Jak przetwarzamy dane osobowe

Ochronę prywatności osób współpracujących z nami traktujemy priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – ( „RODO”), chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k. (dalej: „Sendero KLM”) lub Sendero sp. z o.o.

Klienci Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k.

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych:

 1. naszych Klientów będących osobami fizycznymi lub którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze (dalej: „Osoby indywidualne”),
 2. pracowników, współpracowników oraz innych osób występujących na rzecz naszych wszystkich Klientów, tj. bez względu na formę prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (dalej: „Pracownicy Klientów”).
 1. Z Sendero KLM można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: biuro@sendero.pl lub pod adresem: Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Sendero KLM to:
 1. zawarcie i realizacja przedmiotu umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do Osób indywidualnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do Pracowników Klientów co uzasadnione jest interesem Sendero KLM w zawarciu i realizacji zawieranych umów za pośrednictwem upoważnionych Pracowników Klientów,
 2. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy (np. rozliczenie należności publicznoprawnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwych przepisów nakładających na Sendero KLM obowiązki rozliczenia należności publicznoprawnych, w tym przepisy podatkowe,
 3. archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwych przepisów ustawy o rachunkowości,
 4. przesyłanie informacji handlowych (np. newsletter), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna (e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podstawie zgody),
 5. marketing bezpośredni usług inny niż polegający na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celu marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co uzasadnione jest interesem Sendero KLM polegającym na promocji i oferowaniu swoich usług,
 6. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co uzasadnione jest interesem majątkowym Sendero KLM – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane osobowe, które przetwarza Sendero KLM to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa firmy Osoby indywidualnej, nazwa firmy w imieniu, której występuje Pracownik Klienta, NIP.
 2. Dane osobowe, które przetwarza Sendero KLM pochodzą zazwyczaj bezpośrednio od Osób indywidualnych oraz Pracowników Klientów. Zdarza się jednak tak, że Sendero KLM pozyskuje dane osobowe od innych osób, z którymi współpracuje Osoba indywidualna lub Pracownicy Klientów (np. gdy ktoś poda nam kontakt i to my kontaktujemy się jako pierwsi).
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy (sądy, urzędy, instytucje), Sendero sp. z o.o., podmioty zewnętrze realizujące dla Administratora usługi wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy prawnicze, teleinformatyczne, księgowo – rozliczeniowe, kurierskie, marketingowe, banki, doradcy finansowi, inni doradcy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych. W każdym takim przypadku, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa, Sendero KLM zadba o odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia udostępnianych danych osobowych.
 5. Co do zasady, dane osobowe są przechowywane przez 3 lata licząc od dnia wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych są przechowywane przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym obowiązku podatkowego, złożenia odpowiednich deklaracji oraz ich weryfikacji przez organy administracji skarbowej. Dane osobowe archiwizowane na potrzeby zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych są przechowywane co do zasady przez 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Sendero KLM, dane będą maksymalnie przechowywane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Okres przechowywania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa.
 6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 1. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem Sendero KLM. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Bez względu na uzasadniony interes, Sendero KLM przestanie przetwarzać dane osobowe, gdy sprzeciw będzie dotyczył ich przetwarzania w celach marketingowych.
 2. Jeśli dane osobowe przekazano na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Podanie nam danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeśli wymagane dane osobowe nie zostaną nam przekazane, nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.
 4. Decyzje jakie podejmujemy wobec osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
 5. Osoba, której dane dotyczą, może zrealizować swoje prawa za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: dane.osobowe@sendero.pl lub przesyłając żądanie na adres: Dane Osobowe, Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.
Klienci Sendero sp. z o.o.

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych:

 1. naszych Klientów będących osobami fizycznymi lub którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze (dalej: „Osoby indywidualne”),
 2. pracowników, współpracowników oraz innych osób występujących na rzecz naszych wszystkich Klientów, tj. bez względu na formę prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (dalej: „Pracownicy Klientów”).

 

 1. Z Sendero sp. z o.o. można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: biuro@sendero.pl lub pod adresem: Sendero sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Sendero sp. z o.o. to:
 1. zawarcie i realizacja przedmiotu umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do Osób indywidualnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do Pracowników Klientów co uzasadnione jest interesem Sendero sp. z o.o. w zawarciu i realizacji umów za pośrednictwem upoważnionych Pracowników Klientów,
 2. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy (np. rozliczenie należności publicznoprawnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwych przepisów nakładających na Sendero sp. z o.o. obowiązki rozliczenia należności publicznoprawnych, w tym przepisy podatkowe,
 3. archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwych przepisów ustawy o rachunkowości,
 4. przesyłanie informacji handlowych (np. newsletter), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna (e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podstawie zgody),
 5. marketing bezpośredni usług inny niż polegający na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celu marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co uzasadnione jest interesem Sendero sp. z o.o. polegającym na promocji i oferowaniu swoich usług,
 6. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co uzasadnione jest interesem majątkowym Sendero sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. stosowanie i dokumentowanie podjętych środków bezpieczeństwa finansowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1-3 oraz art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 ust. 2, 5 i 6 oraz art. 49 ust. 1 pkt 1) UPPPiFT,
 8. stosowanie oraz dokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 34 ust. 3 i art. 43 ust. 3 UPPPiFT,
 9. rozpoznanie, ocena, aktualizacja oraz dokumentowanie ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 27 i art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 49 ust. 2 UPPPiFT,
 10. gdy Sendero uzna to za uzasadnione – przekazanie dokonanej oceny ryzyka odpowiednim samorządom zrzeszaj±cym radców prawnych lub adwokatów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 27 ust. 4 oraz art. 28 ust. 2 UPPPiFT,
 11. stosowanie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów UPPPiFT – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 53 UPPPiFT,
 12. zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej: „GIIF”) o:
  · przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15.000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 72 ust. 3 UPPPiFT,
  · okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 1 UPPPiFT,
  · przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 86 ust. 1 lub art. 90 ust. 1 UPPPiFT,
 13. przekazywanie lub udostępnianie dokumentów lub informacji na żądanie GIIF – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 76 UPPPiFT,
 14. zawiadomienie właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub przestępstwem skarbowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 89 lub art. 90 ust. 2 UPPPiFT,
 15. wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku na żądanie GIIF – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 86 ust. 5 zd. 2 oraz art. 87 ust. 2 UPPPiFT,
 16. stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez GIIF – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 UPPPiFT,
 17. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami co uzasadnione jest interesem majątkowym Sendero KML – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane osobowe, które przetwarza Sendero sp. z o.o. toimię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa firmy Osoby indywidualnej, nazwa firmy w imieniu, której występuje Pracownik Klienta, NIP lub w przypadku jego braku państwo rejestracji, obywatelstwo; PESEL; seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby; adres zamieszkania; nazwa (firmy); rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji;  adres siedziby lub adres prowadzenia działalności gospodarczej lub adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; forma organizacyjna.
 2. Dane osobowe, które przetwarza Sendero pochodzą z różnych źródeł. Sendero uprawione jest do pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Klientów i osób działających z ich upoważnienia a także z rejestrów oraz innych wiarygodnych i niezależnych źródeł.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy (sądy, urzędy, instytucje), Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k., podmioty zewnętrze realizujące dla Administratora usługi wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy prawnicze, teleinformatyczne, księgowo – rozliczeniowe, kurierskie, marketingowe, banki, doradcy finansowi, inni doradcy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych. W każdym takim przypadku, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa, Sendero sp. z o.o. zadba o odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia udostępnianych danych osobowych.
 5. Co do zasady, dane osobowe są przechowywane przez 5 lat licząc od dnia realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych są przechowywane przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym obowiązku podatkowego, złożenia odpowiednich deklaracji oraz ich weryfikacji przez organy administracji skarbowej. Dane osobowe archiwizowane na potrzeby zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych są przechowywane co do zasady przez 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Sendero sp. z o.o., dane będą maksymalnie przechowywane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Okres przechowywania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa.
 6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 1. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem Sendero sp. z o.o. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Bez względu na uzasadniony interes, Sendero sp. z o.o. przestanie przetwarzać dane osobowe, gdy sprzeciw będzie dotyczył ich przetwarzania w celach marketingowych.
 2. Jeśli dane osobowe przekazano na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Podanie nam danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeśli wymagane dane osobowe nie zostaną nam przekazane, nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.
 4. Podanie nam danych osobowych związanych z realizację obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  jest wymogiem ustawowym. Jeśli wymagane dane osobowe nie zostaną nam przekazane, nie będziemy mogli wykonać naszych ustawowych obowiązków co narazi nas na odpowiedzialność administracyjną, karną i finansową. W przypadku, gdy nie będziemy mogli ustalić tożsamości naszych Klientów oraz osób występujących w ich imieniu nie będziemy mogli przeprowadzić transakcji okazjonalnej lub nawiązać stosunków gospodarczych. W niektórych przypadkach będziemy również zmuszeni  rozwiązać już istniejące stosunki gospodarcze.
 5. Decyzje jakie podejmujemy wobec osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
 6. Osoba, której dane dotyczą, może zrealizować swoje prawa za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: dane.osobowe@sendero.pl lub przesyłając żądanie na adres: Dane Osobowe, Sendero sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.
Pozostałe osoby

Sendero KLM oraz Sendero sp. z o.o. przetwarzają dane osób fizycznych, które kontaktują się z nimi w celach związanych z prowadzoną przez każdego z Administratorów działalnością gospodarczą, np. osoby kierujące zapytania w formie e-mail lub telefonicznej, kandydaci do pracy (dalej: „osoba, której dane dotyczą”).

W związku z powyższym poniżej przedstawiono podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych osób, których te dane dotyczą.

1. Z Administratorami można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: biuro@sendero.pl lub pod adresem: Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k. lub Sendero sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.

2. Odrębne cele i podstawy przetwarzania danych osobowych dla każdego Administratora to:
a. prowadzenie korespondencji e-mail i tradycyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem każdego z Administratorów polegającym na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą,
b. kontakt telefoniczny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem każdego z Administratorów w rozwiązaniu zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez każdego z nich działalnością gospodarczą,
c. rekrutacja na oferowane stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisy Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych wymienionych w tych przepisach oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, czyli na podstawie dobrowolnej zgody osoby rekrutowanej,
d. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem majątkowym każdego Administratora.

3. Wspólne dla obu Administratorów cele i podstawy przetwarzania danych osobowych to:
a. przesyłanie informacji handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna (e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą,
b. marketing bezpośredni usług inny niż polegający na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem Administratorów polegającym promocji i oferowaniu usług.

4. W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej umowy lub w innych celach związanych z prowadzonymi działalnościami, każdy z Administratorów przekaże osobie, której dane dotyczą, stosowną odrębną informację dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy, podmioty współpracujące z Administratorami w zakresie procesów rekrutacji, dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania, kurierzy oraz firmy doradcze, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowo – finansowej i marketingowej.

6. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

7. Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Administratorów, dane będą maksymalnie przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji, będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych. Okres przechowywania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa.

8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem każdego z Administratorów. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych bez wnikania w zasadność wniesionego sprzeciwu.

10. Jeśli dane osobowe przekazano na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Decyzje jakie podejmujemy wobec osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

12. Osoba, której dane dotyczą, może zrealizować swoje prawa za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: biuro@sendero.pl lub przesyłając żądanie na adres: Dane osobowe, Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k lub Sendero sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.