Decydująca jest jednak kwota netto 15 października 2018

Decydująca jest jednak kwota netto. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił swoje kontrowersyjne stanowisko.

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek banku. Jak wskazano we wniosku, w stosunku do nabywanych usług bankowi może przysługiwać proporcjonalne odliczenie VAT. W określonych przypadkach bank może również nie identyfikować prawa do odliczenia tego podatku w związku z nabyciem usług danego rodzaju. Jednocześnie bank założył, że zostanie objęty tzw. limitem wydatków na usługi niematerialne, uregulowanym w art. 15e ustawy o CIT. Zgodnie z obowiązującymi od 2018 r. przepisami, wydatki poniesione na nabycie niektórych usług od podmiotów powiązanych można zaliczyć do kosztów podatkowych w ograniczonym zakresie. Nadwyżkę powyżej 3 mln zł można zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Bank we wniosku zapytał czy limitowaniu podlega kwota netto czy brutto nabytych usług. Sam uznał, że wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e podlega kwota netto. Natomiast kwota naliczonego VAT niepodlegającego odliczeniu jest zaliczana do kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 tej ustawy.

Treść artykułu radcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna jest tutaj.

Fakty i mity związane z RODO 7 września 2018

Nie należy zawierać umów powierzenia przetwarzania danych bez wyraźnej ku temu podstawy, tylko dlatego że przepisy RODO przewidują sankcje finansowe.

Przedsiębiorcy korzystający z usług firm outsourcingowych dążą do uregulowania wzajemnych relacji zgodnie z przepisami RODO. W ostatnich miesiącach zauważyliśmy pojawienie się dużej ilości projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych u przedsiębiorców. W praktyce jednak ocena, czy w danej sytuacji należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych, sprawia przedsiębiorcom wiele trudności. Prawidłowe ukształtowanie relacji między administratorem danych a ich procesorem jest kwestią zasadniczą. Umowne powierzenie przetwarzania danych zgodne z RODO nie zwalnia bowiem administratora z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem danych naruszającym RODO. A oto kilka praktycznych przykładów z wyjaśnieniami dla przedsiębiorców, którzy stanęli przed wyzwaniem wdrożenia przepisów RODO w ich działalności.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Zofii Brylińskiej – Karpicz dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Różne rodzaje bonów, różne zasady rozliczeń VAT 20 sierpnia 2018

Różne rodzaje bonów: 20 sierpnia w dodatku dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. Różne rodzaje bonów, różne zasady rozliczeń VAT. Autorem jest Szymon Karpiński z SENDERO Tax & Legal.

Często stosowanym narzędziem marketingowym są vouchery, które można wymienić na określone dobra. Obecnie nie ma regulacji dotyczących ich zakupu czy nabycia za nie towarów lub usług. W przyszłym roku ma się to zmienić. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, kwestia ta zostanie uregulowana już od 1 stycznia 2019 r. Nowe przepisy nie będą jednak miały zastosowania do bonów wyemitowanych przed tym dniem. Według ustawy o VAT w obecnym brzmieniu brak jest szczegółowych zapisów dotyczących obrotu bonami (voucherami, kartami podarunkowymi). W praktyce organów podatkowych uznaje się, że sprzedaż bądź nieodpłatne przekazanie bonu uprawniającego do wymiany na towar czy usługę nie jest czynnością opodatkowaną VAT.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Pobierz plik

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń wspólnika po staremu 10 sierpnia 2018

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń wspólnika po staremu.

Nowa interpretacja nie powinna niepokoić spółek, w których funkcje członków zarządu pełnią nieodpłatnie udziałowcy lub pracownicy udziałowców. Poruszenie wśród podatników wywołała informacja o wydaniu nowej – niekorzystnej – interpretacji indywidualnej, dotyczącej przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku pełnieniem obowiązków przez udziałowca bez wynagrodzenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowa interpretacja nie oznacza zmiany poglądu organów podatkowych na temat konsekwencji podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

„W oku kamery” 3 sierpnia 2018

W oku kamery| Stosowanie monitoringu przez pracodawcę nie może naruszać godności lub innych dóbr osobistych pracownika.

Stosowanie monitoringu jest wszechobecne w przestrzeni publicznej. Każdego dnia mijamy tysiące kamer, które często nagrywają nas bez naszej wiedzy. Na coraz większej ilości osiedli montuje się kamery, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańcom. W telewizji i Internecie regularnie pojawiają się nagrania z monitoringu, które mają pomóc w poszukiwaniach osób zaginionych lub sprawców przestępstw. Coraz więcej kierowców wyposaża swoje pojazdy w kamery samochodowe, które nagrywają obraz w trakcie jazdy. Czy te wszystkie nagrania są pozyskiwane i publikowane w legalny sposób? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W 2013 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęły się prace nad ustawą o monitoringu wizyjnym. Przygotowany projekt ustawy został przekazany do konsultacji. Niestety w 2015 roku projekt został wycofany spod obrad. Prac nad nim nie wznowiono.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Filipa Firuta dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Szacowanie dochodu przez fiskusa może być problematyczne 16 lipca 2018

Weryfikując rynkowy charakter transakcji finansowych skarbówka posiłkuje się ofertami bankowymi. Może to prowadzić do dużych uproszczeń w szacowaniu wynagrodzenia.

