Wyjaśnienie nie dla MDR 4 maja 2020

MDR| Interpretacje to nie tylko funkcja ochronna, ale także informacyjna

Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają wydawania interpretacji podatkowych dotyczących raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure of Tax Schemes – MDR). W precedensowym wyroku zgodził się z nimi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Wśród zmian i nowelizacji prawa podatkowego z ostatnich kilku lat trudno znaleźć regulacje krytykowane bardziej niż przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych. Regulacje dotyczące MDR są niejasne, niespójne i napisane w sposób, który sprawia, że – zdaniem wielu językoznawców – są niemożliwe do zrozumienia.

Nie dziwi więc, że podatnicy podejmują rozmaite próby ochrony przed negatywnymi konsekwencjami stosowania nowych regulacji, w tym występują z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawia jednak wydawania interpretacji indywidualnych w tym zakresie. Powód? Zdaniem organu, przepisy dotyczące MDR nie są one przepisami prawa materialnego i nie dotyczą zobowiązań podatkowych.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Mediacja to dobry sposób rozwiązania konfliktu wspólników 24 kwietnia 2020

Mediacja| Ważną zaletą postępowania mediacyjnego jest jego szybkość i niższe koszty niż w przypadku postępowania sądowego.

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że w trakcie funkcjonowania spółki między wspólnikami niejednokrotnie dochodzi do nieporozumień związanych z prowadzeniem wspólnego biznesu. Ich źródłem mogą być sprzeczne interesy poszczególnych wspólników. Jeżeli nie uda się im we własnym zakresie wypracować satysfakcjonującego ich rozwiązania, istnieje ryzyko, że nieporozumienie przerodzi się w trwały konflikt, zagrażający dalszemu funkcjonowaniu spółki. W takiej sytuacji – zamiast wybierać od razu drogę sądową – warto rozważyć skorzystanie z mediacji.

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Marzeny Zaremby w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Rzeczpospolita: Agencja marketingowa może być płatnikiem 6 kwietnia 2020

Czy agencja marketingowa może być płatnikiem podatku?

Zryczałtowany podatek od nagrody powinien pobrać podmiot, który jest jej właścicielem w momencie przekazania jej uczestnikowi akcji promocyjnej. Nie ma znaczenia kto ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia.

Wiele firm decyduje się na przeprowadzanie dla swoich klientów akcji promocyjnych, podczas których zwykle wydawane są nagrody dla ich uczestników. Może to skutkować powstaniem przychodu u obdarowanych, od którego zasadniczo należny jest podatek. Co istotne, w niektórych przypadkach to płatnik powinien pobrać i wpłacić ten podatek do urzędu skarbowego. Jest tak w szczególności wtedy, gdy nagroda – w ramach konkursu lub tzw. sprzedaży premiowej – jest przekazywana konsumentowi i jednocześnie nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (np. z uwagi na wartość nagrody).

Kto płaci

Ustalenie podmiotu będącego płatnikiem na pierwszy rzut oka wydaje się nieskomplikowane. Szczególnie wtedy, gdy przeprowadzenie całej akcji promocyjnej, wraz z jej sfinansowaniem, leży w gestii jednego podmiotu. W takich przypadkach płatnikiem będzie właśnie ten podmiot.

Więcej na ten temat w artykule konsultanta podatkowego Krzysztofa Dżugaja w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

Dokumentacje podatkowe za 2019 r. – co czeka przedsiębiorców 1 marca 2020

Aby spółka mogła skorygować ceny transferowe, musi w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy korekta, ustalać ceny z podmiotami powiązanymi na takich samych zasadach jak z niezależnymi.

Obowiązki jakie zostały nałożone w zakresie raportowania wymuszają na podatnikach konieczność udostępniania istotnych danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanych. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynika, że dane zawarte w raporcie TPR będą służyły celom statystycznym. W tym m.in. lepszemu typowaniu podmiotów do kontroli. Biorąc to pod uwagę rozsądne wydaje się rozpoczęcie procesu sporządzania dokumentacji możliwie wcześnie. Takie działanie pozwoli podjąć w odpowiednim czasie decyzję o ewentualnej korekcie cen transferowych, jeśli wyniki będą odbiegać od rynkowych. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie korekty cen transferowych, podatnicy teoretycznie powinni posiadać większą pewność rozliczania takich korekt, przynajmniej w zakresie podatku dochodowego.

