Dzięki instytucji zaliczki dywidendowej spółka z o.o., która regularnie wypracowuje zyski, może je wypłacać wspólnikom częściej niż raz w roku. Przesłanki wypłaty przez spółkę z o.o. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy określają art. 194 i 195 kodeksu spółek handlowych. Określając przesłanki dopuszczalności wypłaty zaliczki, kodeks spółek handlowych nie rozstrzyga jednak wszystkich istotnych kwestii związanych z taką wypłatą. Dlatego warto zagadnienia te uregulować w umowie spółki. W momencie podejmowania decyzji o wypłacie zaliczek istnieje jedynie stan przewidywanej dywidendy. Jest to stan przyszły i niepewny. W przypadku, gdy do wypłaty dywidendy nie dojdzie lub zostanie ona przyznana w wysokości niższej niż suma wypłaconych zaliczek, powstaje pytanie, jak rozliczyć te zaliczki. Obowiązujące przepisy nie dają na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Pod adresem ustawodawcy należałoby zatem sformułować postulat uregulowania tej kwestii. Natomiast w obecnym stanie prawnym celowe jest uregulowanie skutków wypłaty zaliczek dywidendowych w umowie spółki. Pozwoli to uniknąć wątpliwości w przypadku, gdyby do wypłaty dywidendy nie doszło lub została ona przyznana w wysokości niższej niż suma wypłaconych zaliczek. Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej i tutaj.