Wkrótce mija rok od wejścia w życie pierwszego SLIM VAT. Pakiet w założeniu miał uprościć i unowocześnić rozliczenia na gruncie podatku od towarów i usług. Jednym z jego elementów były zmiany dotyczące reguł rozliczania faktur korygujących in minus. Czy nowelizacja w tym zakresie rzeczywiście ułatwiła życie przedsiębiorcom?

Możliwość zawarcia uzgodnienia

 

Wielu przedsiębiorców w 2021 r. stosowało jeszcze przepisy o zasadach ujmowania faktur korygujących in minus w brzmieniu sprzed nowelizacji. Rozwiązanie takie było możliwe pod warunkiem, że zawarcia między sprzedawcą a nabywcą odpowiedniego uzgodnienia w tym zakresie, czyli:

 • sprzedawca i nabywca zawarli uzgodnienie, z którego wynikało, że wybierają oni zasady dotyczące rozliczania faktur korygujących in minus obowiązujące przed 1 stycznia 2021 r.,
 • uzgodnienie zostało sporządzone w formie pisemnej,
 • uzgodnienie zawarto przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

 

W związku z tym, przedsiębiorcy, którzy nie stosowali jeszcze w tym roku nowych regulacji, muszą szybko przyswoić sobie te zasady.

Od przyszłego roku zasady rozliczania faktur korygujących wprowadzone pakietem SLIM VAT będą obowiązkowe dla wszystkich podatników.

 

Korygowanie po nowemu

 

Zgodnie z regulacjami, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., co do zasady, sprzedawca powinien obniżyć podstawę opodatkowania:

 1. w miesiącu, w którym wystawi fakturę korygująca in minus – pod warunkiem, że w tym miesiącu będzie posiadać dokumentację potwierdzającą:
  • uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz
  • spełnienie ww. warunków,
 2. w miesiącu, w którym uzyska ww. dokumentację – jeżeli dokumentacja ta zostanie uzyskana po miesiącu, w którym została wystawiona faktura korygująca in minus.

 

Z kolei nabywca ma obowiązek skorygować podatek naliczony w miesiącu, gdy:

 1. uzgodni warunki obniżenia podstawy opodatkowania ze sprzedawcą,
 2. warunki zostaną spełnione. Co do zasady, niezależnie od tego czy nabywca otrzymał fakturę korygującą in minus od sprzedawcy (jednak, jeżeli nabywca otrzymał taką fakturę, to jest on obowiązany do skorygowania VAT naliczonego i nie może powoływać się na brak uzgodnienia warunków transakcji).

 

Jak widać nowe zasady mogą okazać się problematyczne zwłaszcza w kwestii podatku naliczonego. Przedsiębiorcy teoretycznie mogą być zobowiązani do zmodyfikowania rozliczenia jeszcze przed otrzymaniem faktury korygującej. Można mieć zatem wątpliwości, czy dla nabywców nowe regulacje są rzeczywiście bardziej przyjazne. Na marginesie, warto też zauważyć, że „uproszczony” przepis opisujący zasady korekty po stronie nabywcy liczy obecnie aż 159 wyrazów – stał się zatem ponad dwukrotnie dłuższy niż dotychczas.

 

W związku ze zgłaszanymi trudnościami, 23 grudnia 2021 r. MF wydało objaśnienia podatkowe w zakresie pakietu SLIM VAT, dotyczące m.in. rozliczania faktur korygujących in minus. Nie rozwiały one jednak wszystkich wątpliwości przedsiębiorców. Kłopotliwe dla przedsiębiorców okazuje się w szczególności ustalenie kiedy dochodzi do uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

 

Uzgodnienie warunków korekty

 

W kontekście uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania warto przywołać wydaną niedawno interpretację indywidualną z 23 listopada 2021 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.598.2021.2.AK), która odnosi się do zasad korygowania podatku naliczonego. Zdaniem dyrektora KIS wyrażonym w ww. interpretacji, w przypadku:

 

zwrotów towarów (zarówno w przypadku rezygnacji z zakupu jak i reklamacji wadliwego towaru), reklamacji jakościowych towaru (bez jego zwrotu) czy rabatów potransakcyjnych (udzielanych np. z uwagi na osiągnięty obrót zakupów) – do uzgodnienia warunków dochodzi w chwili, w której nabywca otrzyma informację o obniżeniu podstawy opodatkowania, i w tym momencie staje się on zobowiązany do dokonania korekty. Jednocześnie, nie ma przeszkód by powyższą informację stanowiło doręczenie nabywcy faktury korygującej.

 

pomyłek na fakturze (takich jak np. błędny kurs, zawyżona ilość, zawyżona cena jednostkowa) w sytuacji gdy:

 • faktura pierwotna od samego początku zawiera dane niezgodne z rzeczywistością – wówczas należy dokonać korekty „wstecz”,
 • korekta jest związana z przyczyną, która wystąpiła już po dokonaniu dostawy – wówczas należy dokonać korekty „na bieżąco”.

Natomiast, jeżeli pomyłka zostanie wykryta przez sprzedawcę, który bez konsultacji wystawi fakturę korygującą, a nabywca przyjmie taką fakturę korygującą bez sprzeciwu – obniżenie podatku naliczonego powinno nastąpić w miesiącu, w którym faktura korygująca została dostarczona nabywcy.

 

zapłaty ceny na fakturze pomniejszonej o rabat wynikający ze skonta – korekty należy dokonać w momencie dokonania zapłaty. Oznacza to, że nabywca musi zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zrealizował płatność.

 

Jak widać, zasady ujmowania faktur korygujących in minus dalej sprawiają trudności podatnikom. Określenie momentu skorygowania rozliczeń – zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego – wymaga dokładnego przeanalizowania konkretnej sytuacji. Błędy w tym zakresie mogą pociągać za sobą konsekwencje finansowe.

 

Kolejne zmiany dotyczące faktur już od 1 stycznia 2022

 

Należy pamiętać, że od początku 2022 roku w życie wchodzi również szereg kolejnych regulacji związanych z wystawianiem oraz korygowaniem faktur. Należą do nich w szczególności zmiany dotyczące wystawiania korekt zbiorczych, umieszczania na dokumentach oznaczeń „faktura korygująca” oraz „duplikat”, a także możliwości wcześniejszego wystawiania faktur. Co więcej, od 1 stycznia 2022 r. będzie działać także Krajowy System e-Faktur (KSeF). Korzystanie z systemu będzie jednak na razie dobrowolne.