Newsletter 15/2019 – Nowe obowiązki przedsiębiorców w transakcjach handlowych

Cel wprowadzenia przepisów

W celu ograniczenia zatorów płatniczych i przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki w transakcjach handlowych. Zmiany są wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

 

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą ma obowiązek złożyć drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Należy je złożyć najpóźniej w momencie zawarcia transakcji handlowej, w formie, w jakiej jest zawierana transakcja.

Status podmiotu zawierającego transakcję handlową (duży albo mikro, mały lub średni przedsiębiorca) będzie miał także wpływ na dopuszczalną długość terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Status dużego przedsiębiorcy

Do kategorii dużych przedsiębiorców należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i których roczny obrót  jest równy lub przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa jest równa lub przekracza 43 milionów euro.

Aby ustalić czy przedsiębiorca posiada status dużego przedsiębiorcy należy przeprowadzić test dużego przedsiębiorcy, w którym pod uwagę bierze się podmioty wchodzące w skład danej grupy kapitałowej.

 

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

Podatkowe grupy kapitałowe oraz inni podatnicy uzyskujących przychód o wartości przekraczającej równowartość 50 mln euro mają obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Pierwsze sprawozdanie przekazuje się za rok 2020.

 

Konsekwencje niewywiązania się z obowiązków

Niezłożenie oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy albo złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem rzeczywistym, a także niezłożenie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty podlegać będzie karze grzywny.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

Pobierz plik