Umowy zawarte z fałszywym organem można potwierdzić nawet wstecz 19 kwietnia 2019

W spółce z o.o. warto np. sprawdzić, czy zawierano umowy, mimo że upłynęła kadencja zarządu lub wygasły mandaty członków zarządu.

1 marca 2019 r. zaczęła obowiązywać istotna zmiana art. 39 k.c. Zgodnie z nią, jeśli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (jest tzw. fałszywym organem), ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną za którą czynność została dokonana. Takie potwierdzenie może zostać udzielone drugiej stronie w dowolnej formie z inicjatywy samej osoby prawnej. Ponadto druga strona może wyznaczyć termin dla osoby prawnej do potwierdzenia umowy. W przypadku braku zgody w wyznaczonym terminie, umowa staje się nieważna.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Anny Skowron dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

Elektrownie słoneczne bez podatku 15 kwietnia 2019

Ogniwa fotowoltaiczne nie są obciążone daniną od nieruchomości. Podlegają jej wyłącznie elementy budowlane elektrowni słonecznych – kotwy albo inny system ich mocowania.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał spór, który wynikł po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji przez inwestora planującego budowę elektrowni słonecznej. Jak wskazał wnioskodawca, panele (ogniwa) fotowoltaiczne tej elektrowni będą posadowione na tzw. stołach konstrukcyjnych. Te z kolei mają być mocowane do wbijanych w ziemię słupów. Ogniwa mają być połączone ze sobą siecią kabli poprowadzonych pod powierzchnią gruntu. Dodatkowymi elementami farmy będą przetwornice i transformatory.

Treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna jest tutaj.

Proste rozwiązanie dla innowacyjnych pomysłów 5 kwietnia 2019

W spółkach, działających jako startupy, członkowie zarządu mają odpowiadać solidarnie za jej długi, gdyby egzekucja wobec spółki, okazała się bezskuteczna.

Projekt ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych, w przedmiocie powołania do życia nowej spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA) 13 lutego trafił do Sejmu. Skąd pomysł na „podgatunek” spółki akcyjnej w k.s.h.? Jak wyjaśniało już kilkukrotnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jest to przede wszystkim działanie służące wsparciu rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarczych, szczególnie w ramach startupów.

Pełna treść artykułu adwokata, szefa biura w Warszawie Grzegorza Zawady dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

Bezpieczna przystań dla usług o niskiej wartości dodanej 25 marca 2019

Podatnik nie jest już zobowiązany do przygotowania analiz porównawczych potwierdzających rynkowy charakter wynagrodzenia za usługi.

Na początku roku weszły w życie zmiany regulacji dotyczących transakcji przeprowadzanych przez podatników zrzeszonych w grupach kapitałowych. Nowelizacja wprowadziła m.in. kilka zasadniczych uproszczeń w zakresie obowiązków dokumentacyjnych. Mowa tu w szczególności o tzw. safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Zakup gruntu od strefy nie zawsze jest całkiem bezpieczny 22 marca 2019

Nieruchomości objęte granicami SSE mogą być nabywane przez zarządzającego strefą z wykorzystaniem prawa pierwszeństwa.

We wrześniu 2018 r. zaczął obowiązywać pakiet przepisów wdrażających ustawę z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Można się spodziewać, że nowe regulacje zwiększą zainteresowanie przedsiębiorców możliwością uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie pod hasłem „cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anny Wieczorek i radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Łukasza Lubaszki dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Mobber zapłaci za nękanie 22 lutego 2019

Aby pracodawca mógł skutecznie dochodzić od mobbera tego, co musiał zapłacić ofierze nękania, musi wykazać, że aktywnie przeciwdziałał takim zjawiskom.

