Zespół rozwiązywania sporów Sendero zakończył z sukcesem sprawę o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. W sprawie tej Klient uiścił na rzecz przeciwnika kwotę zasądzoną przez sąd w wyroku. Później sprawa była jeszcze dwukrotnie rozstrzygana przez Sąd Najwyższy i ostatecznie powództwo przeciwko Klientowi zostało w znacznej części oddalone. Przeciwnik Klienta odmówił  jednak zwrotu nadpłaconej kwoty powołując się na przedawnienie oraz zużycie korzyści poprzez dofinansowanie spółki zagrożonej upadłością.

Zespół Sendero argumentował, że roszczenie o zwrot nie uległo przedawnieniu, bo stało się wymagalne w momencie prawomocnego zakończenia sprawy. Dodatkowo przeprowadziliśmy analizę sprawozdań finansowych przeciwnika i dofinansowanej spółki. Na tej podstawie wskazaliśmy, że nie mogło dojść do bezzwrotnego finansowania, a co najwyżej do udzielenia pożyczki. Sąd Okręgowy w Łodzi zgodził się z naszymi argumentami i zasądził na rzecz Klienta całość żądanej kwoty wraz z odsetkami.

Sprawę prowadził radca prawny Paweł Michalski.