Zakup gruntu od strefy nie zawsze jest całkiem bezpieczny 22 marca 2019

Nieruchomości objęte granicami SSE mogą być nabywane przez zarządzającego strefą z wykorzystaniem prawa pierwszeństwa.

We wrześniu 2018 r. zaczął obowiązywać pakiet przepisów wdrażających ustawę z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Można się spodziewać, że nowe regulacje zwiększą zainteresowanie przedsiębiorców możliwością uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie pod hasłem „cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anny Wieczorek i radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Łukasza Lubaszki dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Mobber zapłaci za nękanie 22 lutego 2019

Aby pracodawca mógł skutecznie dochodzić od mobbera tego, co musiał zapłacić ofierze nękania, musi wykazać, że aktywnie przeciwdziałał takim zjawiskom.

Mobbing to specyficzne zjawisko w środowisku pracy. Ważne jest, by odróżniać go od innych niewłaściwych zachowań wobec pracownika. Czym innym jest naruszenie dóbr osobistych pracownika, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja czy wreszcie molestowanie. Można powiedzieć, że mobbing to najbardziej wyrafinowana forma patologicznego zachowania względem pracownika. Polega ono na jego długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu. Skutkiem takiego zachowania jest wywołanie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej. Dodatkowo zachowanie mobbera ma na celu poniżeniu lub ośmieszenie ofiary, a nawet izolowanie jej z zespołu współpracowników.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Filipa Firuta dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Przekształcenie będzie miało swoją cenę 15 lutego 2019

Opłata za zmianę użytkowania we własność wynosić powinna tyle, ile dawna opłata z tytułu użytkowania wieczystego, póki nie zostanie ustalona w innej wysokości prawomocnym orzeczeniem.

Od początku roku doszło do istotnych zmian formalnych w sektorze nieruchomości mieszkaniowych z uwagi na przekształcenie z mocy prawa z 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego, w prawa własności. Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DzU z 2018 r., poz. 1716). Zmiana prawa, o której mowa w ustawie odnosi się wyłącznie do nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe ewentualnie na cele użytkowe (w przypadku zabudowy wielorodzinnej, jeśli więcej niż połowa lokali w danym budynku, jest przeznaczona na cele mieszkaniowe).

Pełna treść artykułu adwokata, Szefa Biura w Warszawie Grzegorza Zawady dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Jest nadzieja w sprawie limitu niedostatecznej kapitalizacji 28 stycznia 2019

Zdaniem sądów administracyjnych, pogląd fiskusa w zakresie wysokości progu kosztów finansowania dłużnego jest nieprawidłowy. Organy podatkowe ograniczają go zupełnie bezpodstawnie i wbrew literalnemu brzmieniu przepisów. Precedensowe wyroki zapadły na gruncie przepisów ustawy o CIT dotyczących kosztów finansowania dłużnego, które obowiązują od początku 2018 r. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie część nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Nadwyżkę tę określa się poprzez pomniejszenie dochodów odsetkowych o koszty finansowania dłużnego. Jeśli kwota kosztów finansowania dłużnego przewyższa przychody odsetkowe, to tylko część z otrzymanej różnicy może podlegać zaliczeniu do kosztów.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Planowane działania dają prawo do odliczenia VAT 2 stycznia 2019

Przewoźnik kontra skarbówka – planowane działania dają prawo do odliczenia VAT.

Jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 października 2018 r. (C-249/17) podatnikowi w pewnych okolicznościach przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w związku z zakupem akcji. Prawo do odliczenia przysługuje nawet jeśli ostatecznie nie udało się zrealizować całej inwestycji i zakupić wszystkich akcji. Sprawa dotyczyła wydatków poniesionych przez przewoźnika lotniczego Ryanair, który w związku z planowanym przejęciem innej spółki poniósł znaczne wydatki na usługi doradcze. Finalnie przejęcie nie mogło dojść do skutku z uwagi na sprzeciwiające się mu prawo konkurencji. Pomimo tego przewoźnik wniósł o odliczenie VAT związanego z nabywanymi usługami doradczymi, argumentując, że celem przejęcia było świadczenie usług zarządczych na rzecz spółki. Te z kolei podlegałyby opodatkowaniu VAT. Ta okoliczność, zdaniem Ryanair, uprawniała go do odliczenia podatku z tytułu nabytych usług doradczych.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Kapitan schodzi ze statku ostatni 7 grudnia 2018

Nadchodzą zmiany dotyczące rezygnacji jedynego członka zarządu.

