Klienci Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k.

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych:

 1. naszych Klientów będących osobami fizycznymi lub którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze (dalej: „Osoby indywidualne”),

 2. pracowników, współpracowników oraz innych osób występujących na rzecz naszych wszystkich Klientów, tj. bez względu na formę prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (dalej: „Pracownicy Klientów”).

 1. Z Sendero KLM można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: biuro@sendero.pl lub pod adresem: Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.

 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Sendero KLM to:

 1. zawarcie i realizacja przedmiotu umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do Osób indywidualnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do Pracowników Klientów co uzasadnione jest interesem Sendero KLM w zawarciu i realizacji zawieranych umów za pośrednictwem upoważnionych Pracowników Klientów,

 2. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy (np. rozliczenie należności publicznoprawnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwych przepisów nakładających na Sendero KLM obowiązki rozliczenia należności publicznoprawnych, w tym przepisy podatkowe,

 3. archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwych przepisów ustawy o rachunkowości,

 4. przesyłanie informacji handlowych (np. newsletter), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna (e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podstawie zgody),

 5. marketing bezpośredni usług inny niż polegający na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celu marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co uzasadnione jest interesem Sendero KLM polegającym na promocji i oferowaniu swoich usług,

 6. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co uzasadnione jest interesem majątkowym Sendero KLM – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dane osobowe, które przetwarza Sendero KLM to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa firmy Osoby indywidualnej, nazwa firmy w imieniu, której występuje Pracownik Klienta, NIP.

 2. Dane osobowe, które przetwarza Sendero KLM pochodzą zazwyczaj bezpośrednio od Osób indywidualnych oraz Pracowników Klientów. Zdarza się jednak tak, że Sendero KLM pozyskuje dane osobowe od innych osób, z którymi współpracuje Osoba indywidualna lub Pracownicy Klientów (np. gdy ktoś poda nam kontakt i to my kontaktujemy się jako pierwsi).

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy (sądy, urzędy, instytucje), Sendero sp. z o.o., podmioty zewnętrze realizujące dla Administratora usługi wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy prawnicze, teleinformatyczne, księgowo – rozliczeniowe, kurierskie, marketingowe, banki, doradcy finansowi, inni doradcy.

 4. Dane osobowe mogą być udostępniane do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych. W każdym takim przypadku, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa, Sendero KLM zadba o odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia udostępnianych danych osobowych.

 5. Co do zasady, dane osobowe są przechowywane przez 3 lata licząc od dnia wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych są przechowywane przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym obowiązku podatkowego, złożenia odpowiednich deklaracji oraz ich weryfikacji przez organy administracji skarbowej. Dane osobowe archiwizowane na potrzeby zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych są przechowywane co do zasady przez 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Sendero KLM, dane będą maksymalnie przechowywane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Okres przechowywania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa.

 6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem Sendero KLM. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Bez względu na uzasadniony interes, Sendero KLM przestanie przetwarzać dane osobowe, gdy sprzeciw będzie dotyczył ich przetwarzania w celach marketingowych.

 2. Jeśli dane osobowe przekazano na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. Podanie nam danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeśli wymagane dane osobowe nie zostaną nam przekazane, nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

 4. Decyzje jakie podejmujemy wobec osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 5. Osoba, której dane dotyczą, może zrealizować swoje prawa za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: dane.osobowe@sendero.pl lub przesyłając żądanie na adres: Dane Osobowe, Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.