Wsparcie na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy 17 czerwca 2021

Na uproszczonych zasadach można otrzymać wsparcie na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz na inwestycje z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji.

25 marca 2021 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (dalej: Program). Na jego podstawie do końca roku przyznawanie grantów rządowych na inwestycje odbywa się w oparciu o nowe uproszczone zasady. Oznacza to przede wszystkim łatwiejsze kryteria oraz wyższe poziomy udzielanego wsparcia.

Cały artykuł autorstwa konsultanta podatkowego Anny Skowron znajduje się na stronie Rzeczpospolitej :https://kancelarierp.pl/wsparcie-na-zatrudnienie-z-tytulu-kosztow-kwalifikowanych-tworzenia-nowych-miejsc-pracy

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – niebezpieczne podejście organów podatkowych 7 czerwca 2021

Przyjmowane przez organy podatkowe rozumienie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo rozległe i niekorzystne dla podatników. Zwykle nie akceptują go jednak sądy administracyjne.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (ang. fixed establishment; dalej również: FE) jest istotnym zagadnieniem związanym z VAT. Choć formalnie decyduje ono o sytuacji podatkowej zagranicznych firm i sposobie rozliczania przez nich transakcji przeprowadzanych w Polsce, zwykle ma ono również znaczenie dla ich polskich kontrahentów. Istnienie FE w Polsce po stronie zagranicznych usługobiorców może bowiem decydować o opodatkowaniu transakcji przez krajowych usługodawców.

Cały artykuł autorstwa konsultanta podatkowego Krzysztofa Dżugaja znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://kancelarierp.pl/stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej

Czy korekty dochodowości podlegają VAT? 31 maja 2021

Mimo, iż przeważająca większość interpretacji indywidualnych potwierdza, że dostosowanie cen transferowych do poziomu rynkowego pozostaje poza zakresem podatku od towarów i usług, kwestia ta nadal budzi wiele wątpliwości.

Niekiedy po zakończeniu roku okazuje się, że przedsiębiorcy nie udało się osiągnąć marżowości na poziomie rynkowym w transakcji z podmiotem powiązanym. Aby dostosować ceny transferowe do odpowiedniej wysokości, strony przeprowadzają w takich sytuacjach tzw. korekty dochodowości. Warto się zastanowić czy korekty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Cały artykuł autorstwa doradcy podatkowego Adama Wnuka znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://kancelarierp.pl/czy-korekty-dochodowosci-podlegaja-vat

Spółki nieruchomościowe – obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy z tytułu sprzedaży udziałów. 17 maja 2021

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zapłaty zaliczki na podatek przez spółki, które nie tylko nie osiągają korzyści z transakcji, ale nie mają również żadnych możliwości poboru tej kwoty.

Obowiązujące od początku 2021 r. przepisy wprowadziły rewolucyjne zmiany w zakresie poboru podatku z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach nieruchomościowych. Te przepisy to fatalna wiadomość dla spółek nieruchomościowych mających zagranicznych udziałowców.

Cały artykuł autorstwa doradcy podatkowego Michała Wodzickiego znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://kancelarierp.pl/spolki-nieruchomosciowe-podatek-dochodowy-sprzedaz-zaliczka-nowe-przepisy

Rozliczenie w kosztach podatkowych opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego bez limitu 10 maja 2021

Zastosowanie odpowiednich warunków leasingu pozwoli na rozliczenie w kosztach wydatków na leasingowany pojazd ponad ustawowy pułap.

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o CIT umożliwiają rozliczenie w kosztach podatkowych opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego wyłącznie do limitu wartości pojazdu. Limit ten wynosi 150 tys. zł. Jednak do kwoty wykupu samochodu i późniejszej amortyzacji stosuje się odrębny limit. Przy odpowiednim ułożeniu wartości rat leasingowych oraz kwoty wykupu okazuje się, że możliwe jest rozliczenie w kosztach podatkowych kwoty większej niż ustawowy pułap.

