Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany w zakresie JPK. Projekt przewiduje m.in. likwidację obowiązku stosowania w JPK oznaczenia „MPP”. Nie brakuje przy tym innych zmian – zarówno tych korzystnych, jak i niekorzystnych dla podatników. Co się zmieni i kiedy to nastąpi? O tym przeczytasz w dalszej części wpisu.

Ponad półroczna przeprawa

Obowiązek oznaczania faktur objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności oznaczeniem „MPP” pojawił się 1 października 2020 r. – wraz z wejściem w życie nowej struktury JPK. Przysporzył on przy tym sporo trudności przedsiębiorcom.

Do momentu wprowadzenia omawianego wymogu, przedsiębiorcy w zasadzie nie musieli bowiem identyfikować transakcji, w stosunku do których znajduje zastosowanie obowiązkowy split payment. I to bez narażania się na ewentualne sankcje. W tym czasie po stronie sprzedawców istniał jedynie wymóg oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” oraz obowiązek przyjęcia płatności od nabywcy z zastosowaniem tego mechanizmu. Nabywcy byli zaś wyłącznie obowiązani do dokonania zapłaty należności z użyciem split paymentu. Sprzedawcy – chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe – oznaczali więc wszystkie wystawiane przez siebie faktury powyżej wskazaną adnotacją. Nabywcy zaś nierzadko decydowali się na dokonywanie płatności z użyciem omawianego mechanizmu za wszystkie faktury.

Wymóg identyfikowania faktur w JPK oznaczaniem „MPP” przerwał tę sielankę. Oznaczenie to – od momentu jego wprowadzenia do dnia publikacji tego wpisu – nie może być bowiem stosowane w przypadku faktur, w odniesieniu do których został wykorzystywany tzw. fakultatywny split payment. Innymi słowy, w sytuacji gdy strony zdecydowały się na rozliczenie transakcji w podzielonej płatności pomimo braku takiego wymogu. Oznaczenie „MPP” w JPK spowodowało w efekcie, że podatnicy – i to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy – musieli zacząć weryfikować wszystkie faktury podlegające wykazaniu w JPK pod kątem objęcia ich oznaczeniem „MPP”. Nowy wymóg skutkował jednocześnie koniecznością dostosowania wykorzystywanych w działalności systemów finansowo-księgowych, co wiązało się z nieuniknionymi i nierzadko wysokimi kosztami.

Pisaliśmy już o tym wcześniej – zobacz wpis pt.: „Nowy JPK_V7 namiesza w podzielonej płatności”.

Powrót do przeszłości

Omawiany projekt rozporządzenia ma w zamiarze likwidację w JPK oznaczenia „MPP”. Projekt ten przewiduje w efekcie niejako przywrócenie stanu prawnego obowiązującego przed 1 października 2020 r.

Biorąc pod uwagę trudności związane ze stosowaniem tego oznaczenia, zmianę tę należy ocenić jako oczywiście korzystną dla podatników. Wtrącić w tym miejscu należy jednak, że szkoda, iż ma to nastąpić tak późno. Wychodzi bowiem na to, że nerwy, stres i ogrom wydatków występujący po stronie podatników mogą okazać się niecelowe.

Inne zmiany w zakresie JPK

Projekt wprowadza także inne zmiany w JPK. Na uwagę zasługuje przede wszystkim:

  • możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone (bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie),
  • doprecyzowanie zakresu tzw. kodów „GTU”,
  • likwidacja wymogu stosowania oznaczeń „GTU” w odniesieniu do czynności udokumentowanych dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących („RO”) i dokumentem wewnętrznym („WEW”),
  • zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” oznaczeniem „WSTO_EE” i wprowadzenie nowego oznaczenia „IED” (zmiany wynikające z przyjęcia pakietu e-commerce),
  • likwidacja obowiązku stosowania kodów procedur do ww. dokumentów „RO”,
  • wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku transakcji, gdy powiązania między nabywcą a sprzedawcą wynikają wyłączenia z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
  • możliwość ujmowania korekt in minus po stronie VAT naliczonego na podstawie dokumentu wewnętrznego („WEW”).

Więcej na ten temat możesz przeczytać w uzasadnieniu: KLIKNIJ.

Wejście w życie

Zmiany ujęte w projekcie – w tym likwidacja oznaczenia „MPP” – mają wejść w życie 1 lipca 2020 r. Przy czym, zastrzeżono, że w odniesieniu do rozliczenia za czerwiec 2021 r. będą miały zastosowanie regulacje dotychczasowe.