Newsletter 1/2020 – Biała lista podatników, mechanizm podzielonej płatności, Quick Fixes – objaśnienia i komentarz

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia w sprawie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności oraz komentarz w sprawie wejścia w życie tzw. pakietu Quick Fixes.

Z końcem ubiegłego roku na stronie internetowej MF pojawiły się objaśnienia dotyczące wykazu podatników VAT i mechanizmu podzielonej płatności oraz komunikat w sprawie tzw. pakietu Quick Fixes (implementacja Dyrektywy 2018/1910 dot. m.in. procedury call-off stock, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych oraz warunków stosowania stawki 0% dla WDT). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia przedstawione w tych dokumentach.

 

Quick Fixes –  komunikat ws. Implementacji Dyrektywy 2018/1910

Okres przejściowy – do czasu uchwalenia nowelizacji polskich przepisów, podatnicy mogą wybrać które regulacje stosują – czy wynikające z ustawy o VAT, czy z unijnej dyrektywy. Wybrane przepisy należy stosować konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczeniem VAT danej transakcji.

Transakcje łańcuchowe – MF rekomenduje stosowanie przepisów dyrektywy pomimo prawnej możliwości wyboru przepisów krajowych. Takie działanie wyklucza bowiem podwójne opodatkowanie lub brak opodatkowania w sytuacji, gdy w niektórych krajach członkowskich implementowano Dyrektywę – a innych nie.

Procedura magazynu typu call-off stock – w przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu przepisów dyrektywy należy prowadzić ewidencje zgodnie z wymogami wskazanymi
w rozporządzeniu Rady UE nr 2018/1912.

Warunki stosowania stawki 0% VAT do WDT – niespełnienie warunków wprowadzanych Rozporządzeniem Rady UE nr 2018/1912 nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy
o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione. Innymi słowy, dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT nadal będzie możliwe w oparciu o przepisy krajowe.

 

Split Payment – objaśnienia ws. mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

Zapłata w MPP tylko przelewemMF potwierdziło, że istota obowiązkowego split paymentu polega na obligatoryjnym dokonaniu przez nabywcę płatności za pomocą komunikatu przelewu. Inne formy zapłaty, np. kartą płatniczą, nie mogą być stosowane.

Płatność w walutach obcych – nie ma możliwości dokonania zapłaty na rachunek VAT w walucie obcej. W przypadku transakcji walutowych objętych MPP należy dokonać dwóch płatności: 1. Kwoty odpowiadającej kwocie VAT za pomocą komunikatu przelewu na rachunek VAT w złotówkach; 2. Kwoty netto – odrębnym przelewem w obcej walucie. Zagadnienie to poruszyliśmy w listopadzie na naszym Blogu VAT: https://sendero.pl/blogvat/gdy-transakcja-jest-rozliczana-w-walucie-obcej.

Sankcje i możliwość ich uniknięcia – w objaśnieniach MF przypomniało jakie sankcje grożą podatnikowi, który nie stosuje MPP (m.in. odpowiedzialność karnoskarbowa). Co istotne, w wyjaśnieniach wskazano również jakie czynności nie będą sankcjonowane – przykładowo – „umieszczanie na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” mimo braku takiego obowiązku”.

Ponadto, objaśnienia w sprawie MPP odnoszą się również m.in. do kwestii dokonywania korekt
z uwzględnieniem MPP, wpływu MPP na KUP, płatności zbiorczych oraz kwestii intertemporalnych.

 

Biała lista podatników – objaśnienia ws. wykazu podatników VAT i zapłaty na rachunek wymieniony
w wykazie

Rachunki wirtualne – jak wynika z objaśnień, płatność na taki rachunek jest traktowana jako płatność dokonana na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, o ile rachunek wirtualny jest przypisany do ROR zawartego na białej liście. W udostępnionym przez MF wykazie można sprawdzić, czy rachunek wirtualny jest przypisany do ROR z białej listy podatników.

Rachunki gospodarki własnej oraz tzw. rachunki cesyjne banków i SKOK – nie stanowią rachunków rozliczeniowych i nie są publikowane w białej liście. SKOK/bank powinien poinformować podatnika, że zapłata będzie dokonywana na ww. rachunki. Otrzymanie takiej informacji zwalnia podatnika z negatywnych konsekwencji podatkowych wynikających z płatności na ten rachunek.  Jeżeli brak jest takiej informacji, to podatnik powinien domniemywać, że przedstawiony mu rachunek to rachunek nie ujęty w wykazie. Realizacje płatności na taki rachunek podatnik powinien zgłosić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Szybkie płatności internetowe oraz płatności kartami płatniczymi – zapłata w ten sposób nie skutkuje poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (brak obowiązku weryfikacji).

Dokonanie płatności na rachunek spoza Wykazu –  możliwe jest uwolnienie się od negatywnych konsekwencji podatkowych m.in. poprzez zawiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zapłacie należności na ten rachunek w terminie 3 dni od dokonania płatności.

Co istotne, MF wskazało że ponowne wysłanie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na ten sam rachunek (spoza białej listy) nie jest konieczne, jeżeli podatnik już raz poinformował organy podatkowe o poprzedniej wpłacie na ten rachunek. Jednorazowe zgłoszenie jest wystarczające.

Wpłata zajętej wierzytelności – wpłata na rachunek bankowy komornika sądowego lub organu egzekucyjnego w ramach egzekucji z tej wierzytelności nie jest objęta obowiązkiem weryfikacji rachunku.

Zaliczki i raty – nawet gdy z dostawcą towaru lub usługi zostanie ustalona płatność ratalna lub w formie zaliczek, to sposób uiszczenia zapłaty powinien być zależny od łącznej wysokości sumy transakcji.
Jak wynika z objaśnień, limit kwotowy 15 000 zł dotyczy całej kwoty transakcji (wartość brutto), a nie pojedynczej płatności. Poniżej tej kwoty, zapłata na rachunek spoza wykazu nie powoduje negatywnych konsekwencji podatkowych.

Moment weryfikacji rachunku – dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w Wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy.

 

Gdzie można odnaleźć wyjaśnienia?

Przedstawione powyżej zagadnienia to tylko wybrane kwestie, które zostały wyjaśnione przez MF w opublikowanych objaśnieniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz naszym blogu pod adresem: https://sendero.pl/blogvat/.

Zespół SENDERO Tax & Legal

 

Pobierz plik