Pozostałe osoby

Sendero KLM oraz Sendero sp. z o.o. przetwarzają dane osób fizycznych, które kontaktują się z nimi w celach związanych z prowadzoną przez każdego z Administratorów działalnością gospodarczą, np. osoby kierujące zapytania w formie e-mail lub telefonicznej, kandydaci do pracy (dalej: „osoba, której dane dotyczą”).

W związku z powyższym poniżej przedstawiono podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych osób, których te dane dotyczą.

1. Z Administratorami można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: biuro@sendero.pl lub pod adresem: Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k. lub Sendero sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.

2. Odrębne cele i podstawy przetwarzania danych osobowych dla każdego Administratora to:
a. prowadzenie korespondencji e-mail i tradycyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem każdego z Administratorów polegającym na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą,
b. kontakt telefoniczny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem każdego z Administratorów w rozwiązaniu zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez każdego z nich działalnością gospodarczą,
c. rekrutacja na oferowane stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisy Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych wymienionych w tych przepisach oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, czyli na podstawie dobrowolnej zgody osoby rekrutowanej,
d. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem majątkowym każdego Administratora.

3. Wspólne dla obu Administratorów cele i podstawy przetwarzania danych osobowych to:
a. przesyłanie informacji handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna (e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą,
b. marketing bezpośredni usług inny niż polegający na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem Administratorów polegającym promocji i oferowaniu usług.

4. W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej umowy lub w innych celach związanych z prowadzonymi działalnościami, każdy z Administratorów przekaże osobie, której dane dotyczą, stosowną odrębną informację dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy, podmioty współpracujące z Administratorami w zakresie procesów rekrutacji, dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania, kurierzy oraz firmy doradcze, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowo – finansowej i marketingowej.

6. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

7. Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Administratorów, dane będą maksymalnie przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji, będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych. Okres przechowywania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa.

8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem każdego z Administratorów. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych bez wnikania w zasadność wniesionego sprzeciwu.

10. Jeśli dane osobowe przekazano na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Decyzje jakie podejmujemy wobec osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

12. Osoba, której dane dotyczą, może zrealizować swoje prawa za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (71) 717 80 20, adresu e-mail: biuro@sendero.pl lub przesyłając żądanie na adres: Dane osobowe, Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k lub Sendero sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54 – 424 Wrocław.