21 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest przeciwdziałanie kradzieży spółek. A więc przeciwdziałanie podstępnemu doprowadzaniu do zmiany wpisów w KRS dotyczących m.in. reprezentacji podmiotu czy wspólników – w oparciu o wnioski, których podstawą są sfałszowane dokumenty.

 

Należy pamiętać, że w obrocie prawnym kluczowe dla wykazania umocowania do reprezentowania danej spółki przez zarząd jest legitymowanie się odpisem aktualnym z KRS. Jeśli więc ktoś dokona nieuprawnionego wpisu do KRS, będzie mógł się posługiwać przed sądami, urzędami i kontrahentami korzystnym dla siebie odpisem z KRS, potwierdzającym nieprawdę (wskazującym np. na niewłaściwy skład zarządu czy wspólników). Zanim taki nieuprawniony wpis zostanie wykryty i wycofany, spółki i wspólnicy mogą ponieść nieodwracalne straty wizerunkowe i finansowe.

 

Aby zapobiegać takim sytuacjom wprowadzono usługę automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (tzw. newsletter). Wzmacnia to funkcję informacyjną Krajowego Rejestru Sądowego i akt rejestrowych. Pozwala też lepiej chronić przed wspomnianą kradzieżą spółek.

Na czym polega usługa tzw. newslettera KRS?

Nowo wprowadzona usługa newslettera polega na automatycznym przesyłaniu zainteresowanym podmiotom podstawowych informacji o zdarzeniach dotyczących danej spółki, takich jak zarejestrowanie sprawy lub dokonanie wpisu w KRS.

 

Abu uruchomić subskrypcję newslettera KRS należy dokonać rejestracji w Portalu Rejestrów Sądowych i zaznaczyć odpowiednią zakładkę, podając numer lub numery KRS podmiotów, których mają dotyczyć powiadomienia.

Zgodnie z założeniami ustawy, osoby, które otrzymają informację newsletterową z KRS, będą mogły zapoznać się ze szczegółami sprawy (m.in. poprzez wgląd do akt rejestrowych). Umożliwi to tym osobom zapoznanie się z daną sprawą. Usługa pozwoli więc na wykrycie kradzieży spółki jeszcze w stadium usiłowania. Umożliwiając wzięcie udziału w toczącym się postępowaniu, zaskarżenie orzeczenia o wpisie i powiadomienie organów ścigania. Pozwoli też na ustalanie etapu procedowania sprawy, bez konieczności kontaktowania się każdorazowo z odpowiednim sekretariatem sądu rejestrowego.

Ocena nowych rozwiązań

Wprowadzone zmiany przyczynią się do zmniejszenia procederu kradzieży spółek. Dzięki możliwości uzyskania bieżących informacji o wskazanych podmiotach, dotyczących wpisów w KRS i zarejestrowanych wniosków. I to na etapie poprzedzającym ich rozpatrzenie przez sąd rejestrowy – tak by zainteresowani mogli zainterweniować odpowiednio wcześnie. Zmiana może być ważna dla działów prawnych i działów compliance w spółkach. Zachęcamy, by skorzystać z tych rozwiązań.