Jak jest opodatkowany prąd z paneli fotowoltaicznych 5 listopada 2020

Opłacalność kosztowa, ulgi, dofinansowanie oraz ekologia coraz częściej skłaniają do montowania paneli słonecznych na własnych budynkach mieszkalnych. Przed podjęciem decyzji trzeba jednak rozważyć także kwestie podatkowe.

Odnawialne źródła energii zyskują na popularności również wśród indywidualnych konsumentów, nazywanych prosumentami. Przeciętny Kowalski montujący panele na dachu swojego domu powinien jednak zwrócić uwagę także na kwestię rozliczeń podatkowych w tym zakresie. Zgodnie z regulacjami ustawy o odnawialnych źród łach energii prosumenci, czyli osoby, które same wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby – najczęściej w instalacjach fotowoltaicznych – nadwyżki wytworzonej energii wprowadzają do sieci energetycznych. Działanie prosumenta nie jest jednak nakierowane na zyski, a za przekazane nadwyżki nie otrzymuje zapłaty. Rozliczenie nadwyżek wprowadzonych do sieci następuje na zasadzie wymiany.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Czy trzeba przeprowadzać test rzeczywistego beneficjenta 1 października 2020

Zdaniem fiskusa dywidendy przekazywane za granicę są zwolnione z podatku u źródła pod warunkiem wykazania przez płatnika, że odbiorca wypłacanej kwoty jest jej rzeczywistym właścicielem. Sądy kwestionują jednak istnienie takiego obowiązku.

Dywidendy wypłacane do podmiotów z krajów UE korzystają ze zwolnienia z podatku u źródła pod warunkiem dochowania przez płatnika należytej staranności przy weryfikacji warunków tego zwolnienia. To samo dotyczy również zwolnienia dla innych płatności objętych podatkiem u źródła w Polsce, w tym wypłacanych odsetek i należności licencyjnych. Zdaniem władz podatkowych, spółka wypłacająca dywidendę powinna być w stanie wykazać, że odbiorca dywidendy jest jej rzeczywistym właścicielem zgodnie z definicją zawartą w ustawie o CIT. Oznacza to między innymi, że odbiorca dywidendy powinien prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą. W praktyce takie podejście uniemożliwia nieopodatkowany transfer dywidendy do dużej części odbiorców, w tym do zagranicznych spółek holdingowych, które nie prowadzą typowej działalności operacyjnej.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Tomasza Wilka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy 4 września 2020

Wynagrodzenia: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy nie jest jednoznaczna.

Nie wystarczy posłużyć się sformułowaniem „kaucji gwarancyjnej”, aby można było uznać, że mamy do czynienia z umową kaucji.

W procesie budowlanym inwestor wraz z wykonawcą odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne podwykonawcy. Czy w ramach tej solidarnej odpowiedzialności inwestor odpowiada również za zwrot kaucji gwarancyjnych, które wykonawca potrącił z tego wynagrodzenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Anny Wieczorek dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Czy import usług musi być odpłatny? 24 sierpnia 2020

Import usług –  czy musi być odpłatny?

Zdarza się, że polscy podatnicy nabywają usługi od zagranicznych podmiotów, nie płacąc wynagrodzenia z tego tytułu. Zgodnie z powszechną praktyką takie transakcje nie są uwzględnianie w ich rozliczeniach VAT.
 

W świetle przepisów ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski. Z uwagi na to, w praktyce, przedsiębiorcy nabywający usługi od zagranicznych podatników są zasadniczo zobowiązani do rozliczenia VAT z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, tj. z tytułu tzw. importu usług.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Moniki Bilskiej dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Problemy wierzycieli z realizacją zabezpieczeń obligacji 9 lipca 2020

Istotą instytucji administratora zabezpieczeń nie powinno być jedynie odformalizowanie procesu emisji obligacji. Jednak dzisiejszy kształt dotyczących jej regulacji taki skutek bardzo często powoduje.

Instytucja administratora zabezpieczeń nie jest nowa. Formalnie pojawiła się w polskim systemie prawnym dopiero w 2015 r. wraz z ustawą o obligacjach. Jednak zbliżone rozwiązanie było stosowane już wcześniej. Na gruncie poprzedniej ustawy o obligacjach funkcjonował administrator hipoteki. Został on wprowadzony równolegle z nowelą ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która weszła w życie w 2011 r. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów od 2008 r. stwarza natomiast podstawę do ustanawiania administratora zastawu.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anity Woronieckiej dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Wyzwania dla nowych graczy na rynku medialnym 2 lipca 2020

Kolejna ustawa mająca zwalczać negatywne skutki dla polskiej gospodarki wywołane wirusem COVID-19 – tzw. tarcza 3.0, wprowadziła m.in. przepis w ustawie o kinematografii poszerzający katalog podmiotów zobowiązanych do opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Tym razem m.in. do nadawców TV i podmiotów prowadzących kina dołączyły podmioty dostarczające filmy i programy TV w systemie VOD (video on-demand). Chodzi o – niewątpliwie doceniane w czasach wymuszonej izolacji – platformy takie jak Netflix, HBO GO, Player.pl czy Ipla, gdzie użytkownik sam decyduje, co i kiedy chce oglądać. Dostawcy usług VOD muszą od 1 lipca 2020 r. przekazywać na PISF 1,5 proc. osiąganych w Polsce przychodów z tytułu opłat abonamentowych, aby – jak inni gracze na rynku medialnym – wspierać rozwój rodzimej kinematografii.

