Od 27.06.2017 r. obowiązują zmienione zasady przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek przez naruszenie prawa konkurencji. Uprawnionymi do odszkodowania są nie tylko podmioty bezpośrednio pokrzywdzone. Ustawa stanowi, że do odszkodowania uprawnieni są również nabywcy pośredni. Pełna treść ustawy dostępna jest tutaj.