Bardzo często jesteśmy pytani o to, w jaki sposób odwołać członka zarządu spółki z o.o.

W praktyce może się pojawić dużo wątpliwości. Znajomość procedury odwołania członka zarządu pozwoli uniknąć problemów. Zachęcamy więc do zapoznania się z naszym wpisem na temat procedury odwołania członka zarządu z zarządu sp. z o.o.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych

Stosownie do art. 203 § 1 k.s.h. członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.

Zatem aby doszło do odwołania członka zarządu musi dojść do zwołania zgromadzenia wspólników. Ewentualnie, jeśli jest reprezentowany cały kapitał zakładowy spółki, zgromadzenie może się odbyć bez formalnego zwołania. Następnie wspólnicy muszą podjąć na wspomnianym zgromadzeniu uchwałę o odwołaniu danej osoby z zarządu spółki. W niektórych sytuacjach możliwe jest podjęcie uchwały pisemnej w tym zakresie, jednak przeważnie odbywa się to na zgromadzeniach wspólników.

Oczywiście umowa spółki może przewidywać inne rozwiązanie, np. upoważniać radę nadzorczą do odwołania członków zarządu, czy też przyznać wspólnikowi uprawnienia osobiste do odwoływania członków zarządu. Jednak nawet wtedy, gdy umowa spółki z o.o. wskazuje inny organ lub upoważnia inną osobę do odwołania członka zarządu, to zgromadzenie wspólników nie traci uprawnienia do odwołania członka zarządu. Umowa spółki nie może bowiem wyłączać kompetencji zgromadzenia wspólników do odwołania członków zarządu, a dopuszczalne jest jedynie ograniczenie tego uprawnienia. Ponadto umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Warto zwrócić na to uwagę, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki w celu odwołania członka zarządu.

Odwołanie z zarządu a odwołanie z pełnionej funkcji

Co istotne, uchwała o odwołaniu członka zarządu musi jednoznacznie określać, że wolą wspólników jest odwołanie z zarządu, a nie tylko z pełnionej funkcji. Innymi słowy musi z niej wynikać jednoznacznie, że wspólnicy nie chcą, aby dana osoba zasiadała w zarządzie spółki.

Wątpliwość może się pojawić w przypadku odwołania Prezesa, gdy treść uchwały będzie mieć jedynie następujące brzmienie: zgromadzenie wspólników postanawia odwołać Pana XYZ z funkcji Prezesa zarządu. Wówczas powstaje wątpliwość, czy dana osoba przestaje być tylko Prezesem i pozostaje (zwykłym) członkiem zarządu, czy zostaje całkowicie wykluczona z zarządu. Należy unikać takich wątpliwości i formułować uchwały w sposób jednoznaczny.

Data odwołania

Uchwała o odwołaniu członka zarządu może mieć skutek natychmiastowy. Może też wskazywać, że odwołanie nastąpi ze skutkiem na określony dzień w przyszłości.

Tajne głosowanie

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 247 § 2 k.s.h. w sprawach osobowych należy zarządzić tajne głosowanie. Takim jest głosowanie przy podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu. Tajność głosowania należy odnotować w protokole ze zgromadzenia wspólników.

Poinformowanie odwołanego członka zarządu

Po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu należy go niezwłocznie o tym fakcie poinformować. Powinien wiedzieć, że nie jest już członkiem zarządu i nie ma prawa reprezentować spółki z o.o. W przypadku braku przekazania takiej informacji osoby trzecie mogłyby zawrzeć z nim (jako reprezentantem spółki) ważną i skuteczną umowę, mimo jego odwołania. Ryzyka z tym związane są daleko idące, dlatego warto dopilnować wspomnianego obowiązku informacyjnego.

Zgłoszenie do KRS

Fakt odwołania członka zarządu należy zgłosić elektronicznie do rejestru przedsiębiorców KRS. Aktualnie robi się to poprzez Portal Rejestrów Sądowych (PRS). Do wniosku należy załączyć protokół zgromadzenia wspólników z uchwałą o odwołaniu członka zarządu. Warto wspomnieć, że odwołanie nie wymaga dla swej skuteczności zgłoszenia do KRS. Jest to tzw. wpis deklaratoryjny. Decydujące znacznie ma samo powzięcie uchwały o odwołaniu. Niemniej istnieje obowiązek zgłoszenia tej zmiany do KRS w ciągu 7 dni od daty powzięcia uchwały (lub wejścia w życie uchwały). Jak najszybsze ujawnienie danych osób reprezentujących aktualnie spółkę ma dla każdej spółki kluczowe znaczenie.

Weryfikacja wpisu do CRBR

Odwołanie określonej osoby z zarządu może w niektórych sytuacjach powodować obowiązek dokonania aktualizacji wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Warto się upewnić, czy zmiana naszego zarządu niesie za sobą taki obowiązek (prowadzi do zmiany beneficjentów rzeczywistych wykazywanych w CRBR). Tym bardziej, że za brak właściwego zgłoszenia i aktualizacji danych grożą wysokie kary.

Odwołanie a inne formy ustąpienia z funkcji

Odwołanie nie jest jedyną formą ustąpienia z funkcji członka zarządu. Członek zarządu może też przestać pełnić tę funkcję z powodu:

  • rezygnacji,
  • upływu kadencji,
  • braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • śmierci.

W przypadku zajścia powyższych okoliczności zasadniczo nie jest już wymagane formalne (dodatkowe) odwołanie z zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, ani zatwierdzanie tych okoliczności.

Wzór uchwały zgromadzenia o odwołaniu członka Zarządu

Najprostszy wzór uchwały o odwołaniu członka Zarządu z protokołu zgromadzenia wspólników wygląda następująco:

 

UCHWAŁA nr [·]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [·] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w [
·] z dnia [·] roku

1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [·] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [·] niniejszym odwołuje Pana/Panią [·] z Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia [·] r.

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi [·] głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”.

 

 

Mamy nadzieję, że nasz wpis pozwoli na właściwe przeprowadzenie procedury odwołania członka zarządu. W przypadku dodatkowych wątpliwości chętnie pomożemy. Możemy też przeprowadzić cały proces jako Państwa pełnomocnicy. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Niniejszy wpis dotyczy stanu prawnego obowiązującego na dzień jego opublikowania i nie podlega aktualizacji.