Więcej na ten temat w artykule doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Dokument elektroniczny to nie towar 27 stycznia 2020

Sprzedaż gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych to świadczenie usługi. Przychód uzyskiwany ze zbycia takich instrumentów należy zakwalifikować do źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Mówiąc o sprzedaży gwarancji pochodzenia (GP) można odnieść wrażenie, że chodzi o transakcję, której przedmiotem są towary. Takie rozumowanie może z kolei prowadzić do uznania, że czynność ta jest dostawą towarów. Jak się jednak okazuje w praktyce – jest wręcz przeciwnie.

Więcej na ten temat w artykule konsultanta podatkowego Krzysztofa Dżugaja w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

System kamer to nie tylko kwestia prywatności 23 stycznia 2020

Przepisy kodeksu pracy dotyczące monitoringu wizyjnego nie stoją na przeszkodzie w stosowaniu go w sposób skutecznie umożliwiający wykrycie nieprawidłowości na terenie zakładu pracy.

Monitoring wizyjny to narzędzie umożliwiające pozyskanie dowodów na zaistnienie określonych zdarzeń. Stosowanie monitoringu niewątpliwie niesie za sobą ryzyka dla ochrony prywatności. Niemniej pełna transparentność w informowaniu o stosowaniu monitoringu może niweczyć jego cel. Za możliwością stosowania monitoringu ukrytego w relacjach pracodawca – pracownik opowiedział się w ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Szymona Szurgacza w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Czy Trybunał zmobilizuje sektor finansowy do zwrotu pieniędzy 3 stycznia 2020

Jeśli klient banku lub firmy pożyczkowej spłacił przed czasem kredyt albo pożyczkę, to powinien dostać zwrot wszystkich kosztów kredytu albo pożyczki, po ich proporcjonalnym obniżeniu – orzekł TSUE.

Zapewne to rozgłos wokół kredytów frankowych w TSUE spowodował, że bez większego echa przeszedł nieco wcześniejszy wyrok Trybunału. Mowa o „małym TSUE”, czyli wyroku z 11 września. To orzeczenie cieszy kredytobiorców, którzy przedterminowo spłacali swoje pożyczki lub kredyty konsumenckie.

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Jakuba Janika w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Prawidłowa kwalifikacja bonu nie zawsze jest prosta 23 grudnia 2019

Kupon na towary i usługi objęte tą samą stawką VAT jest uznawany za bon jednego przeznaczenia. Ale nie musi to być regułą. Szczególnie, gdy może go zrealizować również zagraniczny podmiot, np. unijny przedsiębiorca lub turysta spoza UE.

Z początkiem 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów podatkiem od towarów i usług. Bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Definicja bonu wymaga, aby towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców były wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji. Bonami mogą więc być m.in. kupony oraz karty prezentowe i podarunkowe o określonej wartości.

 

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wykurza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

Kończy się pierwszy rok z MDR 27 listopada 2019

Analiza polskich przepisów o raportowaniu schematów podatkowych prowadzi do wniosku, że obejmują one szerokie spektrum zdarzeń gospodarczych, które niekoniecznie skutkują korzyścią podatkową.

 

Powoli dobiega końca pierwszy rok obowiązywania przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) – przepisów niejasnych, nieprecyzyjnych i obwarowanych surowymi sankcjami. Stosowanie nowych regulacji przysporzyło zarówno podatnikom, jak i innym podmiotom (w tym promotorom i doradcom) licznych problemów i wątpliwości. Warto pochylić się nad częścią z nich.

 

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Działalność spółki można zakończyć taniej i szybciej

Jeśli rozwiązanie spółki następuje bez przeprowadzania likwidacji, wspólnicy mogą umówić się na podział jej majątku w naturze, bez konieczności jego wcześniejszego spieniężania.

Podjęcie przez wspólników decyzji o rozwiązaniu spółki komandytowej nie zawsze łączy się z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Przyjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o rozwiązaniu spółki nie skutkuje tym, że natychmiast przestaje ona istnieć. Ustanie bytu spółki następuje – co do zasady – dopiero po przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku spółki komandytowej (podobnie jak w przypadku spółki jawnej i spółki partnerskiej) przepisy o postępowaniu likwidacyjnym mają jednak charakter dyspozytywny.

 

Pełna treść artykułu radcy prawnego Marzeny Zaremby dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.