Już w tę niedzielę, 31 października 2021 r. wejdą do porządku prawnego kolejne zmiany do ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Dotyczą one głównie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Najważniejsze zmiany:

  • Identyfikacja osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR oraz jej uprawnień
  • Obowiązek zgłaszania przez beneficjentów rzeczywistych podmiotom zobowiązanym swoich danych oraz ich aktualizacja
  • Obowiązek wskazywania wszystkich posiadanych obywatelstw
  • Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych
  • Weryfikowanie przez instytucje obowiązane prawidłowości danych zgłoszonych do CRBR i odnotowywanie rozbieżności
  • Obowiązek podejmowania czynności w celu wyjaśnienia przyczyn ewentualnych rozbieżności
  • Obowiązek zgłaszanie potwierdzonych rozbieżności Ministrowi Finansów
  • Doprecyzowanie przepisów o karach finansowych i nowe kary finansowe:
  • kara do 1.000.000 zł dla podmiotów zobowiązanych – za brak aktualizacji informacji w CRBR lub za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
  • kara do 50.000 zł dla beneficjenta rzeczywistego – za brak dostarczenia lub aktualizacji danych podmiotom zobowiązanym.

 

Rekomendujemy ponowną weryfikację wpisów widniejących w CRBR i dokonanie jak najszybciej niezbędnych aktualizacji i korekt.

 

UWAGA! Możliwe zmiany na ostatnią chwilę!

W sejmie prowadzone są prace nad zmianą terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy nowelizującej AML. Być może zostanie przesunięty termin na wpisy do CRBR dla dodatkowych podmiotów zobowiązanych (na luty 2022 r.). Ponadto przesunięciu może ulec termin wejścia w życie nowego obowiązku dla beneficjentów, a także podstawy do nakładania kar za brak aktualizacji danych. Co ciekawe, wspomina o tym projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT. Zostały niespełna dwa dni na jego uchwalenie i podpisanie przez Prezydenta RP.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu i współpracy w tym zakresie: Anna Skowron, Paweł Michalski, Dagmara Rajca-Erd