Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała zalecenia dla pracodawców związane z bezpiecznym powrotem do pracy po „kwarantannie” spowodowanej COVID-19. PIP sformułował jedynie ogólne zalecenia, które powinny zrealizować osoby organizujące pracę innym. Przedsiębiorcy czekają na wytyczne dla konkretnych branż. Co jednak powinni zrobić już teraz?

Zgodnie z zaleceniami PIP, decydując o powrocie do normalnego trybu pracy, należy zrealizować cztery zasadnicze kroki.

 

 • Dokonanie oceny ryzyka w środowisku pracy

Punktem wyjściowym zarządzania BHP w czasie obowiązywania ograniczeń – zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 – jest dokonanie oceny zagrożeń: fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych.

Pracownicy i ich przedstawiciele powinni następnie weryfikować przeprowadzoną ocenę ryzyka.

 

 • Stworzenie planu działania

Po zidentyfikowaniu zagrożeń, potrzebne jest ustalenie planu działania, który pozwoli je wyeliminować albo zminimalizować. PIP w zaleceniach wymienia środki ochrony służące minimalizacji zagrożeń przez pracodawcę. Będą nimi zwłaszcza:

 1. środki techniczne (środki ochrony zbiorowej np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami). W przypadku braku przegrody potrzebna jest dodatkowa przestrzeń między pracownikami – odstęp min. 1,5 m. Konieczne jest też dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy oraz unikanie przedmiotów, które nie mają zwartych przestrzeni (np. rośliny doniczkowe),
 2. środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i liczby przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
 3. środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
 4. środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
 5. działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólnych drukarek i kopiarek; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy).

Przed wznowieniem pracy należy przedstawić pracownikom procedury przygotowane w oparciu o stworzony plan działania. A w razie potrzeby – zapewnić szkolenia.

 

 • Wdrożenie innych mechanizmów minimalizujących zagrożenie zakażenia w miejscu pracy

PIP w swoich zaleceniach wymienił również inne mechanizmy, które powinny zostać wdrożone przez pracodawców. Przykładowo, mogą one polegać na:

 1. wykonywaniu prac niezbędnych (zwłaszcza w początkowym okresie), a prac niekoniecznych dopiero, gdy ryzyko zakażeń będzie niższe;
 2. zorganizowaniu stanowisk pracy w różnych wolnych przestrzeniach zakładu pracy np. w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań;
 3. umożliwieniu pracy zdalnej pracownikom będącym w grupie ryzyka;
 4. organizacji pracy i przerw w taki sposób, żeby w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni przebywało jak najmniej osób;
 5. zleceniu pracownikom sprzątania swoich miejsc pracy;
 6. zastosowaniu mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych;
 7. umieszczeniu w widocznych miejscach plakatów informujących o zasadach mycia rąk, kichania, noszenia maseczek i rękawiczek oraz zachęcających do pozostania w domu w razie choroby;
 8. ułatwieniu korzystania z transportu indywidualnego przez udostępnienie dodatkowych miejsc parkingowych i rowerowni.

 

 • Jak najmniejsze obciążenia pracą

W trakcie wdrażania wszystkich zaleceń, należy pamiętać, że elastyczność pracowników i zmiana ich organizacji pracy nie może oznaczać zbytniego obciążenia pracą. Bezpośredni przełożeni powinni monitorować sytuację obciążenia konkretnych pracowników. Należy przestrzegać przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku.

***

Reasumując, pracodawców czeka analiza ryzyk związanych z COVID-19 w ich zakładzie pracy oraz stworzenie procedur, przeciwdziałających tym ryzykom. PIP podkreśla też, że pracownicy powinni znać i rozumieć wdrożone środki bezpieczeństwa, dlatego ważne będą przejrzyste procedury i szkolenia. PIP wskazał, że w szczególności należy zadbać o przeszkolenie pracowników tymczasowych i wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.

Mając na uwadze zadania stojące przed pracodawcami proponujemy nasze wsparcie.

Jeśli mają Państwo pytania związane z budową procedur uwzględniających zalecenia PIP lub potrzebujecie Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Zespół SENDERO Tax & Legal