Biała lista podatników VAT od początku jej istnienia budzi wiele uzasadnionych wątpliwości podatników. Ministerstwo Finansów, chcąc pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu zasad funkcjonowania ww. narzędzia i skorelowanych z nimi przepisów, opublikowało kolejne, oficjalne wyjaśnienia w tym zakresie. Dotyczą one m.in. wirtualnych rachunków kontrahentów, szybkich płatności internetowych oraz płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów.

Jakie wątpliwości wyjaśniło Ministerstwo Finansów?

Opublikowane wyjaśnienia zostały przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Ministerstwo Finansów odniosło się w nich m.in. do płatności realizowanych za pomocą karty debetowej czy kredytowej oraz tzw. szybkich płatności internetowych. W tym zakresie MF wyjaśniło, że tego typu formy zapłaty nie są uznawane za „płatności dokonywane przelewem”, a zatem nie są one objęte regulacjami dotyczącymi przedmiotowego wykazu. Oznacza to, że dokonanie tego rodzaju zapłaty nie będzie skutkowało poniesieniem przez podatnika ewentualnych, negatywnych konsekwencji podatkowych (takich jak brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychód).

Ponadto, MF ustosunkowało się również do płatności dokonywanych na wirtualne rachunki kontrahentów. W przedmiotowych wyjaśnieniach MF wskazało, że takie rachunki nie są umieszczane w białej liście, gdyż nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub CEiDG. Niemniej, wykaz – po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego – wyświetla informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje jego dane. Zdaniem MF w takiej sytuacji najlepiej przeszukać wykaz po numerze ww. rachunku rozliczeniowego, co pozwoli na potwierdzenie, że jest on przypisany do określonego podatnika.

Co więcej, MF podkreśliło również, że w wykazie podatników VAT nie ma zagranicznych rachunków bankowych, ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu prawa bankowego lub imienne rachunki rozliczeniowe w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów nie wyjaśniło jednak, co w sytuacji, gdy dokonamy płatności na taki rachunek bankowy zagranicznego podmiotu. W naszej ocenie takie działanie – od 1 stycznia 2020 r. – może narazić nas na negatywne konsekwencje podatkowe. Konieczne może zatem okazać się każdorazowe informowanie o takich płatnościach urzędu skarbowego (w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu).

Ponadto, w analizowanych wyjaśnieniach wskazano m.in., że:

  • obecnie planowane są prace legislacyjne, aby po 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie musieli sprawdzać rachunków cesyjnych (tj. rachunków tworzonych przez banki przy każdej konkretnej umowie kredytu) w nowo utworzonym wykazie,
  • aktualnie trwa proces legislacyjny zmierzający ku temu, aby po 1 stycznia 2020 r. rachunki banków i SKOS, prowadzonych przez te instytucje dla celów ich gospodarki własnej, znalazły się w białej liście.

Gdzie można odnaleźć wyjaśnienia?

Przedstawione powyżej zagadnienia to tylko niektóre kwestie, które zostały wytłumaczone przez MF w opublikowanych wyjaśnieniach. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej (https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi) oraz na portalu podatkowym podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/q-a-wykaz-podatnikow-vat/).