W okresie pandemii COVID-19 władze skarbowe wyraźnie utrudniają podatnikom uzyskiwanie indywidualnych rozstrzygnięć podatkowych. W mediach branżowych aż huczy o niekorzystnej praktyce Dyrektora KIS, który celowo wydłuża postępowania, zadaje pytania niezwiązane z przedmiotem sprawy i odmawia wydania interpretacji lub WIS. W ostatnich miesiącach sami odpowiadaliśmy na niezliczone wezwania do uzupełnienia złożonych przez nas wniosków. Mimo, że droga po własną WIS bywa długa i wyboista, warto spełnić wszystkie żądania organu i doprowadzić postępowanie do szczęśliwego finału. WIS może nam bowiem zapewnić bezpieczeństwo podatkowe w kilku obszarach.

Co to jest WIS i jakie daje korzyści?

WIS to rozstrzygnięcie podatkowe, które potwierdza prawidłową stawkę VAT oraz sposób kwalifikacji towaru lub usługi na gruncie wybranej klasyfikacji statystycznej (PKWiU 2015, Nomenklatury Scalonej, PKOB). Wniosek o WIS może również zawierać żądanie sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów VAT (lub przepisów wykonawczych) – najczęściej takich, które odwołują się do klasyfikacji statystycznej. Dzięki WIS możemy więc upewnić się m.in. czy prawidłowo stosujemy obniżoną stawkę VAT, obowiązkową podzieloną płatność lub niektóre oznaczenia w pliku JPK_V7. Narzędzie to może nas zatem ochronić przed powstaniem zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę czy zapłatą kary administracyjnej za błąd w JPK_V7.

W czasach poprzedzających istnienie WIS podatnik mający wątpliwość co do kwalifikacji towaru lub usługi na gruncie np. PKWiU w kontekście przepisów ustawy o VAT, mógł zwrócić się jedynie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Informacje klasyfikacyjne tego organu bywały jednak kwestionowane w toku kontroli/postępowania podatkowego. Fiskus konsekwentnie odmawiał przy tym dokonania podobnej kwalifikacji w treści interpretacji indywidualnych. Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących WIS pojawiła się możliwość uzyskania rozstrzygnięcia, które nie tylko zawiera klasyfikację statystyczną towaru/usługi dokonaną przez władze skarbowe, ale również jest dla tych władz wiążące (zasadniczo nie może być kwestionowane w trakcie weryfikacji rozliczeń VAT). Co ciekawe, ochrona WIS może obejmować także inne podmioty (np. klientów podatnika), które obracają tym samym towarem lub świadczą te same usługi. Posiadanie władnej WIS nie jest więc konieczne – można posłużyć się rozstrzygnięciem wydanym dla innego podmiotu.

Jak uzyskać WIS?

WIS jest wydawany przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) na wniosek podatnika. Należy posłużyć się specjalnym formularzem (WIS-W). Wniosek powinien zawierać dane podatnika, szczegółowy opis towaru lub usługi oraz wskazanie innych rozstrzygnięć (interpretacja, WIT, WIA) wydanych w odniesieniu do towaru lub usługi. Opisując towar najlepiej odnieść się co najmniej do jego budowy/składu, zasady działania i zastosowania. Podatnik może również zaproponować prawidłowe jego zdaniem grupowanie statystyczne, określić które informacje mają charakter poufny (tajemnica przedsiębiorstwa), żądać sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów dot. VAT oraz dołączyć do wniosku materiały, które mogą być pomocne w wydaniu WIS (np. fotografie, plany, schematy, certyfikaty, broszury dot. przedmiotu wniosku).

Opłata za wydanie WIS wynosi 40 zł. Dyrektor KIS powinien wydać Wiążącą Informację Stawkową w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wliczają się jednak m.in. okresy związane z wezwaniami do uzupełnienia wniosku lub badaniem próbek towaru. W praktyce 3 miesięczny termin często jest jednak przekraczany.

Gdzie tkwi haczyk?

