Z przyjemnością informujemy o sukcesie, jaki odniósł zespół Sendero Tax & Legal przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sporze dotyczącym przesłanek zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Spór dotyczył ustalenia czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego „w sprawie” i jego prowadzenie przed przedstawieniem zarzutów konkretnej osobie jest wystarczające do zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W niedawnym wyroku Trybunał Konstytucyjny potwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą przepisów Ordynacji Podatkowej, które wiązały taki skutek z wszczęciem postępowania karnoskarbowego „w sprawie” – w zakresie, w jakim podatnik nie wiedział o toczącym się postępowaniu. W przypadku naszego Klienta właściwy organ wszczął dochodzenie w sprawie popełnienia przestępstwa karnoskarbowego. Informacja o tym fakcie nie została przekazana podatnikowi (osobie fizycznej) przed upływem terminu przedawnienia. Jednakże podatnikowi skutecznie przed tym terminem doręczono wezwanie do osobistego stawiennictwa w organie w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa karnoskarbowego. W opinii organu wezwanie to w sposób wystarczający informowało podatnika o toczącym się postępowaniu karnoskarbowym i (w zgodzie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego) spowodowało zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Sąd w pełni podzielił argumentację doradców podatkowych Sendero Tax & Legal wskazującą, iż wezwanie do stawiennictwa w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa karnoskarbowego nie jest wystarczającą informacją o toczącym się postępowaniu karnoskarbowym. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że nie precyzuje ono bowiem zobowiązania podatkowego, z jakim wiąże się dane przestępstwo (tzn. nie wskazuje np. z rozliczeniem jakiego podatku i za który okres przestępstwo się wiąże). Tymczasem osoba fizyczna może potencjalnie podlegać opodatkowaniu z kilku tytułów (np. VAT, PIT). Dodatkowo jej odpowiedzialność karnoskarbowa może wiązać się z pełnionymi funkcjami czy wykonywanym zawodem. W konsekwencji – jak podkreślił Sąd-  omawiane wezwanie nie daje dostatecznej informacji, pozwalającej ustalić czy bieg przedawnienia konkretnego zobowiązania podatkowego uległ zawieszeniu.