Compliance

W ostatnich latach otoczenie prawne przedsiębiorców bardzo się komplikuje – wprowadzane są coraz liczniejsze obowiązki oraz dotkliwe sankcje grożące za ich niedopełnienie, co istotnie zwiększa ryzyka prawne i reputacyjne związane z prowadzoną działalnością – jako przykłady można wskazać regulacje dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, schematów podatkowych, czy zapobiegania zatorom płatniczym. Jednocześnie wprowadzane lub projektowane są regulacje, które pozwalają uniknąć odpowiedzialności lub ją zminimalizować, jeżeli przedsiębiorca wykaże należytą staranność w wewnętrznych działaniach organizacyjnych (np. przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). W konsekwencji rośnie znaczenie prawidłowej organizacji sfery compliance w firmach.

Dzięki połączeniu pod jednym dachem doradztwa prawnego i podatkowego SENDERO Tax & Legal oferuje szeroki zakres wiedzy merytorycznej i doświadczenia w zakresie compliance obejmujący między innymi:

 • przepisy podatkowe;
 • weryfikację kontrahentów w kontekście przepisów o VAT;
 • identyfikację schematów podatkowych;
 • działania antykorupcyjne;
 • zapobieganie konfliktom interesów;
 • RODO;
 • zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • zapobieganie praktykom ograniczającym konkurencję;
 • przeciwdziałanie naruszeniom praw pracowniczych oraz praw człowieka;
 • ochronę praw konsumentów;
 • przestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 • zapobieganie naruszeniom ładu korporacyjnego;
 • zapewnienie zgodności produktów z prawem i ich właściwej certyfikacji;
 • przestrzeganie i ochronę praw własności intelektualnej;
 • przestrzeganie embarg;
 • przestrzeganie reguł organizacji przetargów i udziału w przetargach.

Usługi oferowane przez nas w ramach compliance obejmują przede wszystkim analizy otoczenia prawnego oraz sposobu działania Klienta w celu zidentyfikowania ryzyk i oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia (compliance due diligence). Ponadto jesteśmy gotowi opracować, pomóc w opracowaniu lub opiniować następujące dokumenty:

 • procedury istotne dla prawidłowej organizacji procesu compliance, w tym m.in.:
  • procedury oceny kontrahentów i kandydatów do pracy z punktu widzenia ryzyk dla Klienta;
  • procedury antykorupcyjne;
  • procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • procedury dokumentowania działań w ramach compliance;
  • procedury dokumentowania wydarzeń i kontroli wewnętrznej;
  • procedury związane ze zgłoszeniami sygnalistów wraz z gwarancjami ochrony zatrudnienia i praw sygnalistów;
  • procedury dotyczące dostępu do informacji wewnątrz firmy Klienta;
  • procedury dotyczące weryfikacji kontrahentów (VAT);
  • procedury identyfikacji oraz raportowania schematów podatkowych (MDR);
 • regulaminy określające zakresy obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne obszary compliance;
 • regulaminy organizacyjne dotyczące funkcjonowania działu compliance;
 • zakresy obowiązków oraz umowy o pracę CCO oraz pracowników działu compliance;
 • klauzule dotyczące compliance w regulaminie pracy oraz umowach o pracę;
 • klauzule dotyczące compliance w umowach z kontrahentami;
 • inne regulacje wewnętrzne.

 

SENDERO gotowe jest także świadczyć inne usługi w ramach compliance Klienta, w tym:

 • przyjmowanie zgłoszeń pracowników Klienta (sygnalistów) dotyczących nieprawidłowości;
 • szkolenia dla działu compliance oraz innych pracowników Klienta;
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych;
 • pomoc w śledztwach wewnętrznych;
 • pomoc w kontaktach z regulatorami;
 • bieżące doradztwo w zakresie compliance.

 

Kontakt:

Szymon Karpiński

Doradca podatkowy

tel.: (71) 717 80 21

Paweł Michalski

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 24