Newsletter 2/2020 – Raportowanie schematów podatkowych zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

17 grudnia 2019 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją RP przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Wniosek jest podsumowaniem tego, na co środowisko doradców podatkowych wskazuje od kilkunastu miesięcy – przepisy MDR sformułowane są w sposób wadliwy, niezrozumiały i przede wszystkim niezgodny z Konstytucją RP. Co istotne, Rada nie podważa samego obowiązku raportowania, który wynika z implementacji unijnej dyrektywy Rady (UE) 2018/822. Sprzeciw Doradców budzi sposób i forma przedwczesnego wprowadzenia przepisów – w zakresie zmian szerszym niż to konieczne do zaimplementowania unijnej dyrektywy.

Zdaniem Przewodniczącego KRDP zaskarżone przepisy sformułowane są w tak zawiły sposób, że „najlepiej by było napisać je od nowa – bardziej przejrzyście i w taki sposób, by nie naruszały Konstytucji RP”.

 

Czego dotyczy skarga?

Skarga, dotyczy przepisów rozdziału 11a ordynacji podatkowej (MDR), które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.  Według Rady, przepisy te  są niezgodne z konstytucyjnymi zasadami: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, poprawnej legislacji oraz odpowiedniego vacatio legis. Dodatkowo, regulacje o MDR naruszają tajemnicę zawodową Doradców Podatkowych. Zdaniem KRDP ustawodawca wprowadził niczym nieograniczony obowiązek ujawniania tajemnicy przez doradców i nie ustanowił przesłanek ani trybu zwolnienia z niej.

 

Implementacja MDR niezgodna z konstytucją?

Jak wynika z konstytucyjnych zasad, przepisy prawa mają być formułowane w sposób precyzyjny i jasny oraz poprawny pod względem językowym. Krajowe przepisy o MDR są tego przeciwieństwem – są sformułowane nieprawidłowo z punktu widzenia językowego i logicznego. Fala niezadowolenia podatników i ekspertów podatkowych była na tyle duża, że Ministerstwo Finansów pośpiesznie wydało objaśnienia podatkowe dot. przepisów o MDR (niespełna w miesiąc po ich wejściu w życie) oraz zapowiedziało wydanie kolejnych po zakończeniu prac I Forum MDR.

Na niską jakość legislacji wskazuje również reakcja Ministra Finansów. Wprowadzając abolicję w początkowym okresie funkcjonowania nowych przepisów, dał on bowiem wyraźnie do zrozumienia, że z góry zakłada, iż niejasne regulacje nie będą przestrzegane.

W ocenie KIDP wszystkie przepisy o raportowaniu MDR „cechują się brakiem jasności, precyzyjności i określoności” a ich wejście w życie „naruszyło zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady poprawnej legislacji i zasadę odpowiedniego vacatio legis”. Jednocześnie brak jest jeszcze orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości czy krajowej judykatury, które wyjaśniałoby wątpliwości interpretacyjne. Nieznana jest też na chwilę obecną praktyka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Szansa na zmianę?

Samorząd doradców podatkowych podjął istotny krok w celu wyeliminowania wątpliwych przepisów z polskiego systemu prawa. Niemniej, do ewentualnego uchylenia przepisów jeszcze bardzo daleka droga.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

Zespół SENDERO Tax & Legal

Pobierz plik