Nowy JPK (JPK_V7) najprawdopodobniej zacznie obowiązywać – wobec wszystkich podatników – od 1 lipca 2020 r. Od tego czasu, automatyczne oznaczanie faktur adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”, czy dokonywanie płatności za wszystkie faktury z użyciem omawianego mechanizmu, może okazać się niewystarczające dla zachowania bezpieczeństwa podatkowego.

Nowy JPK_V7 będzie bowiem wymagał od podatników oznaczania symbolem „MPP” tylko tych transakcji, wobec których zastosowanie MPP jest obligatoryjne. Co istotne, błędom w oznaczeniach będą towarzyszyły sankcje.

Obecny JPK_VAT(3) a MPP, czyli jak jest teraz

Aktualnie obowiązujący Jednolity Plik Kontrolny nie wymaga od podatników oznaczania raportowanych transakcji specjalnymi oznaczeniami, w tym symbolem „MPP”.

W sytuacji, gdy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności znajduje zastosowanie, po stronie podatników istnieją zatem jedynie następujące obowiązki:

  • po stronie sprzedawcy – obowiązek oznaczenia faktury wyrazami: „mechanizm podzielonej płatności” oraz wymóg przyjęcia płatności od nabywcy z zastosowaniem tego mechanizmu,
  • po stronie nabywcy – obowiązek dokonania zapłaty należności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.

Co istotne, wielu dostawców (usługodawców) – z szeroko pojętej ostrożności – decyduje się na oznaczanie wszystkich faktur ww. adnotacją. Możliwość przyjęcia takiego uproszczenia znajduje uzasadnienie w objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie MPP. Pisaliśmy już o tym w artykule pt.: Podatnicy doczekali się objaśnień podatkowych dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności”.

Z kolei nabywcy nierzadko decydują się na dokonywanie płatności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności za wszystkie faktury. A więc także za te, w odniesieniu do których obowiązek zastosowania ww. mechanizmu nie występuje.

Taki sposób postępowania w praktyce ma wykluczyć potencjalne ryzyko związane z niespełnieniem wcześniej wspomnianych wymogów, a w rezultacie zapewnić podatnikom bezpieczeństwo podatkowe. Jak się okazuje, po wejściu w życie nowego pliku JPK_V7 to jednak nie wystarczy.

Nowy JPK_V7 a MPP, czyli jak będzie od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z ustawą nowelizującą tzw. ustawę o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), nowy plik JPK_V7 (pod nazwą JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla podatników dokonujących rozliczeń kwartalnych) ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Plik ten będzie łączył w sobie dane wynikające z obecnie obowiązującej struktury JPK_VAT(3) oraz z deklaracji VAT (tj. VAT-7 lub VAT-7K – w zależności od przyjętej formy rozliczeń). Wbrew wstępnym podejrzeniom, nie będzie to jednak proste połączenie ww. dokumentów.

Nowy plik JPK_V7 będzie bowiem wymagał od podatników – w szczególności – podawania wielu dodatkowych oznaczeń (kodów) dotyczących określonych towarów i usług, transakcji oraz dokumentów. Jednym z takich kodów będzie symbol „MPP”, którym będą musiały być oznaczane transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (zarówno sprzedażowe, jak i zakupowe).

Co istotne, oznaczenie to nie będzie mogło być stosowane w przypadku transakcji, w odniesieniu do których został wykorzystany fakultatywny MPP – a zatem w sytuacji, gdy strony transakcji zdecydowały się na rozliczenie transakcji w podzielonej płatności pomimo braku takiego obowiązku.

Z kolei za błędne oznaczenie transakcji (w przypadku niezłożenia stosownej korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wystosowanego w tym zakresie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego) będzie groziła sankcja w wysokości 500 zł za każdy błąd.

UWAGA: Jeżeli zatem – przykładowo – nabywca, w złożonym pliku JPK_V7M, oznaczy kodem „MPP” 50 transakcji, które zostały zapłacone z użyciem mechanizmu podzielonej płatności, ale w przypadku których nie było obowiązku zastosowania tej formy płatności, będzie mu mogła zostać wymierzona sankcja w wysokości 25.000 zł.

Niezbędna weryfikacja

Mając na uwadze powyższe, podatnicy – od 1 lipca 2020 r. – będą zmuszeni każdorazowo ustalać czy przeprowadzana przez nich transakcja podlega pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Przyjęcie uproszczenia w postaci oznaczania wszystkich faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, czy dokonywanie płatności za wszystkie faktury z użyciem omawianego mechanizmu będzie tym samym niewystarczające dla zachowania bezpieczeństwa podatkowego.

Ponadto, warto mieć przy tym na uwadze, że nowy obowiązek oznaczania transakcji symbolem „MPP” to nie jedyne wyzwanie, któremu podatnicy będą musieli stawić czoła z chwilą wejścia w życie nowych regulacji. W nowym pliku JPK_V7 znajdują się bowiem także inne, szczegółowe oznaczenia dotyczące:

  • towarów i usług (tzw. kody GTU – np. GTU_06 znajdujący zastosowanie w przypadku sprzedaży wybranych urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich),
  • transakcji (np. symbol „TP” identyfikujący transakcję sprzedażową zrealizowaną pomiędzy podmiotami powiązanymi) oraz
  • dokumentów (np. kod „WEW” służący oznaczaniu dokumentów wewnętrznych).

Taki stan rzeczy może być niewątpliwie problematyczny dla podatników oraz ich systemów księgowych. Z uwagi na to, warto zatem wykorzystać najbliższe miesiące na jak najlepsze przygotowanie się do nadchodzących zmian.