Dokumentacje podatkowe za 2019 r. – co czeka przedsiębiorców 1 marca 2020

Aby spółka mogła skorygować ceny transferowe, musi w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy korekta, ustalać ceny z podmiotami powiązanymi na takich samych zasadach jak z niezależnymi.

Obowiązki jakie zostały nałożone w zakresie raportowania wymuszają na podatnikach konieczność udostępniania istotnych danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanych. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynika, że dane zawarte w raporcie TPR będą służyły celom statystycznym. W tym m.in. lepszemu typowaniu podmiotów do kontroli. Biorąc to pod uwagę rozsądne wydaje się rozpoczęcie procesu sporządzania dokumentacji możliwie wcześnie. Takie działanie pozwoli podjąć w odpowiednim czasie decyzję o ewentualnej korekcie cen transferowych, jeśli wyniki będą odbiegać od rynkowych. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie korekty cen transferowych, podatnicy teoretycznie powinni posiadać większą pewność rozliczania takich korekt, przynajmniej w zakresie podatku dochodowego.

Więcej na ten temat w artykule doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Dokument elektroniczny to nie towar 27 stycznia 2020

Sprzedaż gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych to świadczenie usługi. Przychód uzyskiwany ze zbycia takich instrumentów należy zakwalifikować do źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Mówiąc o sprzedaży gwarancji pochodzenia (GP) można odnieść wrażenie, że chodzi o transakcję, której przedmiotem są towary. Takie rozumowanie może z kolei prowadzić do uznania, że czynność ta jest dostawą towarów. Jak się jednak okazuje w praktyce – jest wręcz przeciwnie.

Więcej na ten temat w artykule konsultanta podatkowego Krzysztofa Dżugaja w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

System kamer to nie tylko kwestia prywatności 23 stycznia 2020

Przepisy kodeksu pracy dotyczące monitoringu wizyjnego nie stoją na przeszkodzie w stosowaniu go w sposób skutecznie umożliwiający wykrycie nieprawidłowości na terenie zakładu pracy.

Monitoring wizyjny to narzędzie umożliwiające pozyskanie dowodów na zaistnienie określonych zdarzeń. Stosowanie monitoringu niewątpliwie niesie za sobą ryzyka dla ochrony prywatności. Niemniej pełna transparentność w informowaniu o stosowaniu monitoringu może niweczyć jego cel. Za możliwością stosowania monitoringu ukrytego w relacjach pracodawca – pracownik opowiedział się w ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Szymona Szurgacza w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Czy Trybunał zmobilizuje sektor finansowy do zwrotu pieniędzy 3 stycznia 2020

Jeśli klient banku lub firmy pożyczkowej spłacił przed czasem kredyt albo pożyczkę, to powinien dostać zwrot wszystkich kosztów kredytu albo pożyczki, po ich proporcjonalnym obniżeniu – orzekł TSUE.

Zapewne to rozgłos wokół kredytów frankowych w TSUE spowodował, że bez większego echa przeszedł nieco wcześniejszy wyrok Trybunału. Mowa o „małym TSUE”, czyli wyroku z 11 września. To orzeczenie cieszy kredytobiorców, którzy przedterminowo spłacali swoje pożyczki lub kredyty konsumenckie.

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Jakuba Janika w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Prawidłowa kwalifikacja bonu nie zawsze jest prosta 23 grudnia 2019

Kupon na towary i usługi objęte tą samą stawką VAT jest uznawany za bon jednego przeznaczenia. Ale nie musi to być regułą. Szczególnie, gdy może go zrealizować również zagraniczny podmiot, np. unijny przedsiębiorca lub turysta spoza UE.

Z początkiem 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów podatkiem od towarów i usług. Bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Definicja bonu wymaga, aby towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców były wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji. Bonami mogą więc być m.in. kupony oraz karty prezentowe i podarunkowe o określonej wartości.

 

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wykurza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

Kończy się pierwszy rok z MDR 27 listopada 2019

Analiza polskich przepisów o raportowaniu schematów podatkowych prowadzi do wniosku, że obejmują one szerokie spektrum zdarzeń gospodarczych, które niekoniecznie skutkują korzyścią podatkową.

