpretacja i stosowanie nowych regulacji nastręcza wielu problemów i jest przyczyną licznych sporów z organami podatkowymi. Niedawno pojawiła się szansa na rozstrzygnięcie sporu w zakresie sposobu obliczania limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. To jednak nie koniec problemów podatników, gdyż wątpliwości interpretacyjne zachodzą również w zakresie tego, co zgodnie z nowym prawem należy uznać za koszt finansowania dłużnego.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Umowy zawarte z fałszywym organem można potwierdzić nawet wstecz 19 kwietnia 2019

W spółce z o.o. warto np. sprawdzić, czy zawierano umowy, mimo że upłynęła kadencja zarządu lub wygasły mandaty członków zarządu.

1 marca 2019 r. zaczęła obowiązywać istotna zmiana art. 39 k.c. Zgodnie z nią, jeśli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (jest tzw. fałszywym organem), ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną za którą czynność została dokonana. Takie potwierdzenie może zostać udzielone drugiej stronie w dowolnej formie z inicjatywy samej osoby prawnej. Ponadto druga strona może wyznaczyć termin dla osoby prawnej do potwierdzenia umowy. W przypadku braku zgody w wyznaczonym terminie, umowa staje się nieważna.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Anny Skowron dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Elektrownie słoneczne bez podatku 15 kwietnia 2019

Ogniwa fotowoltaiczne nie są obciążone daniną od nieruchomości. Podlegają jej wyłącznie elementy budowlane elektrowni słonecznych – kotwy albo inny system ich mocowania.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał spór, który wynikł po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji przez inwestora planującego budowę elektrowni słonecznej. Jak wskazał wnioskodawca, panele (ogniwa) fotowoltaiczne tej elektrowni będą posadowione na tzw. stołach konstrukcyjnych. Te z kolei mają być mocowane do wbijanych w ziemię słupów. Ogniwa mają być połączone ze sobą siecią kabli poprowadzonych pod powierzchnią gruntu. Dodatkowymi elementami farmy będą przetwornice i transformatory.

Treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna jest tutaj.

Proste rozwiązanie dla innowacyjnych pomysłów 5 kwietnia 2019

W spółkach, działających jako startupy, członkowie zarządu mają odpowiadać solidarnie za jej długi, gdyby egzekucja wobec spółki, okazała się bezskuteczna.

Projekt ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych, w przedmiocie powołania do życia nowej spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA) 13 lutego trafił do Sejmu. Skąd pomysł na „podgatunek” spółki akcyjnej w k.s.h.? Jak wyjaśniało już kilkukrotnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jest to przede wszystkim działanie służące wsparciu rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarczych, szczególnie w ramach startupów.

Pełna treść artykułu adwokata, szefa biura w Warszawie Grzegorza Zawady dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

Bezpieczna przystań dla usług o niskiej wartości dodanej 25 marca 2019

Podatnik nie jest już zobowiązany do przygotowania analiz porównawczych potwierdzających rynkowy charakter wynagrodzenia za usługi.

Na początku roku weszły w życie zmiany regulacji dotyczących transakcji przeprowadzanych przez podatników zrzeszonych w grupach kapitałowych. Nowelizacja wprowadziła m.in. kilka zasadniczych uproszczeń w zakresie obowiązków dokumentacyjnych. Mowa tu w szczególności o tzw. safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Zakup gruntu od strefy nie zawsze jest całkiem bezpieczny 22 marca 2019

Nieruchomości objęte granicami SSE mogą być nabywane przez zarządzającego strefą z wykorzystaniem prawa pierwszeństwa.

We wrześniu 2018 r. zaczął obowiązywać pakiet przepisów wdrażających ustawę z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Można się spodziewać, że nowe regulacje zwiększą zainteresowanie przedsiębiorców możliwością uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie pod hasłem „cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anny Wieczorek i radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Łukasza Lubaszki dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Mobber zapłaci za nękanie 22 lutego 2019

Aby pracodawca mógł skutecznie dochodzić od mobbera tego, co musiał zapłacić ofierze nękania, musi wykazać, że aktywnie przeciwdziałał takim zjawiskom.

Mobbing to specyficzne zjawisko w środowisku pracy. Ważne jest, by odróżniać go od innych niewłaściwych zachowań wobec pracownika. Czym innym jest naruszenie dóbr osobistych pracownika, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja czy wreszcie molestowanie. Można powiedzieć, że mobbing to najbardziej wyrafinowana forma patologicznego zachowania względem pracownika. Polega ono na jego długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu. Skutkiem takiego zachowania jest wywołanie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej. Dodatkowo zachowanie mobbera ma na celu poniżeniu lub ośmieszenie ofiary, a nawet izolowanie jej z zespołu współpracowników.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Filipa Firuta dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.