Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie mają obowiązek zapłaty VAT do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku rozliczania VAT kwartalnie, termin płatności tego podatku przypada natomiast 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Jeżeli jednak – z różnych przyczyn – nie jesteśmy w stanie zapłacić VAT w terminie, możemy złożyć wniosek o jego odroczenie.

 

Taki wniosek należy jednak odpowiednio uzasadnić i złożyć nie później niż w dniu upływu terminu płatności podatku.

 

Pomimo tego, że tarcza antykryzysowa nie przewiduje wydłużenia terminu płatności VAT (tak jak to ma miejsce m.in. w przypadku zaliczek na PIT), możemy wystąpić z wnioskiem o jego odroczenie. Z pomocą przychodzą nam tutaj bowiem standardowe regulacje zawarte w Ordynacji podatkowej. Należy jednak mieć przy tym na uwadze, że uzyskanie prawa do takiego odroczenia zależy od uznania władz podatkowych i wymaga spełnienia kilku przesłanek.

 

Lepiej się nie spóźnić

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności VAT należy złożyć do właściwego, wobec podatnika składającego wniosek, naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić zarówno listownie, elektronicznie, jak i osobiście (obecnie – z uwagi na epidemię – ostatnia opcja jest jednak utrudniona).

 

Co istotne, złożenie wniosku powinno nastąpić przed końcem terminu płatności VAT. Po jego upływie podatek przekształca się bowiem w zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. W konsekwencji, w takiej sytuacji przedmiotem wniosku powinno być nie odroczenie podatku, lecz odroczenie zaległości podatkowej (wraz z odsetkami). Jest to bardzo ważne, gdyż nieprawidłowe sformułowanie żądania jest podstawą do odrzucenia wniosku.

 

Wymagane dane

 

Omawiany wniosek – poza pozostałymi danymi wymaganymi od każdego podania w postępowaniu podatkowym (zob. art. 168 Ordynacji podatkowej) – powinien określać w szczególności:

  • zakres żądania, tj. jaką należność, w jakiej wysokości i za jaki okres chcemy odroczyć (np. podatek VAT za kwiecień 2020 r. w kwocie 50.000 zł),
  • termin, do którego chcemy odroczyć spłatę oraz
  • wskazanie o jaką ulgę wnioskujemy.

 

Oprócz powyższego, w analizowanym wniosku należy uzasadnić istnienie w danym przypadku ważnego interesu podatnika (wnioskodawcy) lub interesu publicznego (wystarczy występowanie jednego z nich). Stanowi to bowiem główny warunek uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia.

 

Ważny interes

 

Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają, co należy rozumieć przez ważny interes podatnika oraz interes publiczny. Kierując się stanowiskiem prezentowanym przez sądy administracyjne można jednak uznać, że:

  • z istnieniem ważnego interesu podatnika mamy do czynienia m.in., gdy zapłata należnego podatku w terminie może rodzić po stronie podatnika ryzyko: zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, utraty źródła utrzymania (w tym możliwości zarobkowania) czy utraty rynku, tj. konkurencyjności (wyrok WSA w Warszawie z 12 lutego 2007 r. sygn. III SA/Wa 3879/06 oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 września 2010 r., sygn. I SA/Bd 501/10). Ponadto, występowanie ważnego interesu podatnika jest utożsamiane również z sytuacją, gdy z powodu nadzwyczajnych losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zobowiązań podatkowych (wyrok WSA w Szczecinie z 17 marca 2011 r. sygn. I SA/Sz 860/10).
  • interes publiczny uzasadnia odroczenie VAT m.in., gdy zapłata tego podatku w terminie spowoduje konieczność zapewnienia podatnikowi środków pomocy ze strony państwa (zasiłki, zapomogi i inna pomoc o charakterze socjalnym), gdyż podatnik nie będzie w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb we własnym zakresie (wyrok WSA w Łodzi z 11 października 2005 r., sygn. I SA/Łd 883/05).

 

Jak wynika z powyższego, ważny interes podatnika oraz interes publiczny to pojęcia o dość szerokim zakresie znaczeniowy. Ich istnienie w danym przypadku niewątpliwie może być zatem rozpatrywane przez pryzmat negatywnych konsekwencji ponoszonych w związku z epidemią COVID-19.

 

Korzyści w czasie epidemii COVID-19

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, wnioski ulgowe (w tym wnioski o odroczenie płatności VAT) są rozpatrywane w pierwszej kolejności. Ponadto, w okresie obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w związku z odroczeniem płatności podatku nie jest pobierana tzw. opłata prolongacyjna (swego rodzaju korzystniejszy zamiennik odsetek za zwłokę).

 

Okoliczności te powodują, że omawiana ulga w zapłacie podatku jest obecnie dużo korzystniejsza dla podatników. Jeżeli zatem z różnych przyczyn nie możemy wykonać zobowiązania w terminie, warto z tej formy pomocy skorzystać. Należy jednak pamiętać, że istotą odroczenia płatności jest przesunięcie w czasie terminu zapłaty podatku. Nie zaś całkowite jego umorzenie. Tym samym, uzyskanie pozytywnej decyzji w tym zakresie nie pozwoli nam na uwolnienie się od ciężaru tego zobowiązania. Jeżeli zatem przewidujemy, że w naszym przypadku zapłata należnego podatku w pełnej wysokości nie będzie możliwa także w późniejszym terminie, rekomendowane jest rozważanie skorzystania z innych dostępnych rozwiązań – m.in. ze złożenia wniosku o rozłożenie podatku na raty.