Ochrona odbiorców paliw gazowych

Początek 2022 roku przyniósł znaczną podwyżkę cen gazu. Podwyżki okazały się najbardziej odczuwalne dla odbiorców będących przedsiębiorcami. Trudna sytuacja na rynku gazu została dostrzeżona przez ustawodawcę. W dniu 28.01.2022 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 202; dalej jako: „Ustawa”). Celem wprowadzenia Ustawy jest m.in. ochrona odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej i innych odbiorców wrażliwych. Dla tych podmiotów przewidziano zamrożenie cen paliw gazowych, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., na poziomie zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Krąg podmiotów objętych ochroną taryfową

Wprowadzone Ustawą nowe brzmienie art. 62b ustawy prawo energetyczne (tj. z dnia 31 marca 2021 r.; Dz.U. z 2021 r. poz. 716) zakreśla krąg podmiotów objętych ochroną taryfową. Są to przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale także podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (opieka zdrowotna, pomoc społeczna, przedszkola, kościoły itp.), wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także inne podmioty zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez m.in. gospodarstwa domowe.

Czy oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z ochrony taryfowej przewidzianej Ustawą? Niekoniecznie, bowiem w pewnych przypadkach przedsiębiorca może zostać zakwalifikowany jako odbiorca chroniony, a to niewątpliwie przełoży się na zmniejszenie rachunków za gaz. Będzie tak np. w przypadku lokali mieszkalnych udostępnianych przez pracodawcę dla swoich pracowników lub służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.

Niezbędne jest oświadczenie

Aby skorzystać z przewidzianej Ustawą ochrony taryfowej, należy złożyć dostawcy gazu stosowne oświadczenie, dotyczące m.in. spełnienia warunków niezbędnych do objęcia podmiotu składającego oświadczenie ochroną taryfową. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, stąd należy zadbać o wnikliwą weryfikację okoliczności faktycznych i prawidłową kwalifikację przedsiębiorcy do danej kategorii.

Pozostało mało czasu

Złożenie oświadczenia w terminie do dnia 15 marca 2022 r. spowoduje, że dostawca gazu zobowiązany będzie do korekty dotychczas wystawianych faktur za gaz, począwszy od 1 stycznia 2022 r. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia (tj. bez możliwości korekty od 1 stycznia 2022 r.).

Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy ceną gazu dla podmiotów chronionych, a ceną przewidzianą dla podmiotów nie podlegających takiej ochronie, warto pospieszyć się z formalnościami i postarać się o obniżenie rachunków za gaz, w najszerszym możliwym zakresie.