Mobbing to specyficzne zjawisko w środowisku pracy. Ważne jest, by odróżniać go od innych niewłaściwych zachowań wobec pracownika. Czym innym jest naruszenie dóbr osobistych pracownika, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja czy wreszcie molestowanie. Można powiedzieć, że mobbing to najbardziej wyrafinowana forma patologicznego zachowania względem pracownika. Polega ono na jego długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu. Skutkiem takiego zachowania jest wywołanie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej. Dodatkowo zachowanie mobbera ma na celu poniżeniu lub ośmieszenie ofiary, a nawet izolowanie jej z zespołu współpracowników.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Filipa Firuta dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Przekształcenie będzie miało swoją cenę 15 lutego 2019

Opłata za zmianę użytkowania we własność wynosić powinna tyle, ile dawna opłata z tytułu użytkowania wieczystego, póki nie zostanie ustalona w innej wysokości prawomocnym orzeczeniem.

Od początku roku doszło do istotnych zmian formalnych w sektorze nieruchomości mieszkaniowych z uwagi na przekształcenie z mocy prawa z 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego, w prawa własności. Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DzU z 2018 r., poz. 1716). Zmiana prawa, o której mowa w ustawie odnosi się wyłącznie do nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe ewentualnie na cele użytkowe (w przypadku zabudowy wielorodzinnej, jeśli więcej niż połowa lokali w danym budynku, jest przeznaczona na cele mieszkaniowe).

Pełna treść artykułu adwokata, Szefa Biura w Warszawie Grzegorza Zawady dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Jest nadzieja w sprawie limitu niedostatecznej kapitalizacji 28 stycznia 2019

Zdaniem sądów administracyjnych, pogląd fiskusa w zakresie wysokości progu kosztów finansowania dłużnego jest nieprawidłowy. Organy podatkowe ograniczają go zupełnie bezpodstawnie i wbrew literalnemu brzmieniu przepisów. Precedensowe wyroki zapadły na gruncie przepisów ustawy o CIT dotyczących kosztów finansowania dłużnego, które obowiązują od początku 2018 r. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie część nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Nadwyżkę tę określa się poprzez pomniejszenie dochodów odsetkowych o koszty finansowania dłużnego. Jeśli kwota kosztów finansowania dłużnego przewyższa przychody odsetkowe, to tylko część z otrzymanej różnicy może podlegać zaliczeniu do kosztów.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Planowane działania dają prawo do odliczenia VAT 2 stycznia 2019

Przewoźnik kontra skarbówka – planowane działania dają prawo do odliczenia VAT.

Jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 października 2018 r. (C-249/17) podatnikowi w pewnych okolicznościach przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w związku z zakupem akcji. Prawo do odliczenia przysługuje nawet jeśli ostatecznie nie udało się zrealizować całej inwestycji i zakupić wszystkich akcji. Sprawa dotyczyła wydatków poniesionych przez przewoźnika lotniczego Ryanair, który w związku z planowanym przejęciem innej spółki poniósł znaczne wydatki na usługi doradcze. Finalnie przejęcie nie mogło dojść do skutku z uwagi na sprzeciwiające się mu prawo konkurencji. Pomimo tego przewoźnik wniósł o odliczenie VAT związanego z nabywanymi usługami doradczymi, argumentując, że celem przejęcia było świadczenie usług zarządczych na rzecz spółki. Te z kolei podlegałyby opodatkowaniu VAT. Ta okoliczność, zdaniem Ryanair, uprawniała go do odliczenia podatku z tytułu nabytych usług doradczych.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Kapitan schodzi ze statku ostatni 7 grudnia 2018

Nadchodzą zmiany dotyczące rezygnacji jedynego członka zarządu.

9 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym tzw. pakiet MŚP. Jego celem jest wprowadzenie uproszczeń podatkowych i gospodarczych dla przedsiębiorców. Pakiet ma też ułatwić funkcjonowanie spółek z o. o. i akcyjnych rozwiązując kwestie, które w praktyce i orzecznictwie bywały kłopotliwe. Jedno z nich to nowy sposób rezygnacji jedynego (ostatniego) członka zarządu. W praktyce korporacyjnej oraz orzecznictwie sądowym od dłuższego czasu istniały rozbieżności, kto powinien być adresatem oświadczenia członka zarządu o rezygnacji z tej funkcji. W dużej mierze zostały one rozstrzygnięte uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Jakuba Janika dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.