Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję „uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń VAT” w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie oraz zasadach przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.

Prostsze rozliczanie faktur korygujących

Zgodnie z założeniami, SLIM VAT uprości rozwiązania dotyczące rozliczania faktur korygujących.

W zakresie faktur korygujących in-minus, zniesiony ma zostać warunek formalny uzyskania od nabywcy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Co za tym idzie, sprzedawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego z tytułu danej transakcji już w okresie, w którym wystawi on fakturę korygującą. Jednocześnie, takie uprawnienie sprzedawcy będzie odpowiadało obowiązkowi nabywcy w postaci dokonania w tym samym okresie odpowiedniej korekty VAT naliczonego. Ministerstwo Finansów wskazuje jednak, że takie warunki transakcji powinny zostać uzgodnione przez strony, co powinno wynikać z posiadanej dokumentacji.

Natomiast w zakresie faktur korygujących in-plus, planowane jest wprowadzenie nowych przepisów regulujących sposób rozliczenia tych faktur. Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, takie rozliczenia będą dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej. Jak ocenia MF – dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie, co nie dawało odpowiedniej pewności prawa.

Więcej czasu na wywóz towarów poza UE

W ramach pakietu SLIM VAT mają znaleźć się również ułatwienia dla eksporterów.

Obecnie, w przypadku zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów, podatnicy mogą stosować stawkę 0% VAT do tej zaliczki o ile łącznie zostaną spełnione są dwa warunki:

  • po pierwsze – wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę,
  • po drugie – podatnik (dostawca) otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za okres następny po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił wywóz towarów (powstał obowiązek podatkowy z tytułu eksportu – w odniesieniu do pozostałej kwoty należności).

Planowane zmiany, mają polegać na wydłużeniu czasu na wywóz towaru z 2 do 6 miesięcy od  otrzymania zaliczki. W konsekwencji, zdaniem MF, rozwiązany zostanie problem dostaw długoterminowych, a ustawowe rozwiązane zostanie dostosowane do warunków biznesowych.

Wspólne kursy walut dla VAT i CIT

Kolejną proponowaną zmianą w zakresie SLIM VAT jest ujednolicenie zasad stosowania kursów walut dla celów VAT i CIT.

Zgodnie z założeniami, podatnik będzie bowiem mógł stosować w zakresie VAT zasady przeliczania kursów walut, które są obecnie wykorzystywane w obrębie podatków dochodowych (do przeliczania przychodu).

Powyższa zmiana ma wykluczyć nieścisłości panujące w tym obszarze. Zdarza się bowiem, że w zakresie jednej transakcji kursy walutowe na potrzeby VAT i CIT są różne, co jest niewątpliwie problematyczne dla podatników. Wymaga to bowiem przeliczenia jednej kwoty z wykorzystaniem dwóch różnych kursów. W wyniku wejścia w życie pakietu SLIM VAT, takie sytuacje mają przejść do historii.

SLIM VAT to także korzyści finansowe

W  projekcie wprowadzającym pakiet SLIM VAT znaleźć mają się również rozwiązania przynoszące podatnikom korzyści finansowe.

Wśród propozycji resortu finansów znajduje się w szczególności:

  • wydłużenie terminu do odliczania VAT na bieżąco o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych,
  • wprowadzenie możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych, które zostało dokonane w celu ich odsprzedaży oraz
  • zwiększenie z 10 zł do 20 zł limitu na prezenty o małej wartości.

Etap legislacyjny

Jak informuje resort finansów, projekt opuścił już etap konsultacji wewnętrznych w MF. Odpowiednia zmiana ustawy będzie procedowana jeszcze w tym roku, a zmiany wejdą w życie prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 2021 r.