Strategia Podatkowa

Od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r. podatnicy są obowiązani do podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przez strategię podatkową należy rozumieć zbiór formuł decyzyjnych obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

 

Wymóg ten dotyczy podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50.000.000 euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK) – niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów. W drodze wyjątku, przepisy nie mają zastosowania do podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie z administracją skarbową.

 

Podatnicy są zobowiązani do publikowania stosownej informacji na stronie internetowej i przekazywania jej urzędowi skarbowemu do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Jeżeli zatem rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, informację za dany rok należy złożyć do 31 grudnia kolejnego roku.

 

W przypadku, gdy podatnik nie powiadomi właściwego organu podatkowego o adresie strony internetowej, na której upublicznił informację o realizowanej strategii podatkowej podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 250.000 zł.

 

Zakres naszego wsparcia

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom, Sendero świadczy usługi wsparcia w zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych ze strategią podatkową. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

  • analizę wewnętrznych procedur, zakresów odpowiedzialności, a także zasad, jakimi kierujecie się Państwo przy wypełnianiu obowiązków podatkowych,
  • przygotowanie dokumentu opisującego strategię podatkową oraz informacji o tej strategii – zgodnie z wymogami ustawowymi,
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązków związanych ze strategią podatkową,
  • przygotowanie innych dokumentów regulujących ramy zarządzania funkcją podatkową, w tym np. ładu podatkowego, polityk podatkowych dla poszczególnych podatków czy zasad zarządzania strategicznego w obszarze podatkowych (należy bowiem zakładać, że posiadanie takich dokumentów będzie z biegiem czasu postrzegane jako właściwe i oczekiwane – głównie w kontekście nacisku na zwiększanie transparentności podatkowej „dużych” podatników).

Dlaczego Sendero?

  • Posiadamy unikalne w skali kraju doświadczenie i kompetencje – nasz dział Compliance wspiera jedną z największych Podatkowych Grup Kapitałowych z branży budowlanej w staraniu o uczestnictwo w Programie Współdziałania. Jest to unikalna i prestiżowa forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z największymi podatnikami. Uczestnictwo w Programie Współdziałania warunkowane jest wdrożeniem Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, których kluczowym komponentem jest strategia podatkowa.
  • Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu wewnętrznych procedur oraz przeprowadzaniu przeglądów podatkowych.

Ponadto, na Państwa życzenie jesteśmy gotowi podjąć się również innych podobnych czynności związanych z omawianym zagadnieniem.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.