9 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym tzw. pakiet MŚP. Jego celem jest wprowadzenie uproszczeń podatkowych i gospodarczych dla przedsiębiorców. Pakiet ma też ułatwić funkcjonowanie spółek z o. o. i akcyjnych rozwiązując kwestie, które w praktyce i orzecznictwie bywały kłopotliwe. Jedno z nich to nowy sposób rezygnacji jedynego (ostatniego) członka zarządu. W praktyce korporacyjnej oraz orzecznictwie sądowym od dłuższego czasu istniały rozbieżności, kto powinien być adresatem oświadczenia członka zarządu o rezygnacji z tej funkcji. W dużej mierze zostały one rozstrzygnięte uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Jakuba Janika dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

 

Umowa powierzenia nie zawsze jest konieczna 16 listopada 2018

Umowa powierzenia nie zawsze jest konieczna. Zbyt często wymianę danych pomiędzy firmami uzależnia się od podpisania odpowiedniej umowy i niesłusznie zawarcie jej traktuje się jako warunek dalszej współpracy stron.

Można zaobserwować tendencję zbyt pochopnego łączenia wymiany danych pomiędzy firmami z koniecznością zawarcia umowy powierzenia regulowanej przez art. 28 RODO. Zupełnie niesłusznie konieczność zawarcia takiej umowy traktuje się jako zasadę, warunek dalszej współpracy stron. Tymczasem obowiązek zawarcia umowy powierzenia nie pojawia się zawsze w przypadku, gdy partnerzy biznesowi udostępniają sobie nawzajem dane osobowe. Aktualizuje on się wyłącznie wtedy, gdy jeden z partnerów realizuje wyłącznie cele przetwarzania danych osobowych drugiego i na jego rzecz.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Szymona Szurgacza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.

Mieszkasz za granicą? Co ze spadkiem po Twojej śmierci? 9 listopada 2018

O tym, co ze spadkiem, warto pomyśleć wcześniej.

Jeśli ktoś żyje poza granicami Polski, warto, aby sporządził testament, wskazując, że prawo państwa, którego jest obywatelem, będzie właściwe dla spadkobrania po nim. W przeciwnym razie sprawy spadkowe będą rozpatrywane według prawa zagranicznego. Wyprowadzka za granicę może mieć istotne konsekwencje prawne i finansowe dla naszych spadkobierców. Warto zdawać sobie z tego sprawę. Spadkodawca-emigrant mógł przed śmiercią np. pracować w jednym kraju UE i mieszkać albo posiadać majątek w innym kraju. Możliwości jest wiele. Które prawo rozstrzyga zatem o spadku w przypadku tzw. transgranicznych spraw spadkowych?

Więcej na ten temat w artykule adwokat Katarzyny Widłok w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj

Firmie rodzinnej łatwiej będzie przetrwać 6 listopada 2018

Zarząd sukcesyjny daje możliwość dalszego działania firmy po śmierci jej właściciela. Pojawi się nowy rodzaj podatnika, tj. przedsiębiorstwo w spadku.

Dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi, będą mogli świadomie zaplanować sukcesję. Ale nawet jeśli tego nie zrobią, to ich przedsiębiorstwo będzie mogło jakiś czas przetrwać. Do przejmowania i prowadzenia takich przedsiębiorstw ma zachęcić zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Ustawa nie likwiduje jednak wszystkich problemów. Wciąż brakuje rozwiązań umożliwiających następcom prawnym bezpośrednie przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego. Uzyskali oni jedynie czas na decyzję i załatwienie formalności.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anny Skowron dostępna jest tutaj.

Decydująca jest jednak kwota netto 15 października 2018

Decydująca jest jednak kwota netto. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił swoje kontrowersyjne stanowisko.

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek banku. Jak wskazano we wniosku, w stosunku do nabywanych usług bankowi może przysługiwać proporcjonalne odliczenie VAT. W określonych przypadkach bank może również nie identyfikować prawa do odliczenia tego podatku w związku z nabyciem usług danego rodzaju. Jednocześnie bank założył, że zostanie objęty tzw. limitem wydatków na usługi niematerialne, uregulowanym w art. 15e ustawy o CIT. Zgodnie z obowiązującymi od 2018 r. przepisami, wydatki poniesione na nabycie niektórych usług od podmiotów powiązanych można zaliczyć do kosztów podatkowych w ograniczonym zakresie. Nadwyżkę powyżej 3 mln zł można zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Bank we wniosku zapytał czy limitowaniu podlega kwota netto czy brutto nabytych usług. Sam uznał, że wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e podlega kwota netto. Natomiast kwota naliczonego VAT niepodlegającego odliczeniu jest zaliczana do kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 tej ustawy.

Treść artykułu radcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna jest tutaj.