Pod koniec lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian w przepisach podatkowych i mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Poniżej prezentujemy kilka istotniejszych zmian w zakresie podatków dochodowych.

Zmiany wpływające na wysokość wynagrodzeń

Jedną z najgłośniej zapowiadanych zmian jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł do 30.000 zł oraz podwyższenie progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł. Zmianie ulegną również zasady opłacania składki zdrowotnej zarówno w stosunku do przedsiębiorców jak i pracowników. Składka ma wynosić 9 proc. od osiąganych dochodów bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Ulga dla klasy średniej

Nowe przepisy zakładają również tzw. ulgę dla klasy średniej, która będzie miała zastosowanie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę dot. pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, których roczne przychody z tych tytułów mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie od 5.701 zł do 11.141 zł). Ulga ma na celu zniwelowanie ewentualnych strat jakie ww. pracownicy ponieśliby w związku z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie przepisów ograniczających możliwość wykupu leasingowanych samochodów do majątku prywatnego. Ograniczenie to ma wpłynąć na brak możliwości korzystnej podatkowo sprzedaży samochodu po okresie leasingu. Nowe przepisy mają również uniemożliwić wnoszenie do firmy przeszacowanego majątku. Zgodnie z projektowanymi przepisami odpisów amortyzacyjnych będzie można dokonywać od wartości rynkowej określonej w momencie przyjęcia danego składnika do firmy, a nie jak do tej pory od „historycznej” ceny nabycia.

Nowe ulgi dla firm

Istotną projektowaną zmianą jest również wprowadzenie możliwości jednoczesnego skorzystania z ulgi na działalność B+R oraz preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest możliwością stosowania IP Box. Ponadto, w ramach Polskiego Ładu planuje się wprowadzenie ulg mających na celu wspieranie inwestycji, tj.:

  • ulgi na prototypy,
  • ulgi na robotyzację,
  • ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Zmiany w TP

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie również zmian w zakresie cen transferowych m. in. polegających na wydłużeniu terminów dot. sporządzanie lokalnej dokumentacji TP o jeden miesiąc, a w przypadku informacji TPR o 2 miesiące, likwidacji oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP i przeniesieniu go do informacji TPR, rozszerzeniu zwolnienia z konieczności sporządzania lokalnej dokumentacji TP.

***

Ostateczne zmiany w przepisach podatkowych mają zostać uchwalone do końca listopada br. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z nowymi projektowanymi przepisami, służymy pomocą. Jeżeli będzie to Państwa intencją, z przyjemnością udzielimy Państwu w przyszłości merytorycznego wsparcia w zakresie projektowanych rozwiązań podatkowych.