Nakaz noszenia maseczek – obowiązki pracodawcy

Rozporządzenie od dnia 16 kwietnia nakazuje noszenie maseczek w środkach publicznego transportu zbiorowego i w miejscach ogólnodostępnych. Jednakże, nie oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi maseczki ani w drodze do pracy ani na terenie zakładu pracy. Nawet jeśli pracownik dojeżdża do pracy autobusem, którym pracodawca dowozi pracowników do zakładu pracy. Choć zakład pracy został uznany za miejsce ogólnodostępne to tylko pracownik wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów ma obowiązek zakrywania nosa i ust.

Z kolei w placówkach handlowych zasłonięcie ust i nosa może być zrealizowane za pomocą przyłbicy. O ile pracownik jest oddzielony od klientów dodatkową osłoną. Jednocześnie nadal pracodawca ma obowiązek zachowania co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami pracy w zakładzie pracy. Jego obowiązkiem jest również zapewnienie środków do dezynfekcji lub rękawiczek. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia wymaganej odległości ze względu na charakter wykonywanej pracy, pracodawca ma zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Niestety, przepisy nie wskazują czym są środki ochrony osobistej. Jednocześnie, brak podstaw do stwierdzenia, że środki ochrony osobistej to to samo co środki ochrony indywidualnej w rozumieniu BHP.