Organy podatkowe zmieniły swoje podejście w stosowaniu preferencji w podatku u źródła. Z najnowszych interpretacji indywidualnych wynika, że objęcie dywidendy zwolnieniem z WHT w oparciu o koncepcję look-through approach nie jest możliwe. Wskazuje to na całkowity zwrot dotychczasowego kursu skarbówki, która dotąd uznawała takie postępowanie za prawidłowe. Słuszność korzystnego dla podatników rozwiązania niedawno potwierdził zresztą sam Naczelny Sąd Administracyjny. Zmiana kierunku oznacza, że niepewność w stosowaniu preferencyjnych zasad opodatkowania w podatku u źródła zapewne utrzyma się jeszcze przez dłuższy czas.

 

Podatek u źródła stał się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Według szacunków ekspertów poziom ustaleń poczynionych w ramach kontroli w zakresie WHT przekroczył w ostatnich latach próg 1 miliarda zł. Do największych bolączek związanych z WHT zalicza się m.in. weryfikację rzeczywistego właściciela i prowadzenie przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej, wprowadzenie mechanizmu pay and refund czy brak jasnych przesłanek co do dochowywania należytej staranności. Życia nie ułatwiają również nieustanne zmiany tych przepisów i brak ich jednolitej wykładni, czego przykładem jest choćby wspomniana zmiana stanowiska organów co do stosowania podejścia look-through. Niestety, przyszłość zapowiada jeszcze więcej zmian w obszarze WHT w związku z pracami Komisji Europejskiej nad wdrożeniem dyrektywy ATAD 3.

 

Powyższa sytuacja powoduje, że obecnie każda wypłata dokonywana z zastosowaniem preferencji w WHT (tj. zwolnienia lub obniżonej stawki podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) wiąże się z koniecznością badania transakcji i weryfikacji odbiorcy. Niewywiązanie się z tych obowiązków lub brak możliwości udowodnienia, że dochowana została należyta staranność przy weryfikowaniu warunków preferencji, mogą skutkować nie tylko karami finansowymi dla przedsiębiorstwa, ale także poniesieniem odpowiedzialności na gruncie karnoskarbowym przez osoby zarządzające.

 

Właśnie dla ochrony przed tymi negatywnymi skutkami w podatku u źródła przygotowaliśmy certyfikację Sendero. Certyfikacja stanowi narzędzie pozwalające uprawdopodobnić dochowanie należytej staranności w WHT, na co wskazało MF w projekcie objaśnień podatkowych. W ramach procesu certyfikacji weryfikujemy Państwa transakcję, oceniamy prawo do objęcia jej preferencjami w podatku u źródła oraz pomagamy zebrać dowody pozwalające na jej zastosowanie. Więcej informacji na temat certyfikacji prezentujemy w załączonej broszurze.