Pełna treść artykułu adwokata, szefa biura w Warszawie Grzegorza Zawady dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Milczący akcept może być sposobem dokumentowania 30 czerwca 2020

Obowiązujące od 1 stycznia br. regulacje unijne wprowadziły nowy, bardziej wymagający standard dokumentacyjny. W dalszym ciągu możliwe jest jednak stosowanie dotychczasowych rozwiązań wynikających z polskiej ustawy o VA T.

Stosowanie preferencyjnej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wymaga m.in. posiadania dowodów, że towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. regulacje rozporządzenia Rady UE 2018/1912 wprowadziły wprawdzie nowy, bardziej wymagający standard dokumentacyjny, niemniej w dalszym ciągu możliwe jest jednak stosowanie dotychczasowych rozwiązań wynikających z polskiej ustawy o VAT.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wykurza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Wyjaśnienie nie dla MDR 4 maja 2020

MDR| Interpretacje to nie tylko funkcja ochronna, ale także informacyjna

Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają wydawania interpretacji podatkowych dotyczących raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure of Tax Schemes – MDR). W precedensowym wyroku zgodził się z nimi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Wśród zmian i nowelizacji prawa podatkowego z ostatnich kilku lat trudno znaleźć regulacje krytykowane bardziej niż przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych. Regulacje dotyczące MDR są niejasne, niespójne i napisane w sposób, który sprawia, że – zdaniem wielu językoznawców – są niemożliwe do zrozumienia.

Nie dziwi więc, że podatnicy podejmują rozmaite próby ochrony przed negatywnymi konsekwencjami stosowania nowych regulacji, w tym występują z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawia jednak wydawania interpretacji indywidualnych w tym zakresie. Powód? Zdaniem organu, przepisy dotyczące MDR nie są one przepisami prawa materialnego i nie dotyczą zobowiązań podatkowych.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Mediacja to dobry sposób rozwiązania konfliktu wspólników 24 kwietnia 2020

Mediacja| Ważną zaletą postępowania mediacyjnego jest jego szybkość i niższe koszty niż w przypadku postępowania sądowego.

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że w trakcie funkcjonowania spółki między wspólnikami niejednokrotnie dochodzi do nieporozumień związanych z prowadzeniem wspólnego biznesu. Ich źródłem mogą być sprzeczne interesy poszczególnych wspólników. Jeżeli nie uda się im we własnym zakresie wypracować satysfakcjonującego ich rozwiązania, istnieje ryzyko, że nieporozumienie przerodzi się w trwały konflikt, zagrażający dalszemu funkcjonowaniu spółki. W takiej sytuacji – zamiast wybierać od razu drogę sądową – warto rozważyć skorzystanie z mediacji.

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Marzeny Zaremby w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Rzeczpospolita: Agencja marketingowa może być płatnikiem 6 kwietnia 2020

Czy agencja marketingowa może być płatnikiem podatku?

Zryczałtowany podatek od nagrody powinien pobrać podmiot, który jest jej właścicielem w momencie przekazania jej uczestnikowi akcji promocyjnej. Nie ma znaczenia kto ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia.

Wiele firm decyduje się na przeprowadzanie dla swoich klientów akcji promocyjnych, podczas których zwykle wydawane są nagrody dla ich uczestników. Może to skutkować powstaniem przychodu u obdarowanych, od którego zasadniczo należny jest podatek. Co istotne, w niektórych przypadkach to płatnik powinien pobrać i wpłacić ten podatek do urzędu skarbowego. Jest tak w szczególności wtedy, gdy nagroda – w ramach konkursu lub tzw. sprzedaży premiowej – jest przekazywana konsumentowi i jednocześnie nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (np. z uwagi na wartość nagrody).

Kto płaci

Ustalenie podmiotu będącego płatnikiem na pierwszy rzut oka wydaje się nieskomplikowane. Szczególnie wtedy, gdy przeprowadzenie całej akcji promocyjnej, wraz z jej sfinansowaniem, leży w gestii jednego podmiotu. W takich przypadkach płatnikiem będzie właśnie ten podmiot.

Więcej na ten temat w artykule konsultanta podatkowego Krzysztofa Dżugaja w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.