Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 30 marca 2021 r. wprowadziła m.in. obowiązek składania deklaracji kwartalnych oraz deklaracji kwartalnych uproszczonych. Po raz pierwszy podatnicy akcyzy złożą je za trzeci kwartał  bieżącego roku już w listopadzie.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Do składania deklaracji kwartalnych (AKC-KZ) zobowiązani zostali podatnicy prowadzący działalność wyłącznie w zakresie wyrobów akcyzowych:

  • objętych zwolnieniem od akcyzy (z pewnymi wyjątkami) oraz
  • wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Natomiast deklaracje kwartalne uproszczone (AKC-UAKZ) zobowiązani są składać podatnicy nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane na terytorium kraju zerową stawką akcyzy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej.

Jaki jest termin składania nowych deklaracji kwartalnych?

Deklaracje kwartalne AKC-KZ powinny być składane w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Natomiast termin złożenia kwartalnych deklaracji uproszczonych AKC-UAKZ upływa 10. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przy czym – zgodnie z przepisem przejściowym – ww. deklaracje kwartalne powinny być składane począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r. Zatem, pierwsze deklaracje kwartalne powinny być złożone już w listopadzie.

Jak się przygotować do nowych obowiązków?

Deklaracje kwartalne i deklaracje kwartalne uproszczone trzeba będzie złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy PUESC – co może stanowić wyzwanie szczególne dla tych podmiotów, które po raz pierwszy będą składać deklaracje akcyzowe.

Dodatkowo, mimo opublikowania przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień w tym zakresie, podatnicy wciąż mają wątpliwości dotyczące w szczególności kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania nowych przepisów – o czym świadczą składane przez nich wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych.

Dlatego też, aby należycie i terminowo wywiązać się z nowych obowiązków rekomendujemy, aby już teraz zweryfikować czy obowiązek składania nowych deklaracji kwartalnych nas dotyczy oraz – ewentualnie – wdrożyć rozwiązania techniczne pozwalające na wysyłkę nowych deklaracji drogą elektroniczną.