15 lutego 2021 r. została wydana interpretacja ogólna dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

 

Wątpliwości związane z kartami paliwowymi

Kwalifikacja transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych na gruncie VAT od wielu lat budzi wątpliwości interpretacyjne. Wątpliwości te sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie, czy leasingodawca lub spółka dominująca, którzy udostępniają swoim kontrahentom niewyemitowane przez siebie karty paliwowe, upoważniające ich do bezgotówkowego nabycia paliwa:

  • świadczą na rzecz tych kontrahentów usługę finansowania zakupu paliwa na stacjach paliw, czy też
  • dokonują oni na rzecz kontrahentów dostawy paliwa nabytego uprzednio od stacji paliw.

Rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości ma istotne znaczenie praktyczne. W przypadku bowiem zakwalifikowania transakcji pomiędzy udostępniającym karty paliwowe a ich odbiorcą jako dostawy towaru (paliwa) – transakcja ta powinna podlegać opodatkowaniu VAT – co do zasady – wg stawki 23%. Z kolei w przypadku uznania jej za świadczenie usług finansowania zakupu paliwa – co do zasady – powinna korzystać ze zwolnienia z VAT. Dokonanie niewłaściwej klasyfikacji w tym zakresie może skutkować zakwestionowaniem prawidłowości stawki VAT zastosowanej przez podmiot udostępniający karty oraz pozbawieniem prawa do odliczenia VAT jego kontrahenta (odbiorcy karty), a w konsekwencji – koniecznością zapłaty zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Wskazówki zawarte w interpretacji

W interpretacji ogólnej wskazane zostały przesłanki, których łączne spełnienie powinno skutkować uznaniem, że udostępnienie kart paliwowych przez pośrednika (np. leasingodawcę lub spółkę dominującą), który uprzednio nabył karty od stacji paliw, na rzecz odbiorców, stanowi świadczenie usług przez tego pośrednika na rzecz tych odbiorców. Przesłanki te są następujące:

  • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następuje bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  • wyłącznie odbiorca decyduje o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  • posiadacz karty ponosi całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
  • rola podmiotu udostępniającego kartę ogranicza się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Czy interpretacja ogólna rozstrzyga wszystkie wątpliwości?

Dzięki wskazówkom zawartym w interpretacji ogólnej ustalenie charakteru transakcji dla celów VAT na pewno stanie się prostsze.

Jednakże – z uwagi na mnogość funkcjonujących w obrocie modeli wykorzystania kart paliwowych oraz rozmaitość zapisów umów zawieranych w tym zakresie pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego – każdy stan faktyczny powinien być analizowany osobno, z uwzględnieniem w szczególności charakteru i okoliczności transakcji dokonywanych między podmiotami.

Mając to na względzie, interpretacja ogólna z pewnością nie wyeliminuje wszystkich wątpliwości związanych z rozliczaniem transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.