Cały artykuł autorstwa doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełły znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://kancelarierp.pl/rozliczenie-w-kosztach-podatkowych-oplaty-z-tytulu-leasingu-samochodu-osobowego-bez-limitu/

RODO: naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych trzeba zgłaszać 23 kwietnia 2021

Należy oddzielić obowiązki administratora danych osobowych dotyczące zgłoszenia incydentu i zawiadomienia o nim od odpowiedzialności za sam incydent.

Na gruncie RODO wszyscy administratorzy danych osobowych mają obowiązek zgłaszania przypadków naruszania ochrony danych osobowych właściwemu organowi. Zgłoszenie nie musi zostać wysłane, gdy jest mało prawdopodobne, by incydent skutkował ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Niemniej w sytuacji, gdy administrator nie może tak zakwalifikować zaistniałego incydentu, powinien w ciągu 72 godzin zgłosić zdarzenie. W Polsce organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Trzeba także pamiętać, że z naruszeniem może wiązać się obowiązek zawiadomienia o incydencie osób, których dane osobowe zostały nim objęte. Taki obowiązek aktualizuje się, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tych osób. Zawiadomienie powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki

Cały artykuł autorstwa radcy prawnego Szymona Szurgacza znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/Kadry/304219947-RODO-naruszenie-zasad-przetwarzania-danych-osobowych-trzeba-zglaszac.html?cid

Poręczenie bez wynagrodzenia nie zawsze narusza warunki rynkowe – wyrok WSA 16 marca 2021

Przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego poręczenia stanowi cenę transferową, a podatnik otrzymujący je może złożyć oświadczenie o zgodności z warunkami rynkowymi cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – wynika z wyroku WSA.

Otrzymywane od podmiotów powiązanych nieodpłatne poręczenia od dawna budzą wątpliwości podatników. Nie są oni bowiem pewni, czy otrzymawszy takie poręczenie mogą złożyć oświadczenie o rynkowości cen stosowanych w roku podatkowym. Nowe światło na wskazane zagadnienie rzuca wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Cel przetwarzania nie zawsze ma związek ze stosunkiem pracy 25 lutego 2021

Co do zasady pracodawca jest administratorem danych pracowników. W ramach określonej relacji może jednak występować w roli procesora przetwarzającego dane zatrudnionych osób. W drugiej połowie 2020 r. pojawiły się wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych dotyczące podstawowych pojęć takich jak: administrator, procesor, osoba trzecia czy odbiorca danych (dane są dostępne tutaj). Wytyczne EROD z pewnością nie zawierają przełomowych treści w kontekście rozumienia tych podstawowych dla RODO pojęć. Niemniej stanowią wartościowe podsumowanie w tym zakresie, a jednocześnie pozwalają raz jeszcze spojrzeć na rolę pracodawcy w procesie przetwarzania danych osobowych pracowników.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Szymona Szurgacza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy od WNT 5 stycznia 2021

Określenie momentu, w którym powstał obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, może sprawiać trudności.

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnik rozliczający VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powinien rozpoznać obowiązek podatkowy 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego nabycia. Jeśli przed tym dniem sprzedawca wystawił fakturę dokumentującą dokonaną dostawę, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury. Co jednak w sytuacji, gdy fakturę wystawiliśmy  jeszcze zanim nastąpiła dostawa?

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Adama Wnuka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Regulamin pracy nie może obowiązywać wiecznie 17 grudnia 2020

Związek zawodowy nie może narzucać pracodawcy trwania w określonych rozwiązaniach prawnych ani blokować jakiejkolwiek ich zmiany.

Kwestia ustalania regulaminu pracy u pracodawców ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. Zwłaszcza dla tych, u których funkcjonują związki zawodowe. Często bowiem związki za nic nie chcą zgodzić się na zmiany, świadomie je torpedując. Przez wiele lat rolę związków w procesie ustalania regulaminu pracy wyznaczało m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 marca 2001 r. (I PKN 320/00). Wyrok ten był bardzo niefortunny. W praktyce wprowadzał zasadę, że bez porozumienia ze związkami zawodowymi nie można wprowadzić zmian regulaminu pracy. Przy czym SN wyłożył tak przepisy kodeksu pracy, że nałożył na pracodawcę obowiązek ustalenia terminu rokowań o zmianach ze związkami zawodowymi.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Rafała Kani dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.