Już wkrótce podatnicy będą mieli możliwość wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Nowa instytucja pozwoli ustalić stawkę VAT właściwą dla danego towaru lub usługi – może okazać się zatem wybawieniem dla wielu przedsiębiorców.

Czym będzie Wiążąca Informacja Stawkowa?

 

Wiążąca Informacja Stawkowa ma stać się instrumentem, z którego będą mogli korzystać przedsiębiorcy w celu potwierdzenia prawidłowości stosowanej stawki VAT dla danego towaru lub usługi. Co istotne, WIS będzie wiążący dla organów podatkowych wobec podmiotów dla których została wydana, w odniesieniu do:

  • towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
  • usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
  • towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

 

Nadchodzi zatem koniec ery, w której organy podatkowe mogły bez trudu podważać dokonane przez podatników klasyfikacje (nawet jeśli były one poparte uzyskanymi interpretacjami indywidualnymi lub stanowiskami GUS). Przedsiębiorca posiadający WIS zyska realną ochronę przed próbami zakwestionowania stosowanej przez niego stawki VAT.

 

W Wiążącej Informacji Stawkowej znajdą się między innymi takie informacje jak opis towaru lub usługi będących przedmiotem WIS, klasyfikacja towaru (wg CN albo PKOB) lub usługi (wg PKWiU) oraz stawkę VAT właściwą dla towaru albo usługi.

Jak uzyskać Wiążącą Informację Stawkową?

 

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać WIS składając wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej na formularzu WIS-W do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. We wniosku będą musiały znaleźć się m.in. takie informacje jak:

  • szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z CN, PKWiU lub PKOB,
  • wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa,
  • wskazanie przepisów ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku żądania sklasyfikowania towaru lub usługi na inne potrzeby niż określenie stawki podatku.

 

W odróżnieniu od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, do wniosków o wydanie WIS będzie można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru lub usługi (np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje czy informacje od producenta).

 

Koszt uzyskania WIS to – co do zasady – 40 zł (kwota ta może być przemnożona przez liczbę towarów i usług składających się na czynność będącą przedmiotem wniosku). Organ będzie jednak uprawniony do wezwania wnioskodawcy do dostarczenia próbki towaru oraz wpłacenia zaliczki na poczet opłaty z tyt. przeprowadzenia badań lub analiz.

 

Zasadniczo, na wydanie WIS Dyrektor KIS będzie miał 3 miesiące. Organ będzie mógł jednak wydłużyć ten termin z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz.

Od kiedy można ubiegać się o WIS

 

Wnioski o wydanie WIS można składać już od 1 listopada 2019 r. jednak staną się one wiążące dla organów podatkowych dopiero od 1 kwietnia 2019 r. Z kolei WIS wydane w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. będą wiązać organy podatkowe w zakresie transakcji zrealizowanych po 31 marca 2020 r.