Nowa ustawa deweloperska uchwalona przez Sejm 5 maja 2021

20 kwietnia 2021 r. Sejm zmienił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasad odstąpienia od umowy, a także uregulowania instytucji umowy rezerwacyjnej. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Jedna z najważniejszych zmian dotyczyć będzie systemu ochrony środków wpłacanych przez nabywców mieszkań. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, deweloper będzie obowiązany odprowadzić od każdej wpłaty składki na DFG:

  • w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc.
  • w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2 proc.

Niepotwierdzone informacje do których dotarł PZFD, wskazują, że składka może być ograniczona do 1%. PZFD szacuje, że w konsekwencji ceny mieszkań mogą wzrosnąć o kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. Faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu ministra ds. budownictwa.

Szersze uprawnienia nabywców

Nowa ustawa przewiduje, że nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku istnienia wady istotnej. Przepisy ustawy nie definiują jednak pojęcia wady istotnej. Powyższe uprawnienie będzie przysługiwać nabywcy w sytuacji, kiedy w ramach powtórnego odbioru przedstawi on opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą taką istotną wadę (art. 42 ust. 1 pkt 11 ustawy). Przyznanie tak szerokiego uprawnienia nabywcom, nie ograniczonego terminem, może stanowić pole do nadużyć.

 

Uregulowanie umowy rezerwacyjnej

Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące zawierania umów rezerwacyjnych, które do tej pory nie podlegały przepisom tej ustawy. Przede wszystkim, wysokość opłaty rezerwacyjnej nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym. Ustawa określa także sytuacje, w których opłata jest zwracana – np. w przypadku nieuzyskania kredytu przez rezerwującego z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej lub dokonania przez dewelopera zmian w prospekcie lub załącznikach bez poinformowania o tym rezerwującego.

Zmiany w obowiązkach przed zawarciem umowy

Obecnie doręczenie prospektu informacyjnego następuje na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. Przyjęta w ustawie zmiana nakłada na dewelopera obowiązek doręczenia prospektu przed zawarciem umowy rezerwacyjnej a także umowy deweloperskiej, niezależnie od żądania osoby zainteresowanej zawarciem umowy. Ustawa wprowadza także szereg zmian we wzorze prospektu informacyjnego. Jedną z korzystnych dla deweloperów zmian w tym zakresie jest sprecyzowanie katalogu dokumentów stanowiących źródło informacji o inwestycjach planowanych w promieniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego.  

Konsekwencje dla branży

Przewiduje się, że przyjęte zmiany mogą wpłynąć na sytuację finansową deweloperów i podwyżkę cen mieszkań, szczególnie wpływać na to może obowiązkowa składka na DFG.  Nowe przepisy, oprócz zmian omówionych powyżej, przewidują także m.in. objęcie reżimem ustawy gotowych lokali i garaży, co zdecydowanie zwiększa zakres stosowania ustawy i wynikających z niej obowiązków. Ustawa wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

Teraz ustawą zajmie się Senat.  

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

 

Zespół SENDERO Tax & Legal

Zbliżają się zmiany przepisów podatkowych 7 grudnia 2020

Kolejny rok przedsiębiorców czekają zmiany w przepisach podatkowych. Planowane nowelizacje będą dotyczyły głównie podatku dochodowego.   

Czytaj więcej

Planowane zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 2 grudnia 2020

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową pracuje właśnie nad zmianą przepisów regulujących właściwość urzędów skarbowych. Głównym założeniem projektowanych regulacji jest zmiana obecnie funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz centralizacja niektórych rozliczeń podatkowych. Zmiany dotyczą głównie największych firm i prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

 

Czytaj więcej

Pracodawca dowie się o kwarantannie z ZUS-u 27 października 2020

Czy pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji muszą dostarczać decyzję Sanepidu do ZUS i pracodawcy? W jaki sposób pracownik uzyska świadczenie chorobowe? Skąd pracodawca i ZUS dowiedzą się o odizolowaniu pracownika? W komunikacie opublikowanym 22.10.2020 r. na swojej stronie internetowej, ZUS poinformował, że ma uzyskać nowe kompetencje, które rozwieją wątpliwości w tym zakresie.

Czytaj więcej

„Biała lista” podatników VAT – korzystne zmiany już obowiązują 24 września 2020

Już od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wykazu podatników VAT (tzw. „Biała lista”).

Zmiany powinny ułatwić życie przedsiębiorcom, przede wszystkim dzięki modyfikacji zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek spoza Białej listy (ZAW-NR) oraz możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji przy dokonaniu zapłaty na rachunek niewymieniony na Białej liście dzięki zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 7/2020 – Wnioski na temat możliwości rozwiązania umów najmu w dobie COVID-19 8 lipca 2020

W wyniku pandemii COVID-19 wielu najemców stoi przed dylematem biznesowej opłacalności kontynuacji najmu wielkopowierzchniowych lokali biurowych. Czy umowy takie można rozwiązać i czy naraża to najemcę na jakieś ryzyko?

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 6/2020 – Raportowanie schematów transgranicznych ponownie odroczone

30 czerwca 2020 r. – czyli dzień przed wejściem w życie planowanych zmian w raportowaniu MDR, które wprowadza ustawa dotycząca Quick Fixes – Minister Finansów wydał rozporządzenie, które ponownie odroczyło obowiązki związane ze schematami transgranicznymi.

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 5/2020 – Nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych 29 czerwca 2020

Od 1 lipca 2020 r. nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie VAT (pakiet Quick Fixes). Zmianie ulegną zasady opodatkowania unijnych transakcji łańcuchowych, warunki stosowania stawki 0% VAT do WDT oraz reguły rozliczania transakcji realizowanych z udziałem magazynów call-off stock.

Wprowadzane regulacje zostały przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o CIT, ustawy o VAT, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.   

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 4/2020 – Zmiany w raportowaniu schematów MDR

W ramach prac nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0 oraz ustawą wprowadzającą pakiet Quick Fixes, uchwalono również nowelizację przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR).

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 3/2020 – Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 6 maja 2020

Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w czasie epidemii COVID-19

Trwający stan epidemii zbiegł się w czasie z okresem roku, w którym zarządcy nieruchomości zwołują roczne zebrania właścicieli lokali, a zarządy spółdzielni zwołują walne zgromadzenia. Zgodnie z ustawą o własności lokali zebranie wspólnoty mieszkaniowej powinno być zwołane co najmniej raz w roku, do końca marca. Z kolei zarządy spółdzielni zobowiązane są zwołać walne zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, czyli do końca czerwca. Obecnie przeprowadzenie takich zebrań jest niemożliwe z uwagi na wprowadzony zakaz zgromadzeń. Nie jest też możliwe precyzyjne określenie terminu, do którego można by odroczyć powyższe obowiązki.

Czytaj więcej

Pobierz plik