1 maja 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (tzw. pakiet akcyzowy). Wprowadzone zmiany mają uszczelnić system polskiej akcyzy i pomóc wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych.

Co obejmuje pakiet akcyzowy

Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą dotyczą:

  • elektronizacji akcyzy,
  • wprowadzenia obowiązku składania deklaracji akcyzowych dla wyrobów korzystających ze zwolnienia z akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
  • warunków wydawania i cofania zezwoleń akcyzowych,
  • Wiążących informacji akcyzowych (WIA).

Elektronizacja akcyzy

Nowelizacja wdrażająca pakiet akcyzowy wprowadza obowiązek składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej. Możliwość składania deklaracji akcyzowych w formie papierowej zostanie ograniczona tylko do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przepisy w zakresie obowiązku elektronizacji zaczną obowiązywać od:

  • 1 lipca 2021 r. – w zakresie elektronicznego składania deklaracji akcyzowych;
  • 1 stycznia 2022 r. – w zakresie elektronicznego prowadzenia ewidencji.

Obowiązek składania deklaracji akcyzowych

Od 1 lipca 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wykorzystują wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy (z pewnymi wyjątkami), jak również wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowane zerową stawką akcyzy, będą obowiązani składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje akcyzowe.

Okresem rozliczeniowym będzie kwartał, a termin na złożenie deklaracji to 25 dzień (a w przypadku deklaracji uproszczonych – 10 dzień) drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnicy będą zobowiązani składać deklaracje kwartalne począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

Warunki wydawania i cofania zezwoleń akcyzowych

Zmiany w zakresie warunków wydawania i cofania zezwoleń akcyzowych mają na celu przeciwdziałanie sytuacjom, w których osobami kierującymi działalnością podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe oraz status pośredniczącego podmiotu tytoniowego mogłyby być tzw. słupy lub osoby, które nie gwarantują wywiązywania się przez podmiot z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Pakiet akcyzowy rozszerza katalog przesłanek, na podstawie których organy będą mogły odmówić wydania zezwoleń. Jednocześnie, nowelizacja wprowadza dodatkowe przesłanki umożliwiające organom cofnięcie zezwoleń wydanych uprzednio przedsiębiorcom. Przykładowo, organy będą uprawnione do cofnięcia zezwolenia w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego.

Wiążąca Informacja Akcyzowa

Pakiet akcyzowy przewiduje również, że WIA będą wiązać nie tylko organy podatkowe, ale również podmioty, które o nie wystąpiły. Ważność wydawanych WIA została ograniczona do pięciu lat. Dodatkowo WIA utraci swoją ważność w przypadku zmian w przepisach akcyzowych, Nomenklaturze Scalonej lub wyjaśnieniach do niej – o ile ich zmiana spowoduje niezgodność z tymi regulacjami. Utrata ważności WIA spowoduje natychmiastowy brak możliwości jej stosowania.

Jak przygotować się do wprowadzonych zmian?

W związku z powyższymi zmianami w ustawie o akcyzie, podatnicy akcyzy powinni rozpocząć proces wdrażania nowych rozwiązań pozwalających na realizację obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych, przesyłania deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej oraz – ewentualnie – składania kwartalnych deklaracji akcyzowych. Natomiast, w przypadku podatników posiadających różnego rodzaju zezwolenia, warto sprawdzić czy spełniają wszystkie nowe kryteria związane z ich posiadaniem.