Zdaniem organów podatkowych faktury wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub otrzymaniem zaliczki stanowią tzw. „puste faktury” – tj. faktury, które w związku z tym, że zostały wstawione niezgodnie z przepisami, nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

 

W konsekwencji, w wydawanych aktualnie interpretacjach podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że wystawienie faktury przedwcześnie wiąże się z obowiązkiem zapłaty VAT w niej wykazanego i to niezależnie od obowiązku zapłaty VAT z tytułu dokonania udokumentowanej za jej pomocą transakcji. W konsekwencji podatnik, który wystawił fakturę przedwcześnie może być zmuszony do zapłaty kwoty VAT dwukrotnie (raz z uwagi na wystawienie faktury i raz z uwagi na faktyczne przeprowadzenie transakcji – np. otrzymanie zaliczki).

 

Obowiązku zapłaty VAT z „pustej faktury” można – zdaniem organów podatkowych – uniknąć jedynie w przypadku skorygowania takiej „pustej faktury” do zera oraz wystawienia nowej faktury nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem zaliczki lub dokonaniem dostawy. Taki wniosek wynika m.in. z interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL1-2.4012.109.2019.2.JO z 4 czerwca 2019 r., z interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-1.4012.23.2019.3.KBR z 29 kwietnia 2019 r. oraz z interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-3.4012.672.2018.1.JF z 15 stycznia 2019 r.

 

Naszym zdaniem

 

Naszym jednak zdaniem takie podejście organów jest nieprawidłowe. O ile bowiem rzeczywiście faktura wystawiona przedwcześnie jest obarczona wadą formalną – to jednak nie może być ona uznana za „pustą fakturę”, z uwagi na to, że dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze. W związku z powyższym – niezależnie od tego czy zostanie skorygowana czy nie – jej wystawienie nie powinno skutkować koniecznością zapłaty VAT z niej wynikającego. VAT powinien być rozliczony wyłącznie od zaliczki lub od dostawy, którą ta faktura dokumentuje.

 

Orzecznictwo sądów administracyjnych

 

Nasze stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 1130/18,  orzekł, że „Skoro faktura zaliczkowa odnosi się do rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, które podlegają opodatkowaniu, to samo jej wystawienie w sposób niezgodny z przepisami (przedwcześnie) nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. Takiej przedwcześnie wystawionej faktury nie można więc uznać za „pustą”, to jest oderwaną od realnych zdarzeń gospodarczych, przy której obowiązek zapłaty podatku wiąże się z samym tylko faktem wystawienia faktury”.

 

Takie podejście sądów administracyjnych daje nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.  Niemniej, biorąc pod uwagę, że ewentualne, pozytywne i prawomocne rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii może być czasochłonne i kosztochłonne – lepszym rozwiązaniem wydaje się być przestrzeganie ustawowych terminów wystawiania faktur.