Organy podatkowe myliły się uznając, że usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (takie jak cashprocessing lub cashandling), mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Z interpretacji ogólnej z 2 stycznia 2020 r. (sygn. PT6.8101.5.2019) wydanej przez Ministra Finansów wynika, że świadczenia te są opodatkowane według stawki 23% VAT.

Wątpliwości związane ze stawką VAT dla obsługi wartości pieniężnych

Na czym polegają usługi obsługi wartości pieniężnych? Obejmują one między innymi takie świadczenia jak transport i konwojowanie wartości pieniężnych, konfekcjonowanie gotówki (sortowanie, przeliczanie, paczkowanie, foliowanie itp.), weryfikowanie autentyczności gotówki, przechowywanie (magazynowanie) gotówki oraz monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpłatomatach.

W związku z tym, pojawiła się wątpliwość jaką stawkę VAT należy zastosować do powyższych usług. Potencjalnie świadczenia te mogły bowiem korzystać ze zwolnienia z VAT jako:

  • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy (art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) lub
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług ( 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT).

Dotychczasowa praktyka

Organy podatkowe prezentowały dotąd pogląd, zgodnie z którym świadczenia w ramach cash processingu stanowiły usługę kompleksową podlegającą zwolnieniu od podatku na podstawie wyżej przywołanego art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Takie stanowisko można znaleźć przykładowo w interpretacjach indywidualnych z 1 września 2017 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.394.2017.1.IT ), z 24 maja 2017 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.77.2017.2.AKO) oraz z 29 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.156.2017.1.AKO). Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia do usług cash processingu była dla organów na tyle oczywista, że we wszystkich przytoczonych interpretacjach odstąpiono od jakiegokolwiek uzasadnienia dokonanej oceny stanowiska podatnika.

Nawet Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2013 r. (sygn. I FSK 1005/12) uznał, że usługa cash processingu (usługa zasadnicza) w skład, której wchodzić będą czynności polegające na obsłudze obrotu gotówkowego, usługi liczenia sortowania i pakowania znaków pieniężnych, podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustaw o VAT.

Wnioski płynące z interpretacji ogólnej

Minister Finansów zwrócił uwagę, że zwolnione transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy (art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT), powinny być rozumiane jako transakcje finansowe, podobne do tych realizowanych przez instytucje finansowe lub banki.

Warunki te nie są spełnione w przypadku usług w zakresie obsługi wartości pieniężnych. Świadczenia składające się na usługi obsługi wartości pieniężnych stanowią usługi fizyczne/techniczne związane z pieniądzem (takie jak jego transport, sortowanie, przeliczanie). W takich przypadkach pieniądz stanowi w istocie towar. Związane z nim usługi nie mają więc charakteru usług finansowych i generalnie nie różnią się od podobnych usług wykonywanych na innych towarach.

Minister Finansów wskazał, że usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych nie mogą korzystać ze zwolnienia także na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Zwolnieniem tym objęte są bowiem transakcje niebędące w istocie przelewami lub płatnościami, a stanowiące transakcje tworzące odrębną całość, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności. Świadczenia obsługi wartości pieniężnych nie spełniają powyższych warunków, dlatego należy uznać je za zwykłe świadczenie rzeczowe lub techniczne, niepełniące szczególnych i istotnych funkcji transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych.