Minęło 10 lat wrocławskiej kancelarii 22 czerwca 2018

„Rzeczpospolita: Kancelaria SENDERO Tax & Legal działa już od ponad 11 lat. W tym czasie wiele zmieniło się w polskim systemie prawnym. Czy można wymienić trzy najważniejsze zmiany w przepisach, które są najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców?

Paweł Michalski: Do najważniejszych zmian, jakie zaszły w ciągu tych 11 lat działalności naszej kancelarii, zaliczyłbym trzy: RODO, ceny transferowe i JPK – jednolity plik kontrolny. Wśród naszych klientów, zarówno przedsiębiorców polskich, jak i z kapitałem zagranicznym, te zagadnienia wywołały najwięcej reakcji i problemów. Czasem wdrożenie odpowiednich regulacji wiązało się z poważnymi zmianami w strukturze działalności klientów”.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem radcy prawnego Pawła Michalskiego oraz doradcy podatkowego Grzegorza Młynarczyka. Tekst ukazał się 22 czerwca w internetowym portalu Rzeczpospolita oraz Tygodniu Dobra Firma. Opowiadają w nim m. in. o najważniejszych ich zdaniem zmianach w przepisach oraz o dziedzinach prawa, które wymagają najpilnieszych zmian.
 
Pełna treść wywiadu dostępna tutaj.

Należność za jazdę własnym autem bez PIT. 1 czerwca 2018

Należność za jazdę własnym autem bez PIT. Świadczenie w postaci zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych nie powinno stwarzać dla pracownika przychodu ze stosunku pracy. Jest szansa na to, że zwrot kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów zawodowych w jazdach lokalnych nie będą stanowiły dla pracownika przychodu. W rezultacie taki zwrot należny pracownikowi nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracownicy często wykorzystują swoje samochody prywatne do celów służbowych, za co otrzymują zwrot związanych z tym wydatków od pracodawcy. W przypadku jazd lokalnych zwrot kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych zasadniczo następuje w dwóch formach. Mianowicie: miesięcznego ryczałtu albo na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki). W obu przypadkach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna zostać zawarta odpowiednia umowa cywilnoprawna, która regulowałaby kwestię używania samochodu pracownika na potrzeby pracodawcy oraz zwrotu pracownikowi poniesionych w tym celu kosztów eksploatacyjnych.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Moniki Bilskiej dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

 

Firma musi czasem powalczyć w sądzie 17 maja 2018

Firma musi czasem powalczyć w sądzie. Niezależnie o tego, czy w trakcie prowadzenia biznesu dochodzi do sporu np. z kontrahentami czy pracownikami, warto jest się do takich procesów odpowiednio przygotować, aby zwiększyć szanse wygranej lub zminimalizować ryzyko przegranej w sądzie. W codziennej pracy biznesowej bardzo rzadko wiemy, która z załatwianych przez nas spraw znajdzie się w sądzie. Dlatego warto jest dbać, by ustne uzgodnienia zostały potwierdzone na przykład w formie e-maila do kontrahenta. Dobrym zwyczajem jest również dokumentowanie przyczyn podjęcia istotnych decyzji – tu również metodą może być e-mail – do przełożonego lub współpracowników. Po upływie czasu często trudno jest odtworzyć treść ustnych ustaleń lub motywów podjęcia decyzji, zwłaszcza gdy w firmie dochodzi do zmian personalnych. Truizmem jest stwierdzenie, że ważne jest odpowiednie archiwizowanie dokumentów – zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych. Warto o to dbać, bo często jest to niezbędny warunek powodzenia w sądzie.

Pełna treść artykułu Pawła Michalskiego, radcy prawnego, partnera SENDERO Tax&Legal dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Warto postarać się o uprzednie porozumienie cenowe 10 maja 2018

Warto postarać się o uprzednie porozumienie cenowe. U wielu podatników mogą wzrosnąć obciążenia podatkowe w związku z ograniczeniem prawa do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów kwot przeznaczonych na usługi niematerialne i opłaty licencyjne. Wyłączenie z kosztów dotyczy przy tym nadwyżki wydatków ponad 3 mln zł w skali roku. Dla podatników funkcjonujących w grupach kapitałowych i korzystających z usług i wartości niematerialnych, nowe przepisy mogą oznaczać duży wzrost opodatkowania. Znaczne kwoty wydatków, które dotąd stanowiły koszty uzyskania przychodów, mogą teraz pozostać poza rachunkiem podatkowym. Nowe przepisy uderzają w podmioty generujące relatywnie niski poziom marży operacyjnej, np. producentów o ograniczonych funkcjach, dystrybutorów itd. 

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Roczne sprawozdania tylko elektronicznie 19 kwietnia 2018

Roczne sprawozdania tylko elektronicznie. 15 marca 2018 r. weszła w życie większość zmian ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. W szczególności zmianie uległ sposób składania w KRS rocznych sprawozdań finansowych. Nie można ich już składać w tradycyjnej formie papierowej, tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z art. 19. ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym złożenie w KRS tzw. Rocznych sprawozdań finansowych następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego przez ministra sprawiedliwości. Dotyczy to dokumentów z art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, składanych przez kierowników jednostek (głównie przez zarządy). Dotyczy to więc rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania, uchwał/postanowień o zatwierdzeniu tych sprawozdań oraz o podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdań z działalności (o ile wymagane).

