Przechowywanie instrumentów finansowych, bez względu na ich formę, nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Czynność ta podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT.

Minister Finansów wydał 20 stycznia 2020 r. interpretację ogólną (nr PT6.8101.4.2019) ws. właściwej stawki VAT dla usług przechowywania instrumentów finansowych. Wynika z niej, że dla wysokości opodatkowania VAT tych usług bez znaczenia pozostaje postać, w której występują instrumenty finansowe.

Jabłko niezgody

Interpretacja ogólna jest odpowiedzią MF na stwierdzone rozbieżności interpretacyjne w kwestii opodatkowania VAT usług przechowywania instrumentów finansowych. Osią sporu w tym przypadku okazało się rozumienie pojęcia „przechowywanie”.

W ustawie o VAT funkcjonuje bowiem zwolnienie z podatku, które dotyczy usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Z przepisów tego aktu prawnego wynika jednak, że nie obejmuje ono m.in. „przechowywania” tego rodzaju instrumentów. Niestety, ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej tego terminu.

Mając na uwadze powyższe, niektórzy podatnicy twierdzili, że przy dokonywaniu wykładni ww. pojęcia należy odwołać się do przepisów art. 835-845 Kodeksu cywilnego (tj. do umowy przechowania), z których wynika, że przedmiotem umowy przechowania mogą być wyłącznie rzeczy ruchome. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, podatnicy wychodzili z założenia, że ww. wyłączenie ze zwolnienia dotyczy wyłącznie usług przechowywania, których przedmiotem są instrumenty finansowe w formie materialnej (umieszczone np. w sejfie).

W konsekwencji, zdaniem podatników ze zwolnienia z VAT powinno korzystać – a contrario – przechowywanie instrumentów finansowych występujących w postaci zdematerializowanej (np. jako zapis na koncie depozytowym/ewidencyjnym).

W opozycji do powyższego stanowiska stanęły jednak organy podatkowe i sądy administracyjne. Sądy zwracały przy tym uwagę, że pojęcie „przechowywania” stanowi termin właściwy dla prawa unijnego. W konsekwencji, ich zdaniem nie jest dopuszczalna jego interpretacja przy wykorzystaniu definicji zawartych w wewnętrznym prawie państwa członkowskiego. Sądy zauważyły również, że ani przepisy dyrektywy VAT, ani ustawy o VAT, nie uzależniają wyłączenia spod zwolnienie usług przechowywania instrumentów finansowych, od tego czy instrumenty te mają postać materialną czy są zdematerializowane.

Tym samym, zdaniem sądów tego rodzaju usługi – niezależnie od formy ww. instrumentów – nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Powinny być one natomiast opodatkowane wg stawki podstawowej (obecnie 23%).

Sądy mają rację

Stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów w omawianej interpretacji ogólnej jest tożsame z wyżej przedstawionym podejściem sądów administracyjnych do tego zagadnienia. Analizowana interpretacja ogólna potwierdza zatem, że przechowywanie instrumentów finansowych (mających postać zarówno materialną, jak i zdematerializowaną) nie korzysta ze zwolnienia z VAT.

Z uwagi na powyższe, niezależnie zatem od tego, czy świadczenie realizowane przez usługodawcę polega na depozycie instrumentów finansowych w skarbcu, czy na dokonywaniu odpowiednich zapisów na kontach depozytowych lub ewidencyjnych, powinno ono zostać opodatkowane wg podstawowej stawki VAT.

Gdzie szukać interpretacji?

Omawiana interpretacja ogólna MF została opublikowana na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.