Obowiązujące przepisy umożliwiają zakładom pracy pozyskiwanie informacji o szczepieniach pracowników przeciw koronawirusowi. Ważny jest przy tym cel ich pozyskania i sposób postępowania z nimi. W ostatnim czasie pojawiło się wiele opinii kwestionujących możliwość weryfikacji przez pracodawcę szczepień pracowników przeciw Covid-19. Wątpliwości rodzą się przede wszystkim na tle przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych pracowników, jakimi są dane o stanie zdrowia. Wyrażany jest zwłaszcza pogląd, że na gruncie RODO nie sposób odnaleźć podstawy przetwarzania takich danych osobowych pracowników przez pracodawcę.

W obliczu tych wątpliwości minister zdrowia po raz kolejny złożył ostatnio publiczne zapewnienie, że opracowywany jest projekt ustawy, która ma umożliwić pracodawcom taką weryfikację.

W naszej ocenie już na gruncie obowiązujących obecnie przepisów możliwe jest pozyskiwanie przez pracodawcę informacji o szczepieniach pracowników przeciwko Covid-19. Przy czym istotny jest cel pozyskania tych informacji i sposób postępowania z nimi.

Kluczem brak rejestracji

W naszej ocenie można rozważyć taki sposób weryfikacji szczepień, aby RODO nie miało do niego zastosowania. Stosownie do art. 2 ust. 1 RODO rozporządzenie to ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. W art. 4 ust. 6 RODO wyjaśniono, że przez zbiór danych rozumie się uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

Można zatem tak ukształtować proces pozyskiwania informacji o szczepieniach, aby nie był on zautomatyzowanym przetwarzaniem danych i żeby dane pozyskane w jego toku nie stanowiły części zbioru danych.

Przykładowo, pracodawca może wydać pracownikom, którzy okazali dowód szczepienia, identyfikatory informujące o pozytywnej weryfikacji faktu szczepienia, bez danych jego posiadacza. W znaczeniu prawnym jest to rodzaj nieimiennego znaku legitymacyjnego – znaku na okaziciela. Pracodawca mógłby jednocześnie postanowić, że osoby posiadające identyfikator będą zwolnione z obostrzeń epidemiologicznych obowiązujących na terenie zakładu pracy.

Zwolnienie z obostrzeń, o którym mowa wyżej, może dotyczyć w szczególności konieczności zakładania maseczki zakrywającej usta i nos. Zgodnie z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 861), obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy nie jest bezwzględny. Pracodawca może wprowadzić zasady odmienne niż określone w rozporządzeniu, i ograniczyć obowiązek noszenia maseczek wyłącznie do osób niezaszczepionych.

Całość artykułu znajduje się na stronie kancelarierp.pl