Ustalenie warunków odpowiadających praktyce rynkowej dla transakcji finansowych to jeden z największych problemów z zakresu cen transferowych. Trudność polega przede wszystkim na pozyskaniu odpowiednich danych i informacji, które mogłyby posłużyć do określenia rynkowości tych transakcji. Co do zasady w warunkach rynkowych jedną ze stron transakcji finansowych jest profesjonalna instytucja, tj. bank. Porównywanie finansowania wewnątrzgrupowego z finansowaniem udzielanym przez profesjonalne instytucje finansowe budzi wiele wątpliwości. Wynika to ze znacznej odmienności warunków ekonomicznych takich transakcji oraz uwarunkowań formalnych. Z reguły zupełnie inny jest również podział funkcji i ryzyk, a dodatkowo układ sił rynkowych oddziałujących na podmioty. Dlatego w wielu przypadkach bezzasadne jest porównanie sformalizowanego kredytu bankowego z prostą pożyczką wewnątrzgrupową. Dodatkowe kłopoty może sprawiać przedsiębiorcom konieczność przygotowania analizy porównawczej na podstawie danych dotyczących podmiotów działających na terytorium Polski. Artykuł 9a ust. 2c ustawy o CIT wprowadza wątpliwość co do możliwości skorzystania z zagranicznych baz danych, które mogłyby być pomocne przy ustaleniu rynkowego charakteru transakcji finansowych.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Minęło 10 lat wrocławskiej kancelarii 22 czerwca 2018

„Rzeczpospolita: Kancelaria SENDERO Tax & Legal działa już od ponad 11 lat. W tym czasie wiele zmieniło się w polskim systemie prawnym. Czy można wymienić trzy najważniejsze zmiany w przepisach, które są najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców?

Paweł Michalski: Do najważniejszych zmian, jakie zaszły w ciągu tych 11 lat działalności naszej kancelarii, zaliczyłbym trzy: RODO, ceny transferowe i JPK – jednolity plik kontrolny. Wśród naszych klientów, zarówno przedsiębiorców polskich, jak i z kapitałem zagranicznym, te zagadnienia wywołały najwięcej reakcji i problemów. Czasem wdrożenie odpowiednich regulacji wiązało się z poważnymi zmianami w strukturze działalności klientów”.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem radcy prawnego Pawła Michalskiego oraz doradcy podatkowego Grzegorza Młynarczyka. Tekst ukazał się 22 czerwca w internetowym portalu Rzeczpospolita oraz Tygodniu Dobra Firma. Opowiadają w nim m. in. o najważniejszych ich zdaniem zmianach w przepisach oraz o dziedzinach prawa, które wymagają najpilnieszych zmian.
 
Pełna treść wywiadu dostępna tutaj.

Należność za jazdę własnym autem bez PIT. 1 czerwca 2018

Należność za jazdę własnym autem bez PIT. Świadczenie w postaci zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych nie powinno stwarzać dla pracownika przychodu ze stosunku pracy. Jest szansa na to, że zwrot kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów zawodowych w jazdach lokalnych nie będą stanowiły dla pracownika przychodu. W rezultacie taki zwrot należny pracownikowi nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracownicy często wykorzystują swoje samochody prywatne do celów służbowych, za co otrzymują zwrot związanych z tym wydatków od pracodawcy. W przypadku jazd lokalnych zwrot kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych zasadniczo następuje w dwóch formach. Mianowicie: miesięcznego ryczałtu albo na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki). W obu przypadkach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna zostać zawarta odpowiednia umowa cywilnoprawna, która regulowałaby kwestię używania samochodu pracownika na potrzeby pracodawcy oraz zwrotu pracownikowi poniesionych w tym celu kosztów eksploatacyjnych.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Moniki Bilskiej dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

 

Firma musi czasem powalczyć w sądzie 17 maja 2018

Firma musi czasem powalczyć w sądzie. Niezależnie o tego, czy w trakcie prowadzenia biznesu dochodzi do sporu np. z kontrahentami czy pracownikami, warto jest się do takich procesów odpowiednio przygotować, aby zwiększyć szanse wygranej lub zminimalizować ryzyko przegranej w sądzie. W codziennej pracy biznesowej bardzo rzadko wiemy, która z załatwianych przez nas spraw znajdzie się w sądzie. Dlatego warto jest dbać, by ustne uzgodnienia zostały potwierdzone na przykład w formie e-maila do kontrahenta. Dobrym zwyczajem jest również dokumentowanie przyczyn podjęcia istotnych decyzji – tu również metodą może być e-mail – do przełożonego lub współpracowników. Po upływie czasu często trudno jest odtworzyć treść ustnych ustaleń lub motywów podjęcia decyzji, zwłaszcza gdy w firmie dochodzi do zmian personalnych. Truizmem jest stwierdzenie, że ważne jest odpowiednie archiwizowanie dokumentów – zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych. Warto o to dbać, bo często jest to niezbędny warunek powodzenia w sądzie.

Pełna treść artykułu Pawła Michalskiego, radcy prawnego, partnera SENDERO Tax&Legal dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Warto postarać się o uprzednie porozumienie cenowe 10 maja 2018

Warto postarać się o uprzednie porozumienie cenowe. U wielu podatników mogą wzrosnąć obciążenia podatkowe w związku z ograniczeniem prawa do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów kwot przeznaczonych na usługi niematerialne i opłaty licencyjne. Wyłączenie z kosztów dotyczy przy tym nadwyżki wydatków ponad 3 mln zł w skali roku. Dla podatników funkcjonujących w grupach kapitałowych i korzystających z usług i wartości niematerialnych, nowe przepisy mogą oznaczać duży wzrost opodatkowania. Znaczne kwoty wydatków, które dotąd stanowiły koszty uzyskania przychodów, mogą teraz pozostać poza rachunkiem podatkowym. Nowe przepisy uderzają w podmioty generujące relatywnie niski poziom marży operacyjnej, np. producentów o ograniczonych funkcjach, dystrybutorów itd. 

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.