Czy właściciel dzierżawionego gruntu rolnego powinien opłacać podatek rolny, czy podatek od nieruchomości?  Jeden naszych Klientów długo był przekonany, że przy swoim profilu działalności powinien opłacać tą drugą należność. Różnica w kwotach jest znacząca, warto więc przeanalizować warunki, cel dzierżawy, oraz w razie potrzeby domagać się zwrotu nadpłaconych należności.

W takiej właśnie sprawie, po długim sporze z Gminą Kostomłoty, udało nam się doprowadzić do uzyskania przez naszego Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości. W wyniku rozpatrzenia naszego odwołania, Kolegium uchyliło niekorzystną dla naszego Klienta decyzję organu I instancji oraz określiło kwotę nadpłaty w podatku od nieruchomości w wysokości zbieżnej z należnością przez nas wnioskowaną.

Sprawa dotyczyła sytuacji w której nasz klient – podatnik prowadzący działalność gospodarczą, będący właścicielem nieruchomości sklasyfikowanej jako grunt rolny – oddał tę nieruchomość w dzierżawę, celem prowadzenia przez dzierżawcę działalności rolniczej na jej obszarze.

Naszym zdaniem taka nieruchomość – z uwagi na jej faktyczne wykorzystanie do celów działalności rolniczej – powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym, nie zaś podatkiem od nieruchomości. W związku z tym, że nasz Klient od wielu lat opłacał podatek od nieruchomości od przedmiotowego gruntu, wystąpiliśmy w jego imieniu z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z tego tytułu.

Po rozpatrzeniu wspomnianego wniosku, Wójt Gminy Kostomłoty niesłusznie ocenił, iż oddanie gruntu w dzierżawę świadczy o jego wykorzystywaniu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Klienta oraz że jest on zajęty na prowadzenie działalności o takim charakterze. Skutkiem takiej interpretacji było uznanie za niezasadne opodatkowanie przedmiotowego gruntu podatkiem rolnym i odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości.

Nie zgadzając się z decyzją organu I instancji, złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Kolegium przychyliło się do przedstawionej przez nas argumentacji, zgodnie z którą działanie Klienta w powiązaniu z rolniczym użytkowaniem gruntu przez dzierżawcę nie świadczy o zajęciu tej nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji, Gmina została zobowiązana do zwrotu nadpłaconych przez naszego Klienta kwot na podatek od nieruchomości.

Nad sprawą wspólnie pracowali partner Sendero, doradca podatkowy Szymon Karpiński, oraz doradca podatkowy Monika Bilska.

Jeśli oddają Państwo w dzierżawę grunt rolny, zachęcamy do kontaktu z nami. Być może również pojawi się szansa na odzyskanie należności.