Do końca 2019 r. zasady dokumentowania WDT określała ustawa o VAT. Wątpliwości pojawiły się po 1 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912. Najnowsze interpretacje indywidualne potwierdzają, że w bieżącym roku dokumentowanie WDT w sposób zgodny z ustawą o VAT jest wystarczające dla zastosowania stawki 0% VAT.

 

Źródło zamieszania: rozporządzenie Rady (UE) 2018/1912

 

Od 1 stycznia 2020 r. zasady dokumentowania WDT w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT określa również rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. (dalej – Rozporządzenie). Co istotne, Rozporządzenie wprowadza większe wymagania w zakresie dokumentowania WDT niż polska ustawa o VAT. Podatnikom może być więc trudno spełnić te wymogi.

 

Jednocześnie, dotychczas ustawodawca nie znowelizował polskiej ustawy o VAT w tym zakresie.

 

Stąd też – po stronie podatników pojawiły się wątpliwości, co do możliwości stosowania po 1 stycznia 2020 r. dotychczasowych zasad dokumentowania WDT.

 

Kto pyta, nie błądzi

 

Skutkiem wątpliwości są złożone przez podatników z końcem roku 2019 wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. Podatnicy pytali czy niezastosowanie zasad dokumentowania WDT z Rozporządzenia, nie pozbawia ich prawa do zastosowania stawki 0% VAT.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatnikom rację. Zdaniem organów podatkowych Rozporządzenie wprowadza domniemania wzruszalne dotyczące dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu WDT. Brak dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu, oznacza jedynie brak objęcia podatnika domniemaniem, że posiada dowody dostawy towarów będące jednym z warunków zastosowania stawki 0% VAT. Podatnik nadal jednak może udowodnić prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT stosując dotychczasowe zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT.

 

Takie stanowisko wynika w szczególności z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL4.4012.523.2019.2.TKU), w której wskazano, że :

  • „(…) niespełnienie warunków wprowadzonych ww. rozporządzeniem nie oznacza, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione.”;
  • „(…) posiadanie przez dostawcę dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy będzie uprawniało – również od dnia 1 stycznia 2020 r. – do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.”.

 

Takie samo stanowisko wynika także z interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.533.2019.2.TK), z 12 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.522.2019.1.AKR), z 4 marca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.800.2019.1.KT), z 9 marca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.747.2019.2.JS) oraz z 13 marca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.8.2020.1.MK).

 

Tym razem fiskus nie zaskoczył podatników

 

Warto wskazać, że na taki kierunek wykładni przepisów dotyczących dokumentowania WDT wskazywano już w:

  • uzasadnieniu do archiwalnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (numer z wykazu: UC158 – kontynuowany pod nr UC11, druk sejmowy nr 208): „Niespełnienie warunków domniemania nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji na dostawcy ciąży obowiązek udowodnienia w inny sposób, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione. Inaczej mówiąc, jeśli domniemanie nie ma zastosowania, sytuacja pozostaje taka sama, jak obecnie.” oraz
  • w komunikacie w sprawie implementacji dyrektywy 2018/1910, tzw. pakiet Quick Fixes, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów 23 grudnia 2019 r. (dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/implementacja-dyrektywy-20181910-dot-tzw-pakietu-quick-fixes): „Niespełnienie warunków wprowadzonych ww. rozporządzeniem nie oznacza, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione. Sytuacja taka nie ulegnie zmianie po wejściu w życie ustawy implementującej prawo unijne.”

 

O ww. komunikacie MF pisaliśmy już w artykule pt.: „Quick Fixes okazały się szybkie tylko z nazwy”.

 

Podatnicy dokonujący WDT mogą odetchnąć z ulgą

 

Najnowsze interpretacje indywidualne to dobra wiadomość dla wszystkich podatników dokonujących transakcji WDT. Po kilku miesięcznym okresie niepewności powróci długo wyczekiwany spokój. Oczywiście interpretacje mają moc ochronną tylko w stosunku do podatników na rzecz których zostały wydane, niemniej jednak wskazują na kształtującą się, pozytywną linię interpretacyjną w tym zakresie.