Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany i korzystny wyrok, w którym orzekł, że niezgodne z Dyrektywą są przepisy polskiej ustawy o VAT, które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów (WNT), od wykazania podatku należnego z tytułu takich transakcji we właściwej deklaracji VAT, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy

 

 

Co wyrok oznacza dla podatników?

 

W wyniku wyroku TSUE podatnik, który (np. z powodu pomyłki, czy błędnego zaklasyfikowania transakcji) nie wykaże VAT należnego z tytułu WNT we właściwej deklaracji VAT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, nie będzie zobowiązany do stosowania szyku rozstawnego, tj. do wykazywania kwoty VAT należnego wstecz – tj. w deklaracji podatkowej, w której powstał obowiązek podatkowy, a kwoty VAT naliczonego na bieżąco. W konsekwencji – uniknie konieczności uiszczania odsetek za zwłokę od powstałej zaległości podatkowej, które w przypadku dużej wartości transakcji, często stanowiły istotne obciążenie finansowe.

 

Z kolei podatnicy, którzy płacili odsetki za zwłokę w związku ze stosowaniem szyku rozstawnego w przypadku WNT, dzięki wyrokowi TSUE, uzyskają możliwość ich odzyskania.

 

Wyrok otwiera również drogę do wznowienia postępowań podatkowych, jeżeli stosowanie szyku rozstawnego w przypadku WNT było przedmiotem sporu z organami. W tym przypadku należy jednak pamiętać o terminie na złożenie wniosku o wznowienie postępowania, który wynosi miesiąc od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

A co z szykiem rozstawnym w przypadku importu usług?

 

Wyrok TSUE odnosi się wprost do WNT, nie zaś do importu usług.

 

Jednak import usług – podobnie jak WNT – jest co do zasady neutralny na gruncie VAT, a przepisy dotyczące importu usług – identycznie jak w przypadku WNT – uzależniają prawo do odliczenia VAT w tym samym okresie, w którym w wykazany jest VAT jest należny z tego tytułu, od ujęcia kwoty VAT należnego w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Mając to na względzie – naszym zdaniem – polskie organy podatkowe oraz sądy administracyjne powinny respektować tezy wynikające z wyroku TSUE również w przypadku importu usług.