W świetle niedawnych wyroków NSA, obowiązek podatkowy należy rozpoznać na koniec umówionego okresu, a nie z chwilą każdej zrealizowanej w nim dostawy. Powinno to ułatwić rozliczenia VAT wielu podmiotów. Popularnym sposobem rozliczania wielu transakcji jest ustalenie płatności za umówione okresy. Dotyczy to nie tylko świadczenia usług (np. najmu), lecz również dostaw towarów. Przyjęcie takiego sposobu rozliczeń upraszcza raportowanie transakcji dla potrzeb VAT. Uproszczenie to wynika z przepisów dotyczących obowiązku podatkowego. Co istotne, możliwość ich stosowania potwierdzają najnowsze wyroki NSA. Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku dostaw rozliczanych okresowo istotny jest art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Na ich mocy dostawę, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu rozliczeniowego. Koniec okresu rozliczeniowego wyznacza zatem datę powstania obowiązku podatkowego.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.