Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT – czyli nowego rozwiązania podatkowego przewidzianego ustawą o VAT. Na czym polega nowe rozwiązanie zwane „grupą VAT”? Co obejmują objaśnienia? O tym przeczytasz w dalszej części wpisu.

 

Objaśnienia dotyczące Grup VAT

 

13 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT. Projekt dotyczy regulacji odnoszących się do tworzenia, funkcjonowania i zakończenia działania nowego podatnika jakim jest grupa VAT. Ich głównym celem jest praktyczne przybliżenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących wspólnych rozliczeń VAT przez podmioty powiązane w ramach grupy VAT.

 

Grupa VAT – co to takiego?

 

Grupa VAT to nowe rozwiązanie podatkowe, które pozwoli na traktowanie kilku podmiotów powiązanych jako jednego podatnika VAT. Jednocześnie transakcje zawierane w ramach grupy VAT będą wyłączone z opodatkowania VAT.

 

Nowe narzędzie w rękach podatników będzie dostępne od 1 stycznia 2023 r. (a nie jak zakładano od 1 lipca 2022 r.). Skorzystać z niego będą mogły podmioty, które są ze sobą powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Warunek ten będzie musiał być spełniony przez cały okres istnienia grupy VAT. Do innych warunków koniecznych dla utworzenia grupy VAT należą:

 • zawarcie umowy o utworzeniu grupy VAT,
 • posiadanie siedziby na terytorium Polski lub prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium Polski;
 • wyznaczenie przedstawiciela grupy VAT, który będzie ją reprezentował w zakresie jej praw i obowiązków;
 • dokonanie rejestracji grupy VAT we właściwym – dla przedstawiciela grupy VAT – urzędzie skarbowym;
 • istnienie grupy VAT przez okres co najmniej 3 lat (będzie możliwość jego wydłużenia).

 

Wyżej wskazane kwestie zostały szczegółowo poruszone w pierwszej części projektu objaśnień. Co jeszcze tam znajdziemy?

 

Odliczenia w grupach VAT

 

Ministerstwo Finansów w projekcie zakłada, że grupie VAT będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w ustawie o VAT. Innymi słowy jeśli zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT to podatnikowi tj. grupie VAT będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego.

 

W projekcie objaśnień zostały także wskazane metody odliczenia VAT na wypadek wykorzystywania nabywanych towarów i usług do działalności mieszanej oraz braku możliwości przyporządkowania danych zakupów do rodzaju działalności (w tym opodatkowanej, zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu). Wśród tych metod Ministerstwo Finansów wymienia: zasadę alokacji bezpośredniej,  tzw. prewspółczynnik, udział procentowy i współczynnik.

W projekcie zostały także określone zasady dokonywania korekt VAT oraz odliczeń wydatków związanych z samochodami. Zwrócono również uwagę na odliczenia VAT z zastosowaniem udziału procentowego w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

 

Raportowanie w grupie VAT

 

Kolejnymi istotnymi kwestiami omówionymi w projekcie objaśnień podatkowych są raportowanie i fakturowanie w ramach grupy VAT. Jak wynika z projektu, grupa VAT jako podatnik VAT będzie składać jeden zbiorczy plik JPK_VAT z deklaracją. Grupa VAT będzie wystawiała również faktury VAT za czynności wykonane przez poszczególnych jej członków.

 

W związku z wyłączeniem czynności dokonywanych wewnątrz grupy z opodatkowania VAT, nie będą one dokumentowane fakturami VAT. Członkowie grupy VAT będą jednak zobowiązani do prowadzenia w formie elektronicznej odrębnej ewidencji transakcji wewnątrzgrupowych. Taką ewidencję, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu którego ona dotyczy – za pomocą środków komunikacji elektronicznej –  będą zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego.

 

Jakie kwestie zostały jeszcze poruszone w projekcie?

 

W projekcie objaśnień zostały ponadto zawarte wyjaśnienia w zakresie:

 • wiążących informacji stawkowych (WIS) i indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • rozliczeń dotyczących wewnątrzwspólnotowych i transgranicznych transakcji,
 • kontroli i postępowań podatkowych,
 • procedury OSS (one stop shop),
 • stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP),
 • korzystania z Krajowego systemu e-Faktur (KSeF),
 • schematów podatkowych (MDR),
 • egzekucji,
 • stwierdzenia nadpłaty.

 

Należy jednak pamiętać, że wskazany dokument jest obecnie projektem i jego zakres może ulec zmianie. Aktualnie otwarte są dla wszystkich podmiotów konsultacje w jego zakresie. Własne stanowisko, sugestie oraz uwagi można przesyłać drogą elektroniczną do 29 lipca 2022 r. na adres: grupyVATkonsultacje@mf.gov.pl.

 

Treść projektu objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT jest dostępna tutaj: Projekt objaśnień podatkowych dot. grup VAT.