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Wywóz towarów do własnego magazynu poza UE to nie eksport 19 marca 2018

Miejscem dostawy wyrobów, a więc także ich opodatkowania VAT jest terytorium kraju, w którym znajdują się one w momencie dostawy. Polska spółka przemieszcza towary z terytorium Polski do własnego magazynu zlokalizowanego w państwie trzecim (USA). Towary są następnie sprzedawane na rzecz amerykańskich nabywców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2018 r. (0115- KDIT1-3.4012.849.2017.2.MD) czy tego rodzaju transakcja podlega w Polsce opodatkowaniu VAT jako eksport towarów. Z wnioskiem o interpretację wystąpił polski podatnik VAT (spółka) niezarejestrowany w USA na potrzeby podatku o podobnym charakterze.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Sprawa administracyjna z cywilnym ryzykiem dla pracodawcy 14 marca 2018

O chorobach zawodowych orzeka się z dużą łatwością. Postępowania te prowadzi inspekcja sanitarna, a pracodawcy pozostają wobec nich zupełnie bierni. Zaniechanie to może być dla nich kosztowne. Od początku lat 90. zmieniono reżim odpowiedzialności za wypadki i choroby zawodowe. Zniesiono mianowicie zasadę, że wszystkie świadczenia w takich przypadkach są płacone wyłącznie w ramach ubezpieczeń społecznych. Wprowadzono uzupełniającą odpowiedzialność cywilną pracodawców za takie sytuacje. Mogą oni zostać zobowiązani do zapłaty zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty wyrównawczej. Potencjalnie dla pracownika mogą to być świadczenia nawet wyższe niż z ubezpieczeń społecznych. Straciły one więc swój podstawowy walor uzupełnienia świadczeń społecznych. Zasądzenie takich kwot odbywa się w toku postępowania cywilnego. Orzeczenie o chorobie zawodowej to bezpośrednia zachęta do tego, by z takimi roszczeniami wystąpić. Tym bardziej, że istnieje duża łatwość w orzekaniu tych chorób.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Czynności administracyjne w szpitalach bez podatku od towarów i usług 23 lutego 2018

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej. Wyjaśnił m.in., że preferencja nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych. Z przepisów o VAT wynika, że z podatku zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych. Usługi muszą być jednak świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Nie są to jednak jedyne warunki, które są konieczne do zastosowania tego zwolnienia.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniu Dobra Firma oraz tutaj.

Jest szansa na skuteczną obronę przed wpisaniem do biura informacji gospodarczej 15 lutego 2018

Jest szansa na skuteczną obronę przed wpisaniem do biura informacji gospodarczej. Działania windykacyjne wobec przedsiębiorców mogą być szybsze i skuteczniejsze. Jednocześnie wielu dłużników ma uprawnienia, do przeciwdziałania bezzasadnym informacjom w BIG. Zmienione niedawno przepisy ułatwiają wpisywanie dłużników do rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Wpisów o zadłużeniach może być więc więcej. Dla przedsiębiorców może to oznaczać utrudnienia i utratę wiarygodności. Istotne jest więc, czy nowelizacja zabezpiecza przedsiębiorców przed nieuzasadnionymi i nieprawidłowymi wpisami. Dotychczas nie było skutecznej ochrony przed wpisaniem do rejestru informacji nieprawdziwych lub wątpliwych. Przedsiębiorcy musieli polegać na zmieniającym się orzecznictwie sądowym. Nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom określone narzędzia. Pozwala im na aktywną obronę na etapie poprzedzającym wpis i uprawnia ich do żądania aktualizacji lub usunięcia informacji gospodarczych po dokonaniu wpisu, w szerszym niż dotychczas zakresie. Wskazuje im też wprost na możliwości ponoszenia przez wierzycieli i biura określonej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Powinno to przyczynić się do większej ochrony przedsiębiorców przed nieuzasadnionymi i nieprawidłowymi wpisami.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.

Liczy się koniec umówionego okresu rozliczeniowego 1 lutego 2018

W świetle niedawnych wyroków NSA, obowiązek podatkowy należy rozpoznać na koniec umówionego okresu, a nie z chwilą każdej zrealizowanej w nim dostawy. Powinno to ułatwić rozliczenia VAT wielu podmiotów. Popularnym sposobem rozliczania wielu transakcji jest ustalenie płatności za umówione okresy. Dotyczy to nie tylko świadczenia usług (np. najmu), lecz również dostaw towarów. Przyjęcie takiego sposobu rozliczeń upraszcza raportowanie transakcji dla potrzeb VAT. Uproszczenie to wynika z przepisów dotyczących obowiązku podatkowego. Co istotne, możliwość ich stosowania potwierdzają najnowsze wyroki NSA. Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku dostaw rozliczanych okresowo istotny jest art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Na ich mocy dostawę, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu rozliczeniowego. Koniec okresu rozliczeniowego wyznacza zatem datę powstania obowiązku podatkowego.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.