7 sierpnia 2014 r. w Gazecie Wrocławskiej jeden z naszych doradców podatkowych – Tomasz Wilk pełni rolę eksperta odpowiadającego na pytania czytelników.  SENDERO Tax & Legal zaproszono do skomentowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. Więcej przeczytacie Państwo w artykule pt.: „Możesz odzyskać daninę”.

Wielu z nas na pewno zetknęło się w rodzinie lub  też w sąsiedztwie z osobami, które z wyboru lub też z konieczności wyjeżdżały za granicę w celach zarobkowych. Pieniądze te pozwalały niejednokrotnie na dokonywanie kosztownych inwestycji. Problem mógł się pojawić wówczas, gdy nie zbieraliśmy dokumentów potwierdzających osiągane dochody lub też uległy one zniszczeniu, względnie zaginięciu, a na zapytanie urzędu skarbowego, nie potrafiliśmy wyjaśnić z jakich źródeł pochodziły środki. Istniała też z pewnością grupa osób, która nie tłumaczyła się celowo z osiąganych dochodów. Ale urząd skarbowy nie zapominał. W każdej sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdził że dochody nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącą ze źródeł nieujawnionych,  mógł wydać decyzję  ustalająca podatek  w wysokości  75 procent dochodu, który niestety trzeba było zapłacić, a były to kwoty niemałe. Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. będzie możliwość uchylenia decyzji nakładających 75-procentowy podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł, które zostały wydane po 1 stycznia 2007 r. W wyniku uchylenia takich decyzji możliwe będzie odzyskanie już zapłaconego podatku lub umorzenie toczących się postępowań egzekucyjnych – twierdzi Tomasz Wilk – doradca podatkowy w Sendero Tax & Legal. Ale jest pewien szkopuł. – Niestety wyrok Trybunału zakłada, że utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów została odroczona o 18 miesięcy. Oznacza to, że przez najbliższe półtora roku organy podatkowe i skarbowe nadal będą mogły prowadzić postępowania i wydawać decyzje w sprawie wymiaru 75-procentowego podatku – dodaje doradca. Zdaniem doradcy Podatnicy będą jednak mieli możliwość wznowienia zakończonych postępowań poprzez podniesienie zarzutu niekonstytucyjności przepisów, na podstawie których zostały wydane decyzje. Powinno to doprowadzić do uchylenia decyzji i umorzenia postępowań. – Należy jednak pamiętać, że taka możliwość pojawi się tylko w okresie jednego lub trzech miesięcy od dnia, w którym niekonstytucyjny przepis przestanie obowiązywać (czas na złożenie odpowiednich wniosków zależy od tego, czy podatnik skarżył decyzję do sądu administracyjnego). Kto jednak przeoczy ten termin, nie odzyska zapłaconego podatku – wyjaśnia– doradca podatkowy w SENDERO Tax & Legal. Czym zajął się Trybunał? Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu połączonych pytań prawnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim i Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z nieujawnionych źródeł orzekł, że art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),  jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zastrzeżenia odnoszą się  do wyrażeń użytych w kontrolowanym przepisie, a mianowicie pojęć: „przychody ze źródeł nieujawnionych” i „przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”,. Zdaniem Trybunału  są one na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że na ich podstawie nie można jednoznacznie ustalić ich definicji, tak, by podatnik miał pewność jaki podatek i w jakiej wysokości ma zapłacić.