Kapitan schodzi ze statku ostatni 7 grudnia 2018

Nadchodzą zmiany dotyczące rezygnacji jedynego członka zarządu.

9 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym tzw. pakiet MŚP. Jego celem jest wprowadzenie uproszczeń podatkowych i gospodarczych dla przedsiębiorców. Pakiet ma też ułatwić funkcjonowanie spółek z o. o. i akcyjnych rozwiązując kwestie, które w praktyce i orzecznictwie bywały kłopotliwe. Jedno z nich to nowy sposób rezygnacji jedynego (ostatniego) członka zarządu. W praktyce korporacyjnej oraz orzecznictwie sądowym od dłuższego czasu istniały rozbieżności, kto powinien być adresatem oświadczenia członka zarządu o rezygnacji z tej funkcji. W dużej mierze zostały one rozstrzygnięte uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Jakuba Janika dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

 

Umowa powierzenia nie zawsze jest konieczna 16 listopada 2018

Umowa powierzenia nie zawsze jest konieczna. Zbyt często wymianę danych pomiędzy firmami uzależnia się od podpisania odpowiedniej umowy i niesłusznie zawarcie jej traktuje się jako warunek dalszej współpracy stron.

Można zaobserwować tendencję zbyt pochopnego łączenia wymiany danych pomiędzy firmami z koniecznością zawarcia umowy powierzenia regulowanej przez art. 28 RODO. Zupełnie niesłusznie konieczność zawarcia takiej umowy traktuje się jako zasadę, warunek dalszej współpracy stron. Tymczasem obowiązek zawarcia umowy powierzenia nie pojawia się zawsze w przypadku, gdy partnerzy biznesowi udostępniają sobie nawzajem dane osobowe. Aktualizuje on się wyłącznie wtedy, gdy jeden z partnerów realizuje wyłącznie cele przetwarzania danych osobowych drugiego i na jego rzecz.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Szymona Szurgacza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Mieszkasz za granicą? Co ze spadkiem po Twojej śmierci? 9 listopada 2018

O tym, co ze spadkiem, warto pomyśleć wcześniej.

Jeśli ktoś żyje poza granicami Polski, warto, aby sporządził testament, wskazując, że prawo państwa, którego jest obywatelem, będzie właściwe dla spadkobrania po nim. W przeciwnym razie sprawy spadkowe będą rozpatrywane według prawa zagranicznego. Wyprowadzka za granicę może mieć istotne konsekwencje prawne i finansowe dla naszych spadkobierców. Warto zdawać sobie z tego sprawę. Spadkodawca-emigrant mógł przed śmiercią np. pracować w jednym kraju UE i mieszkać albo posiadać majątek w innym kraju. Możliwości jest wiele. Które prawo rozstrzyga zatem o spadku w przypadku tzw. transgranicznych spraw spadkowych?

Więcej na ten temat w artykule adwokat Katarzyny Widłok w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj

Firmie rodzinnej łatwiej będzie przetrwać 6 listopada 2018

Zarząd sukcesyjny daje możliwość dalszego działania firmy po śmierci jej właściciela. Pojawi się nowy rodzaj podatnika, tj. przedsiębiorstwo w spadku.

Dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi, będą mogli świadomie zaplanować sukcesję. Ale nawet jeśli tego nie zrobią, to ich przedsiębiorstwo będzie mogło jakiś czas przetrwać. Do przejmowania i prowadzenia takich przedsiębiorstw ma zachęcić zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Ustawa nie likwiduje jednak wszystkich problemów. Wciąż brakuje rozwiązań umożliwiających następcom prawnym bezpośrednie przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego. Uzyskali oni jedynie czas na decyzję i załatwienie formalności.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anny Skowron dostępna jest tutaj.

Decydująca jest jednak kwota netto 15 października 2018

Decydująca jest jednak kwota netto. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił swoje kontrowersyjne stanowisko.

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek banku. Jak wskazano we wniosku, w stosunku do nabywanych usług bankowi może przysługiwać proporcjonalne odliczenie VAT. W określonych przypadkach bank może również nie identyfikować prawa do odliczenia tego podatku w związku z nabyciem usług danego rodzaju. Jednocześnie bank założył, że zostanie objęty tzw. limitem wydatków na usługi niematerialne, uregulowanym w art. 15e ustawy o CIT. Zgodnie z obowiązującymi od 2018 r. przepisami, wydatki poniesione na nabycie niektórych usług od podmiotów powiązanych można zaliczyć do kosztów podatkowych w ograniczonym zakresie. Nadwyżkę powyżej 3 mln zł można zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Bank we wniosku zapytał czy limitowaniu podlega kwota netto czy brutto nabytych usług. Sam uznał, że wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e podlega kwota netto. Natomiast kwota naliczonego VAT niepodlegającego odliczeniu jest zaliczana do kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 tej ustawy.

Treść artykułu radcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna jest tutaj.

Fakty i mity związane z RODO 7 września 2018

Nie należy zawierać umów powierzenia przetwarzania danych bez wyraźnej ku temu podstawy, tylko dlatego że przepisy RODO przewidują sankcje finansowe.

Przedsiębiorcy korzystający z usług firm outsourcingowych dążą do uregulowania wzajemnych relacji zgodnie z przepisami RODO. W ostatnich miesiącach zauważyliśmy pojawienie się dużej ilości projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych u przedsiębiorców. W praktyce jednak ocena, czy w danej sytuacji należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych, sprawia przedsiębiorcom wiele trudności. Prawidłowe ukształtowanie relacji między administratorem danych a ich procesorem jest kwestią zasadniczą. Umowne powierzenie przetwarzania danych zgodne z RODO nie zwalnia bowiem administratora z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem danych naruszającym RODO. A oto kilka praktycznych przykładów z wyjaśnieniami dla przedsiębiorców, którzy stanęli przed wyzwaniem wdrożenia przepisów RODO w ich działalności.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Zofii Brylińskiej – Karpicz dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Różne rodzaje bonów, różne zasady rozliczeń VAT 20 sierpnia 2018

Różne rodzaje bonów: 20 sierpnia w dodatku dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. Różne rodzaje bonów, różne zasady rozliczeń VAT. Autorem jest Szymon Karpiński z SENDERO Tax & Legal.

Często stosowanym narzędziem marketingowym są vouchery, które można wymienić na określone dobra. Obecnie nie ma regulacji dotyczących ich zakupu czy nabycia za nie towarów lub usług. W przyszłym roku ma się to zmienić. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, kwestia ta zostanie uregulowana już od 1 stycznia 2019 r. Nowe przepisy nie będą jednak miały zastosowania do bonów wyemitowanych przed tym dniem. Według ustawy o VAT w obecnym brzmieniu brak jest szczegółowych zapisów dotyczących obrotu bonami (voucherami, kartami podarunkowymi). W praktyce organów podatkowych uznaje się, że sprzedaż bądź nieodpłatne przekazanie bonu uprawniającego do wymiany na towar czy usługę nie jest czynnością opodatkowaną VAT.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Pobierz plik

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń wspólnika po staremu 10 sierpnia 2018

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń wspólnika po staremu.

Nowa interpretacja nie powinna niepokoić spółek, w których funkcje członków zarządu pełnią nieodpłatnie udziałowcy lub pracownicy udziałowców. Poruszenie wśród podatników wywołała informacja o wydaniu nowej – niekorzystnej – interpretacji indywidualnej, dotyczącej przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku pełnieniem obowiązków przez udziałowca bez wynagrodzenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowa interpretacja nie oznacza zmiany poglądu organów podatkowych na temat konsekwencji podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

„W oku kamery” 3 sierpnia 2018

W oku kamery| Stosowanie monitoringu przez pracodawcę nie może naruszać godności lub innych dóbr osobistych pracownika.

Stosowanie monitoringu jest wszechobecne w przestrzeni publicznej. Każdego dnia mijamy tysiące kamer, które często nagrywają nas bez naszej wiedzy. Na coraz większej ilości osiedli montuje się kamery, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańcom. W telewizji i Internecie regularnie pojawiają się nagrania z monitoringu, które mają pomóc w poszukiwaniach osób zaginionych lub sprawców przestępstw. Coraz więcej kierowców wyposaża swoje pojazdy w kamery samochodowe, które nagrywają obraz w trakcie jazdy. Czy te wszystkie nagrania są pozyskiwane i publikowane w legalny sposób? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W 2013 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęły się prace nad ustawą o monitoringu wizyjnym. Przygotowany projekt ustawy został przekazany do konsultacji. Niestety w 2015 roku projekt został wycofany spod obrad. Prac nad nim nie wznowiono.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Filipa Firuta dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Szacowanie dochodu przez fiskusa może być problematyczne 16 lipca 2018

Weryfikując rynkowy charakter transakcji finansowych skarbówka posiłkuje się ofertami bankowymi. Może to prowadzić do dużych uproszczeń w szacowaniu wynagrodzenia.

Ustalenie warunków odpowiadających praktyce rynkowej dla transakcji finansowych to jeden z największych problemów z zakresu cen transferowych. Trudność polega przede wszystkim na pozyskaniu odpowiednich danych i informacji, które mogłyby posłużyć do określenia rynkowości tych transakcji. Co do zasady w warunkach rynkowych jedną ze stron transakcji finansowych jest profesjonalna instytucja, tj. bank. Porównywanie finansowania wewnątrzgrupowego z finansowaniem udzielanym przez profesjonalne instytucje finansowe budzi wiele wątpliwości. Wynika to ze znacznej odmienności warunków ekonomicznych takich transakcji oraz uwarunkowań formalnych. Z reguły zupełnie inny jest również podział funkcji i ryzyk, a dodatkowo układ sił rynkowych oddziałujących na podmioty. Dlatego w wielu przypadkach bezzasadne jest porównanie sformalizowanego kredytu bankowego z prostą pożyczką wewnątrzgrupową. Dodatkowe kłopoty może sprawiać przedsiębiorcom konieczność przygotowania analizy porównawczej na podstawie danych dotyczących podmiotów działających na terytorium Polski. Artykuł 9a ust. 2c ustawy o CIT wprowadza wątpliwość co do możliwości skorzystania z zagranicznych baz danych, które mogłyby być pomocne przy ustaleniu rynkowego charakteru transakcji finansowych.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.