Program tarczy finansowej

Polski rząd ogłosił program tzw. tarczy finansowej. W jej ramach przewidziane jest udostępnienie przedsiębiorcom finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju w formie m.in. pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz subwencji.

Dofinansowanie ma być udostępniane na podstawie umów. W najbliższych dniach mają zostać opracowane wzory wniosków o dofinansowanie.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. brak otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacji lub postępowania restrukturyzacyjnego;
 2. beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy powinien posiadać polską rezydencję podatkową i rozliczać podatki za 2 ostatnie lata w Polsce. Dla małych i średnich przedsiębiorstw możliwe jest odejście od tej zasady m.in., jeżeli przedsiębiorca zagraniczny przyjmie na siebie dodatkowe obowiązki np. inwestycyjne;
 3. prowadzenie działalności w dniu 31.12.2019 r.;
 4. niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ZUS;
 5. nieprowadzenie działalności w niektórych dziedzinach (np. produkcja lub handel bronią lub amunicją, produkcja lub dystrybucja wyrobów tytoniowych i podobnych używek, hazard).

Podział na małych, średnich i dużych przedsiębiorców ma nastąpić wg prawa polskiego. Oznacza to, że nie będzie brana pod uwagę grupa kapitałowa, do której należy przedsiębiorca.

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.  Obroty porównuje się do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku 2019;

Wartości subwencji finansowej dla MŚP mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przyodpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%.

 Nie mogą jednak przekroczyć 800 tys. EUR.

Zasady zwrotu subwencji:

 1. 100% subwencji podlega zwrotowi w przypadku zaprzestania działalności w ciągu roku od jej otrzymania;
 2. 25% subwencji podlega bezwarunkowo zwrotowi po roku od jej otrzymania;
 3. do 25% subwencji może podlegać zwrotowi w zależności od straty przedsiębiorstwa na sprzedaży;
 4. do 25% subwencji może podlegać zwrotowi jeżeli przez rok nie zostanie utrzymane zatrudnienie w stosunku do stanu na 31.12.2019 r.

Zwrot subwencji nastąpi w 24 równych ratach począwszy od trzynastego miesiąca po jej otrzymaniu.

DUŻE FIRMY

Warunki otrzymania dofinansowania:

 1. spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. Obroty porównuje się do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku 2019;
 2. utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 3. nieotrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekracza­jącej 25% należności;
 4. brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredy­towych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego;
 5. uczestnictwo w programach sektorowych.

Finansowanie płynnościowe

Duży przedsiębiorca może otrzymać finansowanie płynnościowe w formie pożyczki, skupu należności, skupu obligacji lub gwarancji. Pomoc ta będzie udzielana na okres do 2 lat i może być przedłużona o rok. Pomoc będzie oprocentowana. Udziela się jej w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce finansowej, nie więcej jednak niż 1 mld zł. Przewidziane będą dozwolone i zakazane przeznaczenie środków z pomocy. Zwrot środków nastąpi według harmonogramu ustalonego w umowie.

Finansowanie preferencyjne

Finansowanie preferencyjne udzielane jest w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości. Można ją otrzymać po spełnieniu co najmniej jednego warunku:

 1. gotówkowa strata na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego 2020 r.,
 2. prognozowany poziom zadłużenia przed­siębiorstwa wzrósł na skutek choroby COVID-19 do poziomu, który zagraża jego stabilności finansowej,

W celu otrzymania pomocy należy przedstawić plan restrukturyzacji oraz projekcje finansowe uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej oraz przejść pozytywnie uproszczone due dilligence.

Pożyczka będzie udzielana na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia o rok i będzie oprocentowana.

Wysokość umorzenia pożyczki będzie uzależniona od skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży. Może też być uzależniona od utrzymania zatrudnienia.

Wysokość pożyczki będzie uzależniona od prognozowanej luki płynnościowej, ale nie może przekroczyć 750 mln zł.

Finansowanie inwestycyjne

Polski Fundusz Rozwoju może nabywać udziały lub akcje przedsiębiorstw, warranty subskrypcyjne lub obligacje, a także udzielać pożyczek zamiennych na akcje.

Warunkiem uzyskania takiej formy pomocy jest przedstawienie wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji, projekcji finansowych oraz pozytywny wynik uproszczonego due dilligence.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tarczy finansowej można znaleźć w dokumencie „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców” opracowanym przez Polski Fundusz Rozwoju.

Będziemy przyglądać się rozwojowi programu i śledzić kolejne wytyczne, tak aby udzielać pomocy przedsiębiorcom zainteresowanym udzieleniem wsparcia.

Zespół SENDERO Tax & Legal