Obecnie trwają prekonsultacje dotyczące kolejnego pakietu zmian ułatwiających rozliczenia VAT – SLIM VAT 3. Trzeci pakiet uproszczeń zawiera w sumie 20 rozwiązań, mających na celu m.in. poprawę płynności przedsiębiorstw, obniżenie sankcji VAT, konsolidację wiążących informacji. Co jeszcze w nim znajdziemy?

Rozliczenia WNT bez wymogu posiadania faktury 

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, Polska ma być kolejnym krajem UE umożliwiającym odliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) bez obowiązku posiadania faktury.

Proponowane rozwiązanie pozwoliłoby na wykazanie zarówno VAT naliczonego, jak i VAT należnego w jednej deklaracji podatkowej bez konieczności pilnowania dodatkowych terminów, co z pewnością byłoby niemałym ułatwieniem dla podatników – zwłaszcza dla tych dokonujących licznych wewnątrzwspólnotowych nabyć.

Obecnie warunkiem rozliczenia VAT należnego i VAT naliczonego w tej samej deklaracji podatkowej VAT jest otrzymanie przez nabywcę towarów faktury dokumentującej WNT w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Zmiany dotyczące wystawia faktur zaliczkowych

Kolejną pozytywną zmianą jest rezygnacja z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w przypadku otrzymania zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do czynności na poczet których podatnik otrzymał tę zapłatę.

Rozwiązanie to ma być dobrowolne. W związku z tym podatnicy będą mieli wybór czy w ww. przypadku udokumentować otrzymane płatności fakturami zaliczkowymi, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej.

Co ważne, jeśli podatnik zdecyduje się na wystawienie jednej faktury rozliczeniowej, dokument ten – oprócz daty wykonania usługi lub dokonania dostawy towarów – powinien również zawierać datę otrzymania zaliczki (o ile daty te zostaną określone i będą różnić się od daty wystawienia faktury).

Uregulowanie w ustawie zasad przeliczania faktur korygujących

W propozycjach i kierunkach zmian „SLIM VAT 3” pojawiła się chęć uregulowania w ustawie o VAT zasad stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących, w przypadku gdy faktura pierwotna została wystawiona w walucie obcej.

Obecnie w celu zastosowania odpowiedniego kursu do przeliczenia podstaw opodatkowania przy korektach zwiększających/zmniejszających wartości pierwotnych transakcji podatnicy zmuszeni są do stosowania zasad wynikających z dotychczasowej – nie zawsze jednoznacznej – praktyki interpretacyjnej.

W związku z tym, uregulowanie tego zagadnienia bezpośrednio w przepisach dotyczących podatku VAT z pewnością rozwiałoby liczne wątpliwości podatników w tej materii.

Skonsolidowanie oraz ujednolicenie wiążących informacji 

Dodatkowo projekt SLIM VAT 3 zakłada wyznaczenie tego samego organu, tj. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do wydawania wszystkich wiążących informacji. Organ ten zgodnie z projektem ma być odpowiedzialny za wydawanie Wiążących Informacji Taryfowych (WIT), Wiążących Informacji o Pochodzeniu (WIP), Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) oraz – tak jak dotychczas – Wiążących Informacji Stawkowych (WIS).

Konsolidacja wydawania wiążących informacji zapewni przedsiębiorcom ich uzyskanie w jednym miejscu, bez konieczności każdorazowego ustalania, który organ Krajowej Administracji Skarbowej jest właściwy do wydania danej decyzji.

Czy sankcje złagodnieją?

Resort Finansów zaproponował również zmiany dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Zgodnie z zapowiedzią, w ustawie miałby pojawić się nowy przepis umożliwiający odstąpienie przez organ podatkowy od wyznaczania ww. sankcji, w przypadku gdy:

  • wystąpiły szczególne okoliczności, z których można wywnioskować, że podatnik działał z należytą starannością, jakiej można było od niego oczekiwać w danej sytuacji oraz
  • wykryta nieprawidłowość nie skutkowała lub nie może skutkować uszczupleniem należności z tytułu podatku VAT.

Proponowany przepis tym samym miałby dostosować polskie regulacje do wniosków wynikających z wyroku TSUE w sprawie C-935/19. Szerzej na ten temat w naszym artykule pt. Sankcja VAT nie może służyć do karania uczciwych podatników .

Ponadto, obniżeniu mają ulec preferencyjne stawki dodatkowego zobowiązania, o których mowa w art. 112b ust. 2 i ust. 2a ustawy o VAT – odpowiednio z 20% do 15% oraz z 15% do 10%.

Inne wybrane zmiany

Oprócz wyżej opisanych zmian Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić inne uproszczenia, w tym m.in.:

  • zwiększenie limitu sprzedaży uprawiającego do posiadania statusu małego podatnik z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro,
  • możliwość rezygnacji z drukowania raportów fiskalnych oraz dokumentów niefiskalnych wystawianych za pomocą kas rejestrujących online/wirtualnych,
  • doprecyzowanie momentu wykazywania transakcji WDT ze stawką 0% przez korektę deklaracji,
  • uregulowanie przekazywania środków między rachunkami VAT w ramach grup VAT,
  • wprowadzenie możliwości rezygnacji (przy spełnieniu określonych warunków) z korekt rocznych odliczenia VAT naliczonego dotyczącego zakupów do celów mieszanych,
  • zmiany dotyczące stosowania proporcji sprzedaży w przypadku gdy wskaźnik przekroczy 98%.

Planowane  zmiany w przepisach VAT są oceniane raczej pozytywnie i nie powinny stanowić dodatkowych niedogodności dla przedsiębiorców.

Do 23 lutego 2022 r. będą trwać przekonsultuje pakietu SLIM VAT 3. Swoje uwagi i opinie dotyczące planowanych rozwiązań można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.