 

Powoli dobiega końca pierwszy rok obowiązywania przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) – przepisów niejasnych, nieprecyzyjnych i obwarowanych surowymi sankcjami. Stosowanie nowych regulacji przysporzyło zarówno podatnikom, jak i innym podmiotom (w tym promotorom i doradcom) licznych problemów i wątpliwości. Warto pochylić się nad częścią z nich.

 

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Działalność spółki można zakończyć taniej i szybciej

Jeśli rozwiązanie spółki następuje bez przeprowadzania likwidacji, wspólnicy mogą umówić się na podział jej majątku w naturze, bez konieczności jego wcześniejszego spieniężania.

Podjęcie przez wspólników decyzji o rozwiązaniu spółki komandytowej nie zawsze łączy się z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Przyjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o rozwiązaniu spółki nie skutkuje tym, że natychmiast przestaje ona istnieć. Ustanie bytu spółki następuje – co do zasady – dopiero po przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku spółki komandytowej (podobnie jak w przypadku spółki jawnej i spółki partnerskiej) przepisy o postępowaniu likwidacyjnym mają jednak charakter dyspozytywny.

 

Pełna treść artykułu radcy prawnego Marzeny Zaremby dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Słabsi dostawcy żywności będą mieli jak się bronić 11 października 2019

Zakazane jest m.in. anulowanie zamówień produktów łatwo psujących, a także zapłaty za nie po upływie 30 dni od ich dostawy – wynika z dyrektywy Unii Europejskiej.

 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25 kwietnia 2019 roku została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z 17 kwietnia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych („Dyrektywa”). Przepisy Dyrektywy mają być stosowane wyłącznie do określonych podmiotów, w zależności od stosunku wielkości dostawcy do nabywcy. Ważna jest siła przetargowa każdego z nich w danej relacji biznesowej. Miarą siły przetargowej przedsiębiorcy jest jego roczny obrót. W pierwszej kolejności porównania wymaga roczny obrót dostawcy i nabywcy. Dyrektywa wprowadza aż pięć poziomów obrotów dostawcy w stosunku do obrotów nabywcy, od których zależy możliwość stosowania przepisów dyrektywy. Górną granicę rocznego obrotu chronionego dostawcy stanowi kwota 350 milionów euro. Natomiast minimalny roczny obrót nabywcy powinien wynosić co najmniej 2 000 000,00 euro.

 

Więcej na ten temat w artykule radcy prawnego Zofii Brylińskiej – Karpicz w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

W spółkach można organizować e-zgromadzenia

Wspólnikom ma być łatwiej niż to było dotychczas podejmować uchwały wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

3 września weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych przewidująca możliwość przeprowadzania tzw. e-zgromadzeń sp. z o.o. Ustawodawca dostrzegł, że przeprowadzanie zgromadzeń wspólników w tradycyjny sposób stanowi często problem techniczny i organizacyjny. Jest to szczególnie istotne w przypadku wspólników będących podmiotami zagranicznymi lub przebywających poza Polską. Zapewnienie udziału w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma ułatwić udziałowcom aktywne wykonywanie ich praw korporacyjnych. Ustawodawca nie narzucił też spółkom żadnych konkretnych rozwiązań technicznych ani form, w jakich mają przeprowadzać e-zgromadzenia.

 

Więcej na ten temat w artykule adwokat Katarzyny Widłok w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa 30 września 2019

Dostawa wewnątrzwspólnotowa: nowe wymagania i ryzyka.

Planowane zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług wprowadzają wiele obowiązków i zaostrzają wymogi dotyczące sposobu dokumentowania transakcji przeprowadzanych z unijnymi kontrahentami. 4 grudnia ubiegłego roku Rada (UE) przyjęła pakiet rozwiązań mających za zadanie naprawę wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozwiązania te (funkcjonujące powszechnie pod mianem pakietu Quick Fixes) to dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 i rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912. Aby dostosować polskie regulacje do unijnych zmian, Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT i kodeksu karnego skarbowego.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma.