Newsletter 1/2018 – Będą zmiany terminów przedawnienia roszczeń cywilnych?

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów kodeksu cywilnego, polegającą na skróceniu podstawowych terminów przedawnienia. Celem projektowanych zmian jest m. in. dyscyplinowanie wierzycieli do szybszego dochodzenia swoich praw. 

Zmiana ogólnego terminu przedawnienia

W projekcie nowelizacji zakłada się m. in. wprowadzenie krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Zamiast 10 – letniego okresu, termin ten miałby wynosić 6 lat. Do 6 lat ulec ma też skróceniu okres przedawnienia roszczenia stwierdzonego orzeczeniem sądu, przy czym jeżeli w ten sposób zostało stwierdzone roszczenie okresowe należne w przyszłości – termin jego przedawnienia wynosić będzie 3 lata.

Zmiana sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia

Planuje się wprowadzenie odmiennego niż dotychczas sposobu liczenia upływu okresu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia miałby się kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, przy czym nie będzie to dotyczyć terminów przedawnienia krótszych niż 2 lata. Zakończenie biegu przedawnienia na koniec roku kalendarzowego (dla terminów dwuletnich i dłuższych) niewątpliwie będzie stanowić ułatwienie dla wierzycieli, którzy nie będą musieli dokonywać szczegółowych obliczeń upływu terminu przedawnienia.

Jakie zmiany w stosunkach z konsumentami?

W przypadku roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, już z chwilą upływu terminu przedawnienia, nastąpi skutek w postaci niemożności dochodzenia tego roszczenia przed sądem. Jedynie w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Warto dodać, że zasadą będzie stosowanie nowych przepisów również do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej i w tym dniu nieprzedawnionych. Dlatego omawiana zmiana będzie miała istotne znaczenie dla wszystkich wierzycieli.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

 

Zespół SENDERO Tax & Legal

 

Pobierz plik