Zespół rozwiązywania sporów Sendero reprezentował klienta pozwanego w sprawie o odszkodowanie za naruszenie służebności gruntowej. Sprawa ta zakończyła się oddaleniem powództwa ze względu między innymi na nieskuteczność służebności. Przeciwnik – niezadowolony z rozstrzygnięcia – ponownie pozwał naszego klienta tym razem domagając się odszkodowania za naruszenie postanowień umowy, na podstawie której została ustanowiona służebność.

Nasza obrona oparta została głównie na zarzucie naruszenia powagi rzeczy osądzonej: sprawa została prawomocnie osądzona i nie może być przedmiotem ponownego rozstrzygnięcia. Sądy obu instancji oraz Sąd Najwyższy zgodziły się z naszą argumentacją. Analizując kwestie tożsamości żądań w dwóch sprawach Sąd Najwyższy podkreślił, że tożsamość żądań zachodzi w sytuacji, w której zwrócono się do sądu „o rozstrzygnięcie konkretnego, tożsamego, w każdym aspekcie problemu prawnego wyrosłego na gruncie tych samych faktów” i odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Sprawę prowadził radca prawny Paweł Michalski oraz radca prawny Anita Woroniecka.