Wbrew pozorom stworzenie skutecznego wniosku o WIS i uzyskanie rozstrzygnięcia nie jest w ostatnim czasie proste. Władze skarbowe – kierując się nadmiernym formalizmem – zdają się bowiem celowo utrudniać podatnikom uzyskanie własnej informacji stawkowej.

Przede wszystkim – zgodnie z ustawą o VAT – jeden wniosek o WIS powinien dotyczyć tylko jednego towaru lub jednej usługi (wyjątkiem jest zapytanie o tzw. świadczenia kompleksowe). Dyrektor KIS interpretuje tę regułę bardzo ściśle i żąda, aby we wniosku opisać jeden konkretny wariant świadczenia (o określonych cechach, wymiarach, parametrach, budowie itd.). Przykładowo, jeżeli podatnik prowadzący działalność polegającą na sprzedaży narzędzi ogrodniczych chciałby uzyskać WIS dotyczący sprzedawanych przez niego kosiarek do trawników, we wniosku nie powinien odnosić się do wszystkich oferowanych modeli kosiarek (mimo, że najprawdopodobniej będą klasyfikowane w ten sam sposób i objęte tą samą stawką VAT). Zamiast tego należy opisać jeden konkretny model o określonych parametrach (moc, szerokość koszenia, waga, wymiary itp.) i wyposażeniu, tj. scharakteryzować dokładnie taki produkt, jaki jest sprzedawany przez podatnika. Dla przedsiębiorców oferujących szeroki asortyment towarów lub usług oznacza to, że konieczne może być złożenie znacznej ilości wniosków o WIS lub ograniczenie zapytań do Dyrektora KIS jedynie do najbardziej reprezentatywnych przypadków.

Opisując świadczenie podatnik powinien również unikać niejednoznacznych sformułowań. Przykładowo, podając procentowy skład towaru należy stronić od stwierdzeń takich jak „około” lub „między innymi”. Jeżeli w praktyce poszczególne partie towaru różnią się proporcjami lub rodzajem składników, organ najprawdopodobniej zażąda wskazania dokładnego składu, co może wiązać się z koniecznością złożenia odrębnego wniosku o WIS dla każdej partii z osobna. Z kolei opisując usługę polegającą na wykonywaniu prac wysokościowych wskazanie, że może ona być wykonana z użyciem drabiny, dźwigu samochodowego lub rusztowania najprawdopodobniej będzie skutkować wezwaniem do doprecyzowania wniosku poprzez wskazanie jednego tylko wariantu.

Gdy wniosek o WIS zawiera żądanie sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT lub aktów wykonawczych, zasadne jest ograniczenie zapytania do jednej tylko regulacji. Jeżeli wskażemy kilka przepisów, Dyrektor KIS zapewne wezwie nas do zmiany treści wniosku – mimo, że literalne brzmienie art. 42b ust. 4 ustawy o VAT sugeruje możliwość żądania klasyfikacji świadczenia w odniesieniu do większej liczby regulacji.

Niedawna nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła również ograniczenie ważności WIS do 5 lat licząc od daty wydania informacji. Nie oznacza to, że sposób klasyfikacji towaru wskazany w uzyskanym przez podatnika WIS staje się nieprawidłowy po upływie ww. okresu. Rozstrzygnięcie traci jednak wówczas moc ochronną. W praktyce istotne jest zatem monitorowanie ważności posiadanych WIS i ponowne złożenie wniosku po upływnie 5 lat.

Chcesz uzyskać WIS? Chętnie pomożemy!

Jeżeli w Państwa działalności pojawia się niepewność co do tzw. matrycy stawek VAT, oznaczeń w JPK_V7 lub stosowania MPP, dobrym pomysłem jest zabezpieczenie interesów podatkowych przedsiębiorstwa poprzez WIS. Nasz zespół VAT ma bogate doświadczenie w uzyskiwaniu rozstrzygnięć podatkowych i statystycznych, w tym Wiążących Informacji Stawkowych. Z przyjemnością sporządzimy dla Państwa wniosek o wydanie WIS i będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu przed Dyrektorem KIS – adresując przy tym ewentualne żądania tego organu.