Koronawirus: newsletter 3/2020 – Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w czasie epidemii COVID-19

Trwający stan epidemii zbiegł się w czasie z okresem roku, w którym zarządcy nieruchomości zwołują roczne zebrania właścicieli lokali, a zarządy spółdzielni zwołują walne zgromadzenia. Zgodnie z ustawą o własności lokali zebranie wspólnoty mieszkaniowej powinno być zwołane co najmniej raz w roku, do końca marca. Z kolei zarządy spółdzielni zobowiązane są zwołać walne zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, czyli do końca czerwca. Obecnie przeprowadzenie takich zebrań jest niemożliwe z uwagi na wprowadzony zakaz zgromadzeń. Nie jest też możliwe precyzyjne określenie terminu, do którego można by odroczyć powyższe obowiązki.

Przedłużenie ustawowego terminu

Rozwiązanie powyższego problemu znalazło się w Tarczy Antykryzysowej 1.0. Terminy zwołania walnych zgromadzeń spółdzielni i zebrań właścicieli lokali ulegają przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przedłużony termin stosuje się również do posiedzeń organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zwołanych przed 31 marca 2020 r.

Uchwały w trybie indywidualnym

Ministerstwo Rozwoju wydało komunikat. Zgodnie z nim w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością, które nie są objęte wymogiem przyjęcia podczas rocznego zebrania, wspólnoty mogą podejmować uchwały w trybie indywidualnym. Głosy członków wspólnoty mogą być oddawane za pomocą poczty elektronicznej. Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Aby oddany głos był uznany za ważny, właściciele powinni uprzednio wskazać zarządowi bądź zarządcy skrzynkę mailową, z której pochodzące głosy traktowane będą jako ich oświadczenia woli.

Zasady te nie dotyczą jednak uchwał, dla których przewidziano formę szczególną. Forma ta  wymaga udziału notariusza czy udzielenia przez właścicieli pełnomocnictwa dla zarządu do zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz jej podziału, nadbudowy bądź przebudowy. Korespondencja w tym przypadku wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla oddania ważnego głosu.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

Zespół SENDERO Tax & Legal

Pobierz plik