Cel przetwarzania nie zawsze ma związek ze stosunkiem pracy 25 lutego 2021

Co do zasady pracodawca jest administratorem danych pracowników. W ramach określonej relacji może jednak występować w roli procesora przetwarzającego dane zatrudnionych osób. W drugiej połowie 2020 r. pojawiły się wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych dotyczące podstawowych pojęć takich jak: administrator, procesor, osoba trzecia czy odbiorca danych (dane są dostępne tutaj). Wytyczne EROD z pewnością nie zawierają przełomowych treści w kontekście rozumienia tych podstawowych dla RODO pojęć. Niemniej stanowią wartościowe podsumowanie w tym zakresie, a jednocześnie pozwalają raz jeszcze spojrzeć na rolę pracodawcy w procesie przetwarzania danych osobowych pracowników.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Szymona Szurgacza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy od WNT 5 stycznia 2021

Określenie momentu, w którym powstał obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, może sprawiać trudności.

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnik rozliczający VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powinien rozpoznać obowiązek podatkowy 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego nabycia. Jeśli przed tym dniem sprzedawca wystawił fakturę dokumentującą dokonaną dostawę, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury. Co jednak w sytuacji, gdy fakturę wystawiliśmy  jeszcze zanim nastąpiła dostawa?

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Adama Wnuka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Regulamin pracy nie może obowiązywać wiecznie 17 grudnia 2020

Związek zawodowy nie może narzucać pracodawcy trwania w określonych rozwiązaniach prawnych ani blokować jakiejkolwiek ich zmiany.

Kwestia ustalania regulaminu pracy u pracodawców ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. Zwłaszcza dla tych, u których funkcjonują związki zawodowe. Często bowiem związki za nic nie chcą zgodzić się na zmiany, świadomie je torpedując. Przez wiele lat rolę związków w procesie ustalania regulaminu pracy wyznaczało m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 marca 2001 r. (I PKN 320/00). Wyrok ten był bardzo niefortunny. W praktyce wprowadzał zasadę, że bez porozumienia ze związkami zawodowymi nie można wprowadzić zmian regulaminu pracy. Przy czym SN wyłożył tak przepisy kodeksu pracy, że nałożył na pracodawcę obowiązek ustalenia terminu rokowań o zmianach ze związkami zawodowymi.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Rafała Kani dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Nie każda czynność podatnika podlega VAT 14 grudnia 2020

Zgodnie z dominującym stanowiskiem fiskusa, w transakcjach zabezpieczających na instrumentach pochodnych podatnikiem VAT jest wyłącznie podmiot, który zawodowo zawiera tego rodzaju kontrakty. Zdarzają się jednak wyjątki.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą nierzadko narażone są na ryzyko ekonomiczne związane ze zmianami stóp procentowych, cen towarów czy kursów walut. Wymaga to podejmowania określonych czynności służących minimalizacji tego ryzyka. Do najczęściej podejmowanych działań ograniczających ww. zjawisko zalicza się przy tym tzw. transfer ryzyka. Polega on na przeniesieniu skutków ryzyka na inny podmiot, który – w zamian za wynagrodzenie – jest gotów je ponieść. Takim podmiotem jest zwykle instytucja finansowa (np. bank). Co ciekawe, narzędziami służącymi do wspomnianego transferowania ryzyka są coraz częściej instrumenty pochodne. Mowa tutaj m.in. o opcjach, umowach forward, swapach oraz innych instrumentach, których cena jest zależna od wartości instrumentu bazowego (np. waluty, stopy procentowej czy towaru).

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Krzysztofa Dżugaja dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Komunikacja kluczem do sukcesu w sądzie pracy 10 grudnia 2020

Na sali sądowej nie wystarczy już podpisane oświadczenie pracownika, że zapoznał się z regulaminem pracy.

Zobowiązanie pracownika, podpisane wiele lat przed procesem, często dotyczy zasad, które były wielokrotnie modyfikowane. A sądy coraz częściej rozliczają pracodawcę za błędy i zaniedbania w komunikacji z pracownikami. Dlatego pracodawca musi zrobić więcej, by mieć szansę na wygraną w sądzie. czasu, by odnaleźć się w nowej sytuacji. Nowa szkoła, nowe mieszkanie, nowa praca – do wszystkiego musimy się przyzwyczaić. Jeżeli kupujemy nowy samochód, uczymy się jego obsługi. Zasady ruchu drogowego na szczęście się jednak nie zmieniają. Inaczej jest przy zmianie pracy – reguły funkcjonowania różnych przedsiębiorstw mogą się różnić.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Filipa Firuta dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Nakaz zapłaty pozbawi płynności finansowej 3 grudnia 2020

Do niewątpliwych zalet postępowania nakazowego należą niższy koszt jego wszczęcia oraz szybkość postępowania.

Aby sąd wydał nakaz, wystarczy bowiem spełnić przesłanki ustawowe oraz zawrzeć w pozwie wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wybór tego trybu postępowania jest związany również z łatwością uzyskania zabezpieczenia na majątku dłużnika, np. przez zajęcie rachunków bankowych. Postępowanie nakazowe, szybkie i korzystne dla powoda (wierzyciela), może być ryzykowne dla pozwanego (dłużnika). Nakaz zapłaty może być bowiem wydany na podstawie dokumentów uwzględniających jedynie punkt widzenia powoda. Do zobrazowania ryzyk z tym związanych można posłużyć się przykładem jednego z takich dokumentów – dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anny Jareckiej-Kowal dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Jak jest opodatkowany prąd z paneli fotowoltaicznych 5 listopada 2020

Opłacalność kosztowa, ulgi, dofinansowanie oraz ekologia coraz częściej skłaniają do montowania paneli słonecznych na własnych budynkach mieszkalnych. Przed podjęciem decyzji trzeba jednak rozważyć także kwestie podatkowe.

Odnawialne źródła energii zyskują na popularności również wśród indywidualnych konsumentów, nazywanych prosumentami. Przeciętny Kowalski montujący panele na dachu swojego domu powinien jednak zwrócić uwagę także na kwestię rozliczeń podatkowych w tym zakresie. Zgodnie z regulacjami ustawy o odnawialnych źród łach energii prosumenci, czyli osoby, które same wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby – najczęściej w instalacjach fotowoltaicznych – nadwyżki wytworzonej energii wprowadzają do sieci energetycznych. Działanie prosumenta nie jest jednak nakierowane na zyski, a za przekazane nadwyżki nie otrzymuje zapłaty. Rozliczenie nadwyżek wprowadzonych do sieci następuje na zasadzie wymiany.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Czy trzeba przeprowadzać test rzeczywistego beneficjenta 1 października 2020

Zdaniem fiskusa dywidendy przekazywane za granicę są zwolnione z podatku u źródła pod warunkiem wykazania przez płatnika, że odbiorca wypłacanej kwoty jest jej rzeczywistym właścicielem. Sądy kwestionują jednak istnienie takiego obowiązku.

Dywidendy wypłacane do podmiotów z krajów UE korzystają ze zwolnienia z podatku u źródła pod warunkiem dochowania przez płatnika należytej staranności przy weryfikacji warunków tego zwolnienia. To samo dotyczy również zwolnienia dla innych płatności objętych podatkiem u źródła w Polsce, w tym wypłacanych odsetek i należności licencyjnych. Zdaniem władz podatkowych, spółka wypłacająca dywidendę powinna być w stanie wykazać, że odbiorca dywidendy jest jej rzeczywistym właścicielem zgodnie z definicją zawartą w ustawie o CIT. Oznacza to między innymi, że odbiorca dywidendy powinien prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą. W praktyce takie podejście uniemożliwia nieopodatkowany transfer dywidendy do dużej części odbiorców, w tym do zagranicznych spółek holdingowych, które nie prowadzą typowej działalności operacyjnej.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Tomasza Wilka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy 4 września 2020

Wynagrodzenia: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy nie jest jednoznaczna.

Nie wystarczy posłużyć się sformułowaniem „kaucji gwarancyjnej”, aby można było uznać, że mamy do czynienia z umową kaucji.

W procesie budowlanym inwestor wraz z wykonawcą odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne podwykonawcy. Czy w ramach tej solidarnej odpowiedzialności inwestor odpowiada również za zwrot kaucji gwarancyjnych, które wykonawca potrącił z tego wynagrodzenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Anny Wieczorek dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Czy import usług musi być odpłatny? 24 sierpnia 2020

Import usług –  czy musi być odpłatny?

Zdarza się, że polscy podatnicy nabywają usługi od zagranicznych podmiotów, nie płacąc wynagrodzenia z tego tytułu. Zgodnie z powszechną praktyką takie transakcje nie są uwzględnianie w ich rozliczeniach VAT.
 

W świetle przepisów ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski. Z uwagi na to, w praktyce, przedsiębiorcy nabywający usługi od zagranicznych podatników są zasadniczo zobowiązani do rozliczenia VAT z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, tj. z tytułu tzw. importu usług.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Moniki